Предмет на настоящата процедура е “Изграждане на уличен водопровод в кв. 8 по кадастралния и регулационния план[…]

BG-с. Аврен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Аврен, ул. Тодор Ноев 8, За: инж. Деян Иванов – Директор Дирекция ИИП, Силвия Белева – гл. специалист ОП, Република България 9135, с. Аврен, Тел.: 05106 2739, E-mail: avren.eu.@gmail.com, Факс: 05103 2208; 052 608858Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.avren.bg.Адрес на профила на купувача: www.avren.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата процедура е “Изграждане на уличен водопровод в кв. 8 по кадастралния и регулационния план на с. Близнаци /Горен Близнак/, общ. Аврен, обл. Варна “

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45232150Описание:
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвидените СМР са съгласно Техническото задание, Количествена сметка и техническите проекти, приложени към документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

249000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В кв. 8 по кадастралния и регулационния план на с. Близнаци /Горен Близнак/, общ. Аврен, обл. Варна “

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изискванията за изпълнение на поръчката – съгласно Техническо задание и техническите проекти, и в съответствие със Закона за устройство на територията (ЗУТ), приложимите нормативни актове, регламентиращи строителните дейности.
2. Минимални изисквания към участниците:
2.1. Участника, трябва да е изпълнил минимум 1 (един) обект на строителство, еднакъв или сходен с предмета на поръчка през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.
Забележка: * Под изпълнен обект на строителство, еднакъв или сходен с предмета на поръчката се разбира: строително – ремонти работи за реконструкция, рехабилитация, подмяна на улични водопроводи, водоснабдителни и канализационни системи и/или еквивалентни.
За доказване на горното изискване участникът представя: Списък на строителството, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка – Образец № 4 от документацията за участие в процедурата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършеното строителство/.Доказателството за извършеното строителство се представя като:•Посочване на публични регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството или • Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията следва да съдържат и дата и подпис на издателя, данни за контакт или •Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.
2.2. Участникът трябва да е вписван в Централния професионален регистър на строителя за извършване на дейности от ЧЕТВЪРТА ГРУПА строежи за ТРЕТА КАТЕГОРИЯ или по висока категория.
За доказване на горното изискване се представя: Удостоветрение за вписване в централания професионален регистър на строителя, ведно с талон – приложение към удостоверението, удостоверяващо неговата валидност или еквивалентен документ издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен, когато участникът е чуждестранно лице /заверено за вярност с оригинала, копие/.
2.3. Участникът следва да притежава валидни сертификати за въведени системи, както следва: -ISO 9001:2008 – система за управление на качеството, по-нов или еквивалентен; -ISO 14001:2004 – система за управление на околна среда, по-нов или еквивалентен; -BS OHSAS 18001:2007 – система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, по-нов или еквивалентен;
Сертификатите да са с обхват съответстващ на обекта на поръчката и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия Европейски стандарти от изпълнителна Агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е орган по Многостранно споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.
За доказателство се представят: Копия на валидни Сертификати или еквивалентен документ, удостоверяващи внедрени и действащи системи ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентни.

Продължение в Раздел – Допълнителна информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Срок за изпълнение, с тежест на показателя – 20;
2. Организационно – техническо решение, с тежест на показателя – 30;
3. Цена, с тежест на показтеля – 50.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от Раздел – Изисквания за изпълнение на поръчката:
2.4. Участникът трябва да разполага през целия период на изпълнение, с технически лица (инженерно-технически персонал) за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството, отговарящ на изискванията на чл. 163а от ЗУТ, а именно:1. Технически ръководител на обекта – строителен инженер „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалентна, с минимален професионален опит – 5 (пет) години в строителството на обекти сходни с предмета на поръчката – 1 брой; 2. Геодезист, който да притежава минимум висше образование – степен „Бакалавър“, специалност „Геодезия“ или еквивалент и 3 (три) години професионален опит по специалността – 1 брой;
За доказване на горното минимално изискване участникът представя: Списък на техническите лица, които отговарят за изпълнение на предмета на поръчката – попълва се и се подписва по приложения към настоящата документация – Образец № 5, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на кандидата или участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на строителството.
2.5.Участникът трябва да разполага минимум със следното собствено и/или наето техническо оборудване и механизация за извършване на необходимите дейности за изпълнение на поръчката:- Багер – 1 бр.- Товарен автомобил – самосвал – 1 бр.
За доказване на горното минимално изискване участникът представя: Декларация за техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка – попълва се и се подписва по приложения към настоящата документация Образец № 6.

Допълнителни указания и образци на документи са публикувани и достъпни на официалния сайт на Община Аврен, в Раздел Профил на купувача – www.avren.bg и може да бъде изтеглена от там от всяко заинтересовано лице.
В „Профил на купувача“ възложителят ще публикува и всички съобщения до участниците, както и разяснения по документацията за участие, ако има такива.
Оферти на участници се приемат от 08:00 до 16:00 часа всеки делничен ден до 06.03.2015 г. в Деловодството на Община Аврен /с. Аврен – 9135, ул. „Йордан Ноев” № 50/.
Съгласно чл. 101г., ал. 3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
Заседанието на комисията ще се проведе на 09.03.2015 г. от 11:00 ч. в сграда на Община Аврен – Заседателна зала – ТСУ, ул. „Йордан Ноев” № 50.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/03/2015