„Изработка на два тематично свързани видеоклипа с продължителност от по 30 секунди, всеки от които с варианти[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна агенция за закрила на детето, Ул. Триадица, 2, За: Михайлина Димитрова, Република България 1051, София, Тел.: 02 9339013, E-mail: mihaylina.dimitrova@sacp.government.bg, Факс: 02 9802415Място/места за контакт: Екип за управление на проектаИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sacp.government.bg.Адрес на профила на купувача: www.sacp.government.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изработка на два тематично свързани видеоклипа с продължителност от по 30 секунди, всеки от които с варианти от по 15 секунди и 5 секунди, в изпълнение на Дейност 9 на Проект № 0102-ДАЗД-1.9; BG161РО002-1.9.01-0001 „Подкрепа”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

92112000Описание:
Спомагателни услуги, свързани с производство на кино-, видеофилми и филми на цифров диск (DVD)

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изработка на два тематично свързани видеоклипа с продължителност от по 30 секунди, всеки от които с варианти от по 15 секунди и 5 секунди.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ул. “Триадица” № 2, ет. 5

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за изпълнение на предмета на поръчката:
Основни изисквания за художественото съдържание на двата тематично свързани видеоклипа, представени под формата на сценарий и сториборд на пълните варианти на видеоклиповете:
1.Да се представят примери за ползите от процеса на деинституционализация на децата, лишени от родителска грижа.
2.Да поставя акцент върху координацията и взаимната свързаност и обусловеност на проектите от Плана за действие.
3.Да се представят подходящи примери за осигуреното по-добро качество на грижа за децата с увреждания.
4.Да се покажат координационните механизми в областта на деинституционализацията на местно ниво, които са допринесли за изпълнение на целите на Плана.
5.Да се покаже приноса на местната власт за постигане на целите на Визията за деинституционализация на децата в Република България.
6.При заснемането на клипа трябва да бъде предвидена възможност да бъдат ползвани както актьори, така и мултимедиен визуален продукт (анимация);
7.Съдържанието на видеоклиповете трябва да бъде съобразено с изискванията за информация и публичност на ОП „Техническа Помощ”.
Основни технически изисквания за двата тематично свързани видеоклипа:
1.Продължителността на готовите за излъчване видеоклипове трябва да бъде по 30 секунди всеки, с варианти от по 15 секунди и 5 секунди;
2.Видеоклиповете да бъдат заснети минимум във формат МPEG2 HD 1920х1080 PAL, 25000 Bitrate.
3.Да предоставят възможност да бъдат излъчвани по HD канали, както и в Интернет.
Изисквания за публичност
При изпълнение на обществената поръчка, Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки, за да осигури публичност на финансирането от страна на Европейския Съюз. Тези мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията №1828/2006 и Приложение №1 към него.
Избраният Изпълнител е длъжен да прилага изискванията за публичност и визуализация. Всяко едно средство за визуализация на проекта (анализи и списък с мерки и годишните им актуализации) трябва да съдържа логото на ЕС, номера и наименованието на проекта, и да посочва, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Техническа помощ” 2007-2013 г.
При изпълнение на задълженията си по този договор потенциалният изпълнител се задължава:
Да поддържа точно и систематизирано деловодство, архив, счетоводство и отчетност и друга документация във връзка с извършваните услуги по този договор в съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство и които да подлежат на точно идентифициране и проверка;
Да поддържа пълни, точни и систематични записи по отношение на извършваните дейности, които да са достатъчни, за да се установи точно, че действителните разходи, посочени във фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са надлежно възникнали при изпълнението на услугите по чл. 1 от договора. Необходимите документи по отношение на тези записи обхващат всички документи, касаещи приходи и разходи, включително графици на работата на експертите, самолетни и други билети, фишове за възнагражденията, изплатени на експертите, фактури, касови бележки и др.
Да съхранява записите и документите за период от 5 (пет) години от предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-малко от 3 (три) години след приключването на Оперативна програма „Техническа помощ” 2007-2013.
Изисквания към участниците:
В процедурата не може да участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, както и свързаните с това дружество лица съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани с юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, с изключение на случаите, посочени в чл. 4 от същия закон.
4. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т. 2 и т. 3 се прилагат и за подизпълнителите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Техническа оценка – 50 т.
Срок за изпълнение на поръчката – 10 т.
Предлагана цена – 40 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/03/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На посочения тук интернет адрес /профил на купувача/, е публикувана публичната покана и Приложенията към публичната покана, съдържащи подробна информация за изискванията на възложителя, техническите спецификации за изпълнението на поръчката, образци на документи към офертата и проекта на договор. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от назначена от Възложителя комисия, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Място, дата и час на отваряне на офертите: ще се състои в гр. София, ул. “Триадица” № 2, ет. 5, стая № 679 на 09.03.2015 г. от 14,00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/03/2015