„Възстановяване на хоризонтална пътна маркировка по уличната[…]

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Благоевград, Пл. Георги Измирлиев № 1, За: инж. Цветан Попниколов, Р. България 2 700, Благоевград, Тел.: 073 884456, E-mail: nikibo@blgmun.com, Факс: 073 884451Място/места за контакт: Община БлагоевградИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat167/1780/Pokana-23022015-1.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Възстановяване на хоризонтална пътна маркировка по уличната мрежа на територията на община Благоевград”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45453000Описание:
Строителни работи по възстановяване и възобновяване

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнителят следва да извърши ремонтни строително-монтажни работи по „Възстановяване на хоризонтална пътна маркировка по уличната мрежа на територията на община Благоевград”.
1. Напречна пътна маркировка – кв.м = 11 300
2. Надлъжна пътна маркировка – кв.м = 8 600

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

166667 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Благоевград

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Във възлагане на обществената поръчка могат да участват, като подават оферти, всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящите указания за участие.
Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.
Всяка оферта следва да съдържа:
1. Списък на документите /Образец № 1/.
2. Документ за регистрация или посочване на ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.
3. Ценово и техническо предложение за изпълнение на поръчката /по Образец № 2, ведно с Приложение № 1 към „Предлагана цена” за видовете СМР/, отправено от Управителя/изрично упълномощено лице/подписано собственоръчно и подпечатано/. В случай на упълномощаване се прилага пълномощно-оригинал.
4. Единични цени да бъдат изготвени със следните елементи на ценообразуване:4.1. Средна часова ставка – до 2.80 лв. на час; 4.2. Допълнителни разходи върху труда до 90%;4.3. Допълнителни разходи върху механизацията до 35%;4.4. Доставно-складови разходи до 8%;4.5. Печалба до 10%;4.6. Разходни норми -УСН, Билдинг, СЕК.
5. Участникът следва да е изпълнил общо строителство и строителство сходно или еднакво с предмета на поръчката през последните 5 години. Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на заявлението или офертата, да е изпълнил успешно минимум 2 (два) договора с предмет, сходен или еднакъв с предмета на настоящата поръчка. Доказва се с представяне на Списък – образец № 3:
а) строителството, изпълнено през последните 5 години, считано до датата на подаване на заявлението или на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:
б) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или
б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или
в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;
За „строителство сходно или еднакво с предмета на поръчката”, възложителят ще приема договори с предмет: изграждане, ремонт, поддръжка на хоризонтална пътна маркировка и др. елементи, свързани с организацията и безопасността на движението.
6. Да притежава собствено или наето техническо оборудване за изпълнение на поръчката /доказва се с декларация по образец по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП – Образец №4/, както следва:6.1. Маркировъчна машина с пътно маркировъчно оборудване -1бр.; 6.2.Компресор за премахване на прах и др. свободни м/ли от повърхността – 1 бр.;6.3.Шаблони за стрелки и символи-1бр.; 6.4.Бордова товарна кола до 3 тона-1бр.;6.5. Пътни знаци Г7, Г8 върху преносими стойки (С26)-6 бр.;6.6. Конуси (С2) -250 бр.;
6.7. Бариера (С3.1)-2 бр.;6.8. Въже с червени флагчета(С3.2) -1 бр.;6.9. Ограничителна табела (С.4) -2 бр.;6.10. Табели с направляващи стрелки (С6) и (С7) -2 бр.;6.11. Облекло с ярък цвят и светлоотразителни ленти-по 1 бр.
7. Да притежава собствена или наета работна ръка. Доказва се с декларация по Образец №5, в която се посочва: образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на строителството. Продължава в поле Допълнителна информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерии: Икономически най-изгодна оферта
1. Размер на предложената цена – тежест-60 т.
2. Срок за изпълнение на поръчката – тежест-40 т.
Комплексната оценка на всеки участник се получава като сбор от оценките на офертата по двата показателя по формулата:
КО = К1 + К2
1.Предлагана цена (К1).
Максимален брой точки по този показател – 60.
Максималният брой точки получава офертата с предложена най – ниска крайна цена за изпълнение на поръчката. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена крайна цена за изпълнение на поръчката по следната формула:
К1 = (най – ниска предложена цена за изпълнение на поръчката) х 60
предложена цена от съответния участник
От участие се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от максималната стойност на осигурения бюджет.
Обща прогнозна стойност: 166 667.00 /сто шестдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и седем/ лева без начислен ДДС или 200 000.00 /двеста хиляди / лева с начислен ДДС.
2.Срок за изпълнение, предложен от участника (К2).
Максимален брой точки по този показател – 40. Максималният брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок на изпълнение. Точките на останалите участници се определят по посочената по долу формула, както следва:
К2= (предложен най – кратък срок за изпълнение) х 40
предложен срок за изпъление от участника
Забележка: Срокът за изпълнение на поръчката не може да бъде по – малък от 70 /седемдесет/ календарни дни след сключване на договора с Възложителя и не повече от 140 /сто и четиридесет/ календарни дни. Офертата на участник предложил срок за изпълнение на поръчката извън изискванията на Възложителя, няма да бъде оценявана! Предложеният от участника срок за изпълнение следва да бъде цяло число в календарни дни.
В случай, че участник е посочил срокове различни от указаните, то неговото техническо предложение няма да бъде оценявано.
Забележка: Срокът за изпълнение започва да тече от датата на получаване на писмена заявка от Изпълнителя.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от полето “Изисквания за изпълнение на поръчката”- виж!
7.1.Строителен инженер с професионален опит минимум 5 г. или строителен техник с професионален опит минимум 7 г. -1 бр.;
7.2.Квалифицирани работници за пътна маркировка -5 бр.;7.3.Водач на маркировъчна машина с пътно маркировъчно оборудване – 1 бр.;7.4.Общи работници -2бр.
8. Качеството на влаганите материали се доказва с декларация-Образец №6. Към декларацията се прилагат сертификати за съответствие – същите се представят с подаване на офертата.
Когато за пътна маркировка се използват акрилатни бои с органичен разредител, студени пластици, термоплатици или готови пътни маркировки, те трябва да отговарят на ТС на производителя и изискванията посочени в „ТС – АПИ”.
9. Участниците да са сертифицирани по стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 или еквивалент на тях, с обхват включващ предмета на поръчката. – Представят се заверени от участника копия на валидни сертификати.
10. Декларация за съгласие с условията и клаузите заложени в проекта на договора – Образец №7.
11. Участникът следва да представи декларация за запознаване с условията на поръчката /Образец № 8/.
12. Декларации за ангажираност на експертите /Образец № 9/.
13. Проект на договор /Образец № 10/.
14. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участника).
===================================================================
Допълнителна информация, както и документи, могат да бъдат получени на посочения адрес www.blgmun.com- профил на купувача на интернет страницата на Община Благоевград. Публичната покана както и образците на документи са публикувани на адрес www.blgmun.com- профил на купувача. При изготвяне на офертата всеки участник следва да се придържа точно към обявените изисквания. Всеки един участник има право да представи само една оферта. Към офертата е необходимо да бъдат приложени и всички изискуеми от Възложителя документи.
Офертите се получават на адрес: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ №1, сградата на Община Благоевград-деловодство, в срок до 17:00 ч. на 06.03.2015 г.
Офертите ще бъдат отворени на 09.03.2015 г. от 11:00 часа, Зала №101 в сградата на Общинска администрация – гр. Благоевград.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/03/2015