Предмет на обществената поръчка е извършване на строителни и монтажни работи по подмяна на подземни комуникации[…]

BG-Царево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Царево, ул. Хан Аспарух № 36, За: инж. Златинка Кирякова, Република България 8260, Царево, Тел.: 0590 55051, E-mail: tsarevo@dir.bg, Факс: 0590 52003Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tsarevo.org.Адрес на профила на купувача: http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/profil-na-kupuvacha-sled-01-07-2014-godina.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е извършване на строителни и монтажни работи по подмяна на подземни комуникации и обновяване на тротоарни настилки на ул. „Черно море“, гр. Царево. Предвижда се изпълнение на следните видове строителни и монтажни работи:
– Част Пътни работи – улица;
– Част Пътни работи – паркинг;
– Част Пътни работи – площадка за сметосъбиране;
– Част Пътни работи – сигнализация;
– Част Пътни работи – отводняване;
– Част Водопровод и канализация;
– Част Ел.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 44141000, 34993000Описание:
Строителни и монтажни работи
Канализация
Обществено осветление

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Всички видове СМР и техните количества са посочени в Техническата спецификация.
Количествата на строителните и монтажни работи ще се доказват с протокол за действително извършени СМР, съставен по реда на Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

210000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ул. “Черно море”, гр. Царево

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. Изисквания за качество: Трябва да бъдат вложени материали, отговарящи на изискванията на българските или европейските стандарти. Всички материали, трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.
ІІ. Организация на строителството: Участникът трябва да разполага с екип от специалисти за изпълнението на обществената поръчка.
– По Част Пътни работи – Професионална област /квалификация/: строителен инженер, специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“ или аналогична специалност, или строителен техник, със стаж по специалността минимум 3 (три) години – 1 (един);
– По Част ВиК – Професионална област /квалификация/: ВиК инженер, специалност „Водоснабдяване и канализация“ или аналогична специалност, или ВиК техник, със стаж по специалността минимум 3 (три) години – 1 (един);
– По Част Ел – Професионална област /квалификация/: Електроинженер, специалност „Ел. мрежи и системи“ или „Електротехника“, или „Ел. снабдяване и ел. обзавеждане” или аналогична специалност, или ел. техник с електротехническо образование, със стаж по специалността минимум 3 (три) години – 1 (един);
– Инженер или техник със специалност „Геодезия”, със стаж по специалността минимум 3 (три) години – 1 (един);
– Специалист по контрол на качеството – Професионална област /квалификация/: Инженер химик и/или строителен инженер и/ или специалист със средно специално образование, завършил обучение по системи за управление на качеството – вътрешен одитор по качеството и/или отговорник по качеството – 1 (един);
– Специалист, отговорен за безопасността на труда – правоспособно лице, отговарящо за безопасност и здраве в строителството, притежаващо валидно удостоверение за завършен курс за координатор по безопасност и здраве в строителството или „еквивалентно“ – 1 (един);
– изпълнителският персонал, който ще участва в изпълнението на СМР: всички лица да притежават необходимата професионална квалификация, съобразно дейностите, които ще извършват.
ІІІ. Участниците следва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл.6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на категорията на строежите, предмет на обществената поръчка – ІІ група – строежи от транспортната инфраструктура, ІV категория и ІV група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, ІІІ категория.
ІV. Срок за изпълнение на поръчката: до 90 (деветдесет) дни, считано от датата на сключване на договора.
V. Срок на валидност на офертата: 120 (сто и двадесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.
VІ. Гаранция за изпълнение на договора: 5 (пет) % от стойността на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите е „икономически най – изгодната оферта”. Избраният от възложителя критерий за оценка на офертите се прилага само по отношение на офертите на участниците, които отговарят на обявените от Възложителя критерии за подбор.
Крайното класиране на участниците ще се извърши с комплексна оценка по следната формула:
КО = ФО х 0,4 + ТО х 0,6, където:
КО – комплексна оценка
ФО – финансова оценка
ТО – техническа оценка
0,4 и 0,6 – коефициенти за тежест.
Финансова оценка на офертата:
Финансовата оценка се получава по следната формула:
ФО = (Цmin / Цi) х 100, където:
Цmin е най-ниската предложена от участниците цена за изпълнение на обществената поръчка без включен ДДС и с включени 5 % (пет процента) непредвидени разходи;
Цi е предложената от съответния участник цена за изпълнение на обществената поръчка без включен ДДС и с включени 5 % (пет процента) непредвидени разходи;
Техническа оценка на офертата:
ТО – технология и организация на изпълнение на всички видове строителни и монтажни работи, гарантиращи постигане на качествено изпълнение
ТО се определя съгласно формулата: О syotv/10 х 100, където O syotv е оценката, която получава съответния участник след разглеждане на Техническото предложение. Максималният брой точки, който може да получи участникът е 10 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи са публикувани в профила на купувача на интернет адрес:http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/profil-na-kupuvacha-sled-01-07-2014-godina.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Царево всеки работен ден до крайния срок за подаване на оферти – 19.03.2015 г. до 17:00 часа.
Офертата се подава от участника или от упълномощено от него лице лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба на адрес: гр. Царево 8260, ул. “Хан Аспарух” № 36 за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: “Подмяна подземни комуникации и обновяване на тротоарни настилки ул. “Черно море”, гр. Царево”.
Място на отваряне на офертите: заседателната зала в административната сграда на община Царево, находяща се на ул. “Хан Аспарух” № 36, ет. 2, гр. Царево.
Дата на отваряне на офертите 20.03.2015 г. от 10:00 часа.
Когато при разглеждане на офертите комисията установи, че участник не е представил всички изискуеми документи, същата съставя протокол, в който ги посочва, като изпраща протокола на всички участници и го публикува в профила на купувача в един и същи ден. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 3 работни дни от получаването на протокола.
След изтичането на срока комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя.
Когато участник не представи в срок допълнителните документи или представените документи не отговарят на критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията преустановява разглеждането на офертата на този участник и не допуска същата до оценка и класиране.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015