Поддръжка и актуализация на софтуера по програма личен състав, граждански договори и работни заплати за нуждите[…]

BG-Никопол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Северозападно държавно предприятие – Териториално поделение – Държавно горско стопанство Никопол, ул.Васил Левски №27, За: инж. Светослав Ганчев, Република България 5940, Никопол, Тел.: 06541 2797, E-mail: persin@abv.bg, Факс: 06541 3034Място/места за контакт: гр.Никопол ул.Васил Левски №27Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150226wKiV4612961.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поддръжка и актуализация на софтуера по програма личен състав, граждански договори и работни заплати за нуждите на СЗДП ТП ДГС Никопол

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72200000Описание:
Програмиране и софтуерни консултантски услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поддръжка и актуализация на софтуера по програма личен състав, граждански договори и работни заплати за нуждите на СЗДП ТП ДГС Никопол за срок от 2 години – изпълнителят трябва да има възможност да поддържа и актуализира програмния продукт, с прилежащите му модули, в следствие на изменение на законодателството и другата нормативна уредба.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административната сграда на Държавно горско стопанство Никопол, гр.Никопол ул.”Васил Левски ” №27

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Предмет на поръчката е: „Поддръжка и актуализация на софтуера по програма личен състав, граждански договори и работни заплати за нуждите на СЗДП ТП ДГС Никопол”.
2. Изпълнителят трябва да има възможност да поддържа и актуализира програмния продукт, с прилежащите му модули, в следствие на изменение на законодателството и другата нормативна уредба.
3. Изпълнителят, следва да разполага със специалисти, които при необходимост да оказват своевременни действия по отстраняване на технически неизправности, както и да осигури възможност за обучение и консултиране на потребителите на продукта лично, по телефон или интернет и ежемесечно посещение на място.
4. Всички задължения произтичащи от отношенията му с неговия персонал са единствено за негова сметка. Изпълнителят поема пълната отговорност за вреди причинени на Възложителя или на трети лица от виновното поведение на своите служители при/или по повод изпълнение на задълженията по настоящата поръчка.
5. Предложената от участника цена трябва да бъде равна или по – малка от 3000.00 лв. ( три хиляди ) лева без ДДС и следва да включва всички разходи по изпълнението на предмета на процедурата за целия период на действие на договора. Предлаганата цена е окончателна и запазва размера си и не се влияе от инфлационното ниво до приключване на договора.
6. Предложената от участника цена включва годишната цена за поддръжка и актуализация на програмния продукт, за срок от 2 (две) години.
7. При изпълнение на поръчката участникът следва да спазва всички правила и изисквания за качествено и етично изпълнение на услуги от този вид.
Офертата следва да бъде изготвена по утвърдения от възложителя образец, към която да бъдат приложени следните документи:
1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от лична карта, когато участникът е физическо лице.
2. Документ, доказващ права за извършване на поддръжка и актуализация на софтуер по работни заплати и граждански договори от компетентна институция, като това трябва да е съобразено със софтуера с който предприятието работи към настоящия момент „АЛАДИН”.
3. Оферта – (Приложение № 1).
4. Предложение за изпълнение на поръчката по образец – (Приложение №2).
5. Ценово предложение, изготвено по образец на Възложителя – (Приложение №3).
6. Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП – (Приложение № 4).
7. Декларация по чл.56,ал.1,т.8 и ал.2 от ЗОП за изпълнение на поръчката от подизпълнител – (Приложение № 5 и № 5А)
8. Попълнен и подпечатан проект на договор, с административни данни на участника, без попълнени цени (Приложение № 6).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация относно поръчката може да се получи в деловодството на СЗДП ТП- Държавно горско стопанство Никопол ул.”Васил Левски” №27 или на сайта на СЗДП http://www.szdp.bg и профила на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2015