„ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169 АЛ.[…]

BG-Гълъбово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Гълъбово, бул. “Република” № 48, За: инж. Севдалин Сидеров, РБългария 6280, Гълъбово, Тел.: 0418 68901, E-mail: stoianov.sekretar@gmail.com, Факс: 0418 64194Място/места за контакт: Директор “ТСУ и ИРУ”Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.galabovo.org.Адрес на профила на купувача: http://www.galabovo.org/porychki/564.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169 АЛ. 1, Т. (1 – 5) И АЛ. 2 ЗУТ, ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ, ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЕСМ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМАТИВНИТЕ И МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 10 КОНКРЕТНО ОПРЕДЕЛЕНИ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГЪЛЪБОВО, ДОПУСТИМИ ЗА УЧАСТИЕ ВНАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ.”- ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:
Обособена позиция № 1 – “Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 – 5) и ал. 2 ЗУТ, изготвяне на технически паспорти,изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност, на 5 броя многофамилни жилищни сгради, допустими за участие в Националната програма за енергийна ефективност, както следва:

– Блок № 21, находящ се в град Гълъбово, кв. „Съединение”
– Блок № 37, находящ се в град Гълъбово, кв. „Строител”
– Блок № 38, находящ се в град Гълъбово, кв. „Строител”
– Блок № 39, находящ се в град Гълъбово, кв. „Строител”
– Блок № 47, находящ се в град Гълъбово, кв. „Строител”
ВАЖНО: Всичките конкретно посочени 5 броя многофамилни жилищни сгради, попадащи в обхвата на Обособена позиция 1, разполагат с пълен пакет актуална техническа документация, с която всеки кандидат може предварително да се запознае, в срок: от датата на публикуване на публичната покана в АОП до 11.03.2015 г., от 9:00 часа до 17:00 часа, в сградата на Община Гълъбово, ет. 2 стая 205.

При изготвяне на Техническото предложение по Обособена позиция 1 всеки участник следва да определи срок, в който се задължава, ако бъде избран за Изпълнител, да реализира Дейност 1 и Дейност 2.
При изготвяне на Ценовото предложение за Обособена позиция 1 всеки участник следва да определи самостоятелна цена за всяка от конкретно посочените 5 броя многофамилни жилищни сгради, обособени по дейности, като общата ценова оферта ще се формира като сума от предложените общи цени по Дейност 1 и Дейност 2.

Обособена позиция № 2 – “Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 – 5) и ал. 2 ЗУТ, изготвяне на технически паспорти,изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност, на 5 броя многофамилни жилищни сгради, допустими за участие в Националната програма за енергийна ефективност, както следва:
– Блок № 20, находящ се в град Гълъбово, кв. „Съединение”
– Блок № 43, находящ се в град Гълъбово, кв. „Строител”
– Блок № 44, находящ се в град Гълъбово, кв. „Строител”
– Блок № 45, находящ се в град Гълъбово, кв. „Строител”
– Блок № 49, находящ се в град Гълъбово, кв. „Строител”
Конкретно посочените 5 броя многофамилни жилищни сгради, попадащи в обхвата на Обособена позиция 2 не разполагат с пълен пакет техническа документация и такава следва да се подготви от страна на Изпълнителя.

При изготвяне на Техническото предложение за Обособена позиция 2 всеки участник следва да определи срок, в който се задължава, ако бъде избран за Изпълнител да реализира Дейност 1 и Дейност 2.
При изготвяне на Ценовото предложение за Обособена позиция 2 всеки участник следва да определи самостоятелна цена за всяка от конкретно посочените 5 броя многофамилни жилищни сгради, като ги обособи по дейности, като общата ценова оферта ще се формира като сума от предложените общи цени по Дейност 1 и Дейност 2.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71315400Описание:
Услуги по инспекция и контрол на сгради

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Посочената прогнозна стойност за цялостно изпълнение на услугата е без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65999 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Гълъбово – 10 броя многофамилни жилищни сгради, находящи се в град Гълъбово

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СЪГЛАСНО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ИЗГОТВЕНАТА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето и резглеждането на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Офертите ще се отварят и разглеждат на 12.03.2015 г от 9:00 часа в залата на Общинска администрация гр. Гълъбово – партерен етаж.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2015