„Изпълнение на дейности по информация и публичност” по проект BG06-243 „Равен достъп на деца в риск до предучилищна[…]

BG-Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Русе, пл. Свобода, 6, За: Катя Павлова – директор на дирекция Европейско развитие, тел. 082 881 767; Моника Петрова – младши експерт, отдел Обществени поръчки, тел.: 082 881 710, България 7000, Русе, Тел.: 082 881710, E-mail: mayor@ruse-bg.eu, Факс: 082 506649Място/места за контакт: Община РусеИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ruse-bg.eu.Адрес на профила на купувача: http://www.ruse-bg.eu/bg/zop/516/index.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изпълнение на дейности по информация и публичност” по проект BG06-243 „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в Община Русе” по Компонент 2 на Програма „Деца и младежи в риск“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72415000, 22120000, 79341100, 79530000, 79540000, 22150000, 22462000Описание:
Услуги за хостинг на уебстраници
Публикации
Услуги по планиране, създаване и разполагане на рекламата
Услуги по писмени преводи
Услуги по устни преводи
Брошури
Рекламни печатни материали

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Посочената прогнозна стойност за изпълнение предмета на обществената поръчка е 19 412,94 лв. без ДДС или 23 295,53 лв. с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

19413 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Русе

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към участниците:
1.Участниците да имат изпълнени минимум 1 услуга през последните 3 години, за дейности по изработване на информационни и/или рекламни материали, считано от датата на подаване на офертите;
2.Участниците да разполагат най-малко с двама специалисти, притежаващи минимум 3 (три) години опит в сферата на организиране на дейности по информация и публичност;
3.Участниците да разполагат най-малко с един преводач – специалист за извършване на превод от английски на български език и обратно, притежаващи минимум 3 (три) години опит като преводач;
4.Участниците трябва да представят списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените услуги. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Списъкът е по образец на Възложителя.
5.Участниците да представят справка-декларация, съдържаща списък на правоспособните лица и експерти в екипа за изпълнение на предмета на обществената поръчка. Справката е по образец на Възложителя. Справката трябва да бъде придружена с доказателства, че ключовите експерти отговарят на посочените от Възложителя изисквания по отношение на техния опит и квалификация чрез представяне на професионални автобиографии, подписани от съответните лица.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат получени на посочения адрес на възложителя, както и друго:
1. Срок за изпълнение – срокът на изпълнение на поръчката е от датата на подписване на договора до 15.04.2016 г. За изпълнението на всяка една дейност Възложителят изпраща на Изпълнителя възлагателно писмо /заявка/.
2.Заплащането на дейностите по изпълнение на услугата се извършва в лева по банков път след изпълнението им в срок до 10 дни след представяне на следните документи:
-Приемо-предавателен протокол, подписан от Изпълнителя и Възложителя;
-Фактура.

Минимално съдържание на офертата:
1. Списък на приложените документи;
2. Данни за лицето, което прави предложението – посочване на ЕИК, управляващо лице, координати за връзка, телефон, факс, адрес;
3. Образец на оферта, публикуван на интернет адреса на Възложителя;
4. Техническо предложение за изпълнение обекта на обществената поръчка, публикувано на интернет адреса на Възложителя;
5. Ценово предложение /ценовото предложение на участника не трябва да надхвърля прогнозната стойност, посочена в настоящата покана/.
6. Декларация за срок на валидност на офертата/участникът следва да посочи срок на валидност на офертата, който трябва да е не по-малко от 90 /деветдесет/ календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

Офертата се депозира на гише “Обществени поръчки” в “Център за информационно и административно обслужване”, в сградата на Община Русе на адрес град Русе, пл.Свобода № 6. Образците към настоящата покана са на разположение на участниците на адреса на Профила на купувача. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху, който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и описание на поръчката по раздел ІІ от настоящата публична покана.
Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф „вярно с оригинала”, печат и подпис на лицето, представляващо участника. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което следва да се приложи нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.

Отваренето и оценката на офертите ще се проведе на публично заседание на 12.03.2015 г. в 14:00 часа в сградата на Община Русе с адрес пл. Свобода 6, в Заседателна зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2015