“Озеленяване, поддръжка и напояване на територии за обществено[…]

BG-Дряново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Дряново, ул. Бачо Киро 19, За: инж. Пламен Пенчев, Р България 5370, Дряново, Тел.: 0676 72962, E-mail: penchev@dryanovo.bg, Факс: 0676 74303Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dryanovo.bg.Адрес на профила на купувача: www.dryanovo.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Озеленяване, поддръжка и напояване на територии за обществено ползване в община Дряново”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

77311000Описание:
Услуги по поддържане на зелени площи в паркове и места за развлечения

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно приложена в документацията количествено – стойностна сметка

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Дряново

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците в процедурата лично или чрез упълномощено лице представят оферта, която следва да се придружава от следните документи:
1. Заявление за участие – по образец, приложен в документацията;
2. Техническо предложение – по образец, приложен в документацията;
3. Ценово предложение – по образец, приложен в документацията
4. Административни сведения – по образец, приложен в документацията;
5.Попълнен и парафиран на всяка страница проекто-договор от участника, предложен от възложителя по образец, приложен в документацията;
6. Посочване на единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър по отношение на участника, а ако същият не е регистриран в търговския регистър – удостоверение за актуално състояние на участника със срок на валидност 6 месеца от датата на подаване на офертата.
7. Технически критерии включени в методиката за оценка – по образец, приложен в документацията
8. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
При участие на обединения, които не са юридически лица, както и при ползване на подизпълнители, изискванията към тях са подробно посочени в техническите условия и указанията към участниците, с които изисквания участниците следва да се съобразят.
Представянето на оферта от участник в определения срок, не съдържаща цялата необходима информация и документация изисквана от Възложителя ще доведе до неговото незабавно отстраняване. До този резултат ще доведе и оферта, в която изискваните документи не са представени във вида изискван от Възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Цена за изпълнение на поръчката, с относителна тежест в КО – 50 %
2. Предлаган подход, план за работа и организация – 50 %.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Източник на финансиране на обществената поръчка – собствени бюджетни средства.
Дата час и място на отваряне на офертите 13,30 часа на 13.03.2015 г. в заседателната зала на общинска администрация Дряново.
Пълен достъп до документация за участие в настоящата процедура е предоставен на официалния уеб-сайт на Община Дряново – http://www.dryanovo.bg/ в секция „профил на купувача” . Документация може да се тегли до 12.03.2015 г.
Хипервръзка към профила на купувача – http://213.16.45.6:56789/ImeonWeb/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=h3YX24iX8FM%3d

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2015