КРАТКО ОПИСАНИЕ: Боровата процесионка е най-опасният иглогризещ вредител в горите от черен и бял бор. Гъсениците[…]

BG-Хисаря

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЮЦДП, ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХИСАР, Обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисар, ул. Стряма № 2, За: Мина Рахова, България 4180, Хисаря, Тел.: 0882 301239, E-mail: dgshisar@ucdp-smolian.com, Факс: 0337 62638Място/места за контакт: Обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисар, ул. Стряма № 2Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ucdp-smolian.com.Адрес на профила на купувача: http://ucdp-smolian.com/viewart.php?id=555.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Боровата процесионка е най-опасният иглогризещ вредител в горите от черен и бял бор. Гъсениците живеят в паяжинни гнезда, като се придвиждат в процесия, една след друга. Гъсениците се хранят групово, изгризват иглиците на дървото, като при каламитетно проявление е в състояние да обезлисти силно иглолистните култури и насаждения. Лесопатологичното обследване на вредителя се извършва по яйчените калъфчета и младите къдели през периода юли – отктомври.
За борба с този вредител се използват растителнозащитни продукти, които са разрешени със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, по реда на Закона за защита на растенията и са безопасни за хора, растения, животни и пчели. За целта и съобразно регламентираните законови изисквания териториалните поделения, в чийто район ще се извършва авиоборбата уведомяват съответните общини, кметства, областни служби по безопасност на храните, пчеларски дружества и други заинтересовани лица за вида, времето, мястото и начина на прилагане на растителнозащитните препарати най – малко пет дни преди третирането на съответните площи.
През настоящата 2015 г. съгласно лесопатологичната прогноза е предвидено да се проведе авиоборба с боровата процесионка на териториите на –ДГС – Карлово, ДГС – Клисура, ДГС – Хвойна и ДГС Хисар.
“Извършване на авиоборба срещу борова процесионка, чрез ултрамалообемно пръскане, в горски територии – държавна собственост, в териториалния обхват на дейност на Южноцентрално държавно предприятие – гр.Смолян и териториалните му поделения- ТП ДГС Карлово, ТП ДГС Клисура, ТП ДГС Хвойна, ТП ДГС Хисар”съгласно Техническо задание – Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация, публикувано на официалният сайт на Възложителя: http://ucdp-smolian.com/

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24450000Описание:
Агрохимически продукти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

№ ДГС/ДЛС Авиотретиране
вид борба площ, която ще се третира /дка/ максимална стойност на
услугата, лв. срок

Област Пловдив
1. ТП ДГС – Карлово авиохимична 1500 3750.00 30.09.2015
ТП ДГС Клисура авиохимична 1500 3750.00 30.09.2015
2. ТП ДГС Хисар авиохимична 4500 11250.00 30.09.2015
Всичко-обл.Пловдив 7500 18750.00
Област Смолян
4. ДГС – Хвойна авиохимична 600 1500.00 31.10.2015
Всичко-обл.Смолян 600 1500.00
Общо за услугата 8 100 20 250.00

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20250 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

авиоборба с боровата процесионка на териториите на – ТП ДГС – Карлово, ТП ДГС – Клисура, ТП ДГС – Хвойна и ТП ДГС Хисар;

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата на участниците следва да има минимално съдържание, съгласно чл. 101в от ЗОП. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от негов упълномощен представител лично или по пощата. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и предмета на поръчката, за която участва. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, дата и час на получаване, като тези данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Не се приема оферта в плик, незапечатан или с нарушена цялост. Тя незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра.
1. Право на участие в процедурата:
1.1.Право да участва в процедурата има всеки кандидат, който е физическо или юридическо лице, както и техните обединения.
В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват споразумение. Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде с нотариална заверка на подписите и в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват.
Споразумението трябва да бъде представено от Участника в оригинал или нотариално заверено копие.
Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:
– всички членове на обединението са отговорни солидарно – заедно и поотделно, за изпълнението на договора;
– е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението;
– изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението,
– всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.
Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката.
Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.
Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът може да бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
В случай, че участникът, участва като обединение, изброените по долу изисквания се прилагат за обединението като цяло.
1.2. Кандидатите следва да отговарят на следните условия:
Право на участие има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.
В процедура НЕ МОЖЕ да кандидатства участник:
1.2.1. който е осъден с влязла е сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.253—260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл.301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321’а” от НК; престъпление против собствеността по чл.194 – 217 от НК; престъпление против стопанството по чл.219 – 252 от НК, освен ако не е реабилитиран.
1.2.2. който е обявен в несъстоятелност;
1.2.3. който е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закон и подзаконови актове;
1.2.4. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;
1.2.5. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно -осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината по седалище на ЮЛ/КТ или постоянен адрес на ФЛ, установени с влязъл в сила акт на компетентен орг

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите трябва да бъдат получени до 16:00 часа на 12.03.2015 г. на адреса на ТП “ДГС Хисар”, подадени на място, по пощата или с куриер. Оферта изпратена по пощата или с куриер, трябва да е постъпила в деловодството на поделението в срока определен за приемане на офертите, в противен случай тя не се разглежда и се връща на кандидата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2015