Поръчката е с предмет “Доставка на електро части и материали за поддръжка на улично и парково осветление на територията[…]

BG-Троян

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Троян, пл. Възраждане № 1, За: Пламена Димитрова, инж. Димитър Дудев, Република България 5600, Троян, Тел.: 0670 68005, E-mail: pdimitrova@troyan.bg, Факс: 0670 68005Място/места за контакт: звено Обществени поръчки, ст. 36Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.troyan.bg.Адрес на профила на купувача: http://46.35.186.10:81/ProcCenter/ZopView.aspx?DosieID=66.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поръчката е с предмет “Доставка на електро части и материали за поддръжка на улично и парково осветление на територията на община Троян”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31681410Описание:
Електрически материали

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническите спецификации, неразделна част от документацията към публичната покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Троян, ул. „Криволак“ № 18 (база на ОП „Комунални услуги – Троян“)

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците трябва да представят в офертите си за участие:
1.Списък на документите, съдържащи се в Офертата, подписан от участника.
2.Представяне на участник и заявление за участие – попълва се Образец №1
3.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата, когато участникът не се представлява от лицата, посочени със съответните правомощия в документа за регистрация Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец – подава се от участника, всеки член в обединението и подизпълнителя.
Когато Участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, представя документ за регистрация, съгласно националното му законодателство. Документът трябва да бъде преведен на български език и легализиран (за юридическо лице, което не е регистрирано в България);
Когато Участникът е физическо лице, представя заверено копие на документа си за самоличност.
4. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият;
5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец №2) /ако е приложимо/;
6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, попълнено по образец (Образец № 3 );
7. Ценово предложение, попълнено по образец (Образец № 4).
Копията на документите трябва да бъдат заверени от законния представител на участника с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат.
Срокът на валидност на офертите е 90 дни от крайния срок за подаване на оферти, определен в публичната покана.
Финансирането на обществената поръчка се осъществява със средства от бюджета на Община Троян.
Участниците следва да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 от ЗОП.
Подробните описания на отделните части и материали, както и количества им са дадени в Техническите спецификации (Приложение № 1), неразделна част от документациоята за участие към публичната покана.
Всеки участник в обществената поръчка трябва да оферира всеки един от артикулите в Ценовото си предложение (Образец № 4), като артикулите трябва да бъдат с технически параметри, посочени от Възложителя в Техническите спецификации.
В предложената цена за изпълнение на поръчката участниците трябва да предвидят всички разходи, свързани с качественото изпълнение на същата.
Заявените количества от Възложителя следва да се доставят на територията на гр. Троян, ул. „Криволак“ № 18 (база на ОП „Комунални услуги – Троян“), като срокът за доставка не може да бъде повече от 3 работни дни от получаване на заявка от страна на Възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се подава на адрес: гр. Троян 5600, пл. „Възраждане” № 1.
Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 24.03.2015 г. в 10:00 часа в Заседателната зала на трети етаж, като право да присъстват имат лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП.
При промяна на датата, мястото или часа за отваряне на офертите ще бъде публикувано съобщение в “Профила на купувача” на Община Троян, посочен в раздел I.1) , а подалите оферти участници ще бъдат уведомени.
Настоящата покана и документацията към нея са публикувани на официалния сайт на Община Троян, в раздел “Профил на купувача”, посочен в раздел I.1).
Посочената в раздел III от настоящата публична покана прогнозна стойност е в размер до 35 000 лева без вкл. ДДС или 42 000 лева с вкл. ДДС.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/03/2015