Проектиране система за контрол концентрацията на водород[…]

BG-Козлодуй

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АЕЦ Козлодуй ЕАД, гр. Козлодуй, За: Александър Ангелов, РБългария 3321, Козлодуй, Тел.: 0973 73773, E-mail: APAngelov@npp.bg, Факс: 0973 76007Място/места за контакт: Управление ТърговскоИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kznpp.org.Адрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=2295.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Проектиране система за контрол концентрацията на водород около и под 9,10 GQ

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000Описание:
Инженерни услуги по проектиране и конструиране

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Проектиране система за контрол концентрацията на водород около и под 9,10 GQ съгласно Техническо задание № 2015.30.ЕЧ.GQ.ТЗ.1308

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

АЕЦ Козлодуй ЕАД

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническо Задание № 2015.30.ЕЧ.GQ.ТЗ.1308.
2. Изисквания към Участниците:
2.1. Участниците трябва да са изпълнявали услуги по проектиране на системи за контрол на наличието на водород, съгласно частите описани в Техническо задание № 2015.30.ЕЧ.GQ.ТЗ.1308.
2.2. Участниците да разполагат с кадрови ресурс, който ще изпълнява проектирането и който притежава удостоверения за пълна проектантска правоспособност за съответната част като представят списък на техническите лица, които ще изпълняват предмета на поръчката.
2.3. Участниците трябва да притежават сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9001:2008 с включени дейности, покриващи предмета на поръчката, като представят копие на сертификата.
3. При сключване на договор, определеният за изпълнител участник представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на Възложителя) и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП в 7 (седем) дневен срок от датата на уведомяването му.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1. Предлаган подход, план за работа и организация описани в Концепция за организацията и изпълнението на дейностите в зависимост от изискванията на Техническото задание – Относителна тежест на показателя в комплексната оценка в проценти – 50%
K2. Предлагана цена – Относителна тежест на показателя в комплексната оценка в проценти – 50%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши на 30.03.2015 г. от 10:00 часа в Управление “Търговско”, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/03/2015