Поръчката се отнася за доставка средства за протекция на произведения на изкуството на „Национален музеен комплекс”[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“Национален музеен комплекс-София”, пл.”Княз Александър І Батенберг” №1, За: Цветанка Миланова, България 1000, София, Тел.: 02 9803321, E-mail: nhg_shchetovodstvo@abv.bg, Факс: 02 9803320Място/места за контакт: пл.”Княз Александър І Батенберг” №1, НМК, Направление “Администрация и финанси”Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nationalgallery.org.Адрес на профила на купувача: http://www.nationalartgallerybg.org/index.php?l=122.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поръчката се отнася за доставка средства за протекция на произведения на изкуството на „Национален музеен комплекс” – София с предмет: “Доставка на средства за протекция с оглед безопасно експониране на произведения на изкуството на Национален музеен комплекс – София”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

37000000Описание:
Музикални инструменти, спортни артикули, игри, играчки, занаятчийски изделия, предмети на изкуството и принадлежности

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническа спецификация

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65900 CYP

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Два обекта на “Национален музеен комплекс-София”, както следва:

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертите на участниците следва да съдържат:
1. Списък с документите, съдържащи се в офертата, поставен в началото на офертата, подписан от участника). Всички документи се представят в оригинал или заверени от кандидата копия.
2. Административни сведения за участника – по Образец №1.
3. Оферта по Образец №2.
4. Посочване на Единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция.
Когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност – заверено от участника. Ако участниците са юридически лица или еднолични търговци и не са посочили ЕИК се представя удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 (един) месец преди датата на представяне на офертата за участие. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представи в официален превод на български език.
5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – по Образец №3, като може да съдържа предложения за подобряване качеството на доставката.
6. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – по Образец №4.
7. Списък на основните договори, изпълнени през последните 3 (три) години с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка по Образец №5, с приложени референции и/или копия от договори и/или позоваване на публичен регистър в доказателство.
В случай, че се представят документи на чужд език, те трябва да бъдат придружени от превод на български език.
8. Декларация за приемане условията в проекта на договор – по Образец №6.
9. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1 от ЗОП, попълнена по Образец №7. Когато деклараторът е чуждестранно физическо или юридическо лице, декларацията се представя и в превод на български език.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предлагана цена /Ц/ до 80 т.
2. Срок за изпълнение предмета на поръчката /С/ до 20 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документите за кандидатстване могат да се изтеглят на посочения интернет адрес на Възложителя, секция “Профил на купувача”.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015