Доставка на канцеларски материали за потребностите на[…]

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Университет ”Проф. д-р Асен Златаров”, бул. ”Проф. Якимов” № 1, За: Красимир Георгиев, РБ 8010, Бургас, Тел.: 056 716730, E-mail: office_d@btu.bg, Факс: 056 880249Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.btu.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.btu.bg/index.php/bg/obsht-porachki-bg-m.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на канцеларски материали за потребностите на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” за срок 1 година.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30192000, 22000000Описание:
Принадлежности за офиса
Печатни материали и свързани с тях продукти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на канцеларски материали за потребностите на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” за срок 1 година. Прогнозната стойност е без вкл. ДДС. Източник на финансиране- бюджетни средства.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

200000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът следва да представи справка- декларация, съдържаща списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Доказателството за извършената доставка се представя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.Участникът следва да е изпълнил през последните 3 години поне три договора за доставка, които са сходни или еднакви с предмета на обществената поръчка.
Гаранция /парична или банкова/ за изпълнение – 3 % от стойността на договора /офертата/. Заплащането на паричните гаранции се извършва по следната банкова сметка: BG94STSA93003300290023, BIC: STSABGSF Банка “ДСК”. Срок на валидност на офертата: не по- малко от 60 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Възложителят заплаща на изпълнителя обща цена, която включва и траспортни разходи, застраховки, магазинаж, както и всички вносни мита и такси, действащи към момента на доставката. Единичните цени, на база на които е сформирана цената по договора, са посочени в ценовата оферта на изпълнителя. Възложителят заплаща стойността на всяка отделна доставка в срок от 30 дни, считано от датата на доставката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията е публикувана на Интернет страницата на университета www.btu.bg, в “Профил на купувача”. Офертата на участника следва да има минималното съдържание, съгласно чл. 101в от ЗОП: 1./ Данни за лицето, което прави предложението, 2./ Техническо предложение 3./ Ценово предложение, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик, 4./ Срок на валидност на офертата. Всяка страница от съдържанието на офертата следва да е подписана и номерирана с пореден номер на страницата от участника. Офертите се подават в деловодството на университета: гр. Бургас 8010, бул. “Проф. Якимов” № 1, ректорат, в запечетан, непрозрачен плик, надписан с наименованието на участника, адрес, телефон, и по възможност -факс и електронен адрес в срок до 19.03.2015 г. до 16.00 часа. Дата и място на отваряне на офертите: на 20.03.2015 г. в 11.00 часа в сградата на ректората, гр. Бургас, бул. “Проф. Якимов” № 1. Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват лица съгласно чл. 101г, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015