Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на служителите в Районен съд-Добрич[…]

BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районен съд град Добрич, ул. Д-р К. Стоилов №7, За: Албена Димитрова, Р България 9300, Добрич, Тел.: 058 652056, E-mail: dimitrovadb@gmail.com, Факс: 058 601030Място/места за контакт: Албена ДимитроваИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dobrichrs.court-bg.org..Адрес на профила на купувача: http://dobrichrs.court-bg.org/index.php?im=78..

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на служителите в Районен съд-Добрич за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30199770Описание:
Купони за храна

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството на заявените ваучери ще бъде съобразно броя на служителите по трудово правоотношение за съответните месеци и ще бъде конкретизирано при всяка отделна заявка за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

23769 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Град Добрич

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Отпечатването на ваучерите за храна може да се извършва само от Оператор, който притежава валидно разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна при спазване изискванията на чл.22 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите. Операторът към датата на процедурата да бъде действащ Оператор и да разполага с номинална стойност на ваучерите за храна за обезпечаване изпълнението на поръчката.
Предоставените ваучери следва да бъдат в срок на валидност.
Кандидатите за изпълнители на поръчката, в определения от възложителя срок, следва да представят оферта съгласно изискванията на възложителя, съдържаща следните документи:
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
2. Попълнен образец на оферта;
3. Административни сведения за участника, съгласно образец;
4. Валидно разрешение от министъра на финансите за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна съгласно условията и реда на чл.5 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите – заверено от участника копие;
5. Декларация за наличие или липса на подизпълнител и декларация от подизпълнителите, при наличие на такива;
6. Декларации от участниците и подизпълнителите за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал.5 от ЗОП;
7. Информация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители;
8. Техническо предложение, което следва да съдържа информация относно броя и наименованията на търговските обекти в град Добрич, приемащи ваучери, отпечатани от участника. Търговските обекти следва да са най-малко 10 броя, като поне 4 от тях да са магазини на големите търговски вериги. На Възложителя следва да се предоставят списъци с търговските обекти, съдържащи точен адрес на местонахождението им; В техническото предложение не следва да се посочват цени;
9. Образец на предложените ваучери за храна;
10. Писмена декларация от участника, че разполага с необходимата квота до края на 2015 г. за отпечатване на количествата ваучери за храна;
11. Попълнен образец на ценово предложение;
12. Проект на договор, подписан и подпечатан от участника на всяка страница-по образец на възложителя;
13. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта следва да съдържа изброените документи в пункт „ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” .
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:
1. плик № 1 с надпис “Документи за подбор”, в който се поставят документите и информацията по т.3,т.6,т.4,т.13,т.7, т.12, т.1, т.5, т.9 и т.10
2. плик № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя техническото предложение по т.8 и попълнен образец на оферта по т.2;
3. плик № 3 с надпис “Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника/т.11/.
Офертата се подава в регистратурата на Районен съд – Добрич, гр.Добрич, ул. Д-р К. Стоилов №7. Образците на документите, необходими за подаването на офертата, както и заданието за изпълнение на поръчката са достъпни в профила на купувача в електронната страница на Районен съд град Добрич: http://dobrichrs.court-bg.org/index.php?im=78

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 10.03.2015 г. от 10:30 часа в сградата на Съдебната палата с адрес: гр.Добрич, ул. “Д-р К. Стоилов” № 7, ет.3, кабинет №305.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/03/2015