„Популяризиране, информиране и публичност, в това число: Създаване и подръжка на интернет страница на МИГ Сливница[…]

BG-Сливница

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Сдружение “Местна инициативна група Сливница – Драгоман”, пл. „Съединение” № 1, ет. 1, За: Венцислав Димитров, Република България 2200, Сливница, Тел.: 087-6566456, E-mail: leader@mig-sd.orgМясто/места за контакт: гр. Сливница, пл. „Съединение” № 1, ет. 1Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mig-sd.org.Адрес на профила на купувача: http://www.mig-sd.org/buyer.php.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Популяризиране, информиране и публичност, в това число: Създаване и подръжка на интернет страница на МИГ Сливница – Драгоман. Отпечатване на резултати от дейността на МИГ по прилагане на СМР и отпечатване на материали за обучение. Изготвяне и издаване на информационнен бюлетин и други разходи за популяризиране, информиране и публичност – рекламни комплекти /тефтери, химикалки, календари и други/”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79341000, 72413000Описание:
Рекламни услуги
Услуги по уебдизайн

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Позиция № 1 – Създаване и поддръжка на интернет страница на МИГ – 1 (един) брой

Позиция № 2 – Създаване и поддръжка на актуални новини – издаване на информационен бюлетин – информационен бюлетин (3 броя) – тип луксозен вестник страници за 1 брой – 12, пълноцветен от плътна хартия, с екологична насоченост (рециклирани хартии); сгънат. Подсигуряване на масово разпространение в обявения регион
Тираж: 3 броя х 2000 бр.
Позиция № 3 – Отпечатване на брошури, рекламни материали, формуляри за кандидатстване, материали за обучения.

А) Материали за резултатите от дейността на МИГ по прилагане на СМР – формат А4 -70 страници, с цветна твърда корица двустранно пълноцветна, подходяща луксозна хартия с включен електронен носител (CD или DVD)
Тираж: 2000бр.

Б) Материали за обучение – формат А4 – минимум 20 листа, пълноцветни, хартия с екологична насоченост (рециклирани хартии), спирала, с включен електронен носител (CD или DVD) закрепен чрез евапреново кръгче.
Тираж: 400бр.
Позиция № 4 – Други разходи за популяризиране, информиране и публичност – рекламен комплект

1. Работен календар – стенен с три месеца на лист, отпечатано тяло минимум в 2 цвята, перфорация за късане, прозорче, картон над 320 грама за гръб, цветна дизайнерска глава;
2. Настолен календар – седмичен, тяло офсет – 54 страници, спирала, допълнителни информационни страници, корици – надписани;
3. Тефтер А5, твърди корици /книговинил или еко кожа/, корици надписани;
4. Химикалка – пластмасова луксозна или метална надписана;
5. Флеш памет – минимум 2 GB памет, надписана;
Тираж: 200 комплекта
Прогнозна стойност /в цифри/:
Позиция № 1 – 2 500 лв. (две хиляди и петстотин лева), без вкл. ДДС или 3 000 лв. (три хиляди лева) с вкл. ДДС
Позиция № 2 – 20 000 лв. (двадесет хиляди лева), без вкл. ДДС или 24 000 лв. (двадесет и четири хиляди лева) с вкл. ДДС
Позиция № 3 -18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева лева), без вкл. ДДС или 21 600 лв. (двадесет и една хиляди и шестстотин лева) с вкл. ДДС
Позиция № 4 – 2833 лв. (две хиляди осемстотин тридесет и три лева), без вкл. ДДС или 3 400 лв. (три хиляди и четиристотин лева) с вкл. ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

43333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Сливница, Драгоман

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

С настоящата покана Възложителят не определя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците. Към поканата са приложени техн. спецификации и проект на договор. и съдържа:1. наименование и адрес на възложителя;2. обект на поръчката, прогнозна стойност и източник на финансиране;3. кратко описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо – и количество или обем;4. критерия за възлагане5. срок и място за получаване на офертите;6. дата, час и място на отваряне на офертите.Възложителят в един и същи ден публикува поканата на Портала за обществени поръчки и в профила на купувача. В профила на купувача заедно с поканата се публикуват и приложенията към нея.В деня на публикуването възложителят изпраща съобщение за поканата до средствата за масово осведомяване и възложителят ще се възползва от възможността да я изпрати и до избрани от него лица, без да променя условията по по чл. 101б, ал. 1, т. 2 – 6 от ЗОП. В съобщението няма да се съдържа повече информация от тази в поканата, публикувана на портала.Срокът на настоящата публ. покана е 7 раб. дни и започва да тече от деня, който следва деня на публикуването на поканата в профила на купувача на Възложителя.Възложителят ще приложи реда за събиране на оферти по чл. 101б, ал. 1 – 3 от ЗОП, в случай че се наложи поканата да бъде оттеглена поради необходимост от промяна на първоначално обявените условия.При писмено искане, направено до 3 дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят най-късно на следващия ден ще публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.Офертата по чл. 101а, ал. 2 от ЗОП трябва да съдържа най-малко:1. данни за лицето, което прави предложението;2. техн. предложение;3. ценово предложение;4. срок на валидност на офертата.Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик.Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта ако същата е в съответствие с техн. спецификации.Когато не е подадена нито една оферта, възложителят може да възложи изпълнението на поръчката след провеждане на преговори с избран от него изпълнител. В тези случаи възложителят се обвързва от прогнозната стойност, посочена в настоящата публична покана и от техн. спецификации и проекта на договор, приложени към поканата.Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник.При сключване на договор класираният на първо място участник представя:1. документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и2. декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, освен в случаите, когато поръчката се възлага от възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.Възложителят може последователно да предложи сключване на договорс участника, класиран на второ и на следващо място при условията на чл. 101е, ал. 3 от ЗОП.Възложителят публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП договора и допълнителните споразумения към него.Възложителят ще съхранява всички документи, по настоящата публична покана за срок три години след приключване изпълнението на договора.Кандидат или участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.Участник, който не отговаря на изискванията посочени настоящата публична покана се отстранява от участие в процедурата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Критерият се прилага за оценяване само на оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия и съдържа най-малко данни за лицето, което прави предложението; техническо предложение; ценово предложение; срок на валидност на офертата и съдържанието на офертата е представено в запечатан непрозрачен плик.Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база “най-ниска цена”.Не се предвиждат възможност за предоставяне на варианти в офертите. Кандидатите трябва да представят предложение за целия обем на обществената поръчка. Начин на заплащане на поръчката: безкасово по банков път.Разглеждане, оценяване и класиране. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва по ред, определен с вътрешните правила на възложителя, от назначена от него комисия. В комисията се включва най-малко едно лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.След получаване на офертите членовете на комисията представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 – 4 от ЗОП.Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения.Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП.Председателят на комисията отваря последователно пликовете с офертите на всички участници в процедура по реда на получаването им. В случай, че документите на участника не отговарят на изискванията на ЗОП и поканата, офертата и участникът се предлагат от комисията на възложителя за отстраняване от процедурата;Предложение, което не е изготвено по пълния предмет на поръчката не се оценява, като се предлага на възложителя, също за отстраняване от процедурата. Място и срок за подаване на предложенията за участие: Офертите се приемат в офиса на МИГ, Община Сливница, гр. Сливница, пл. „Съединение” № 1, ет. 1. всеки делничен ден от 8.30 часа до 17.00 часаПостъпилите предложения ще бъдат отворени в 14.00 часа на 16.03.2015 г. Община Сливница, гр. Сливница, пл. „Съединение” № 1

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/03/2015