Описание на предмета на поръчката за “Зареждане на касети с тонер и рециклиране” 1. Получаване на тонер касетата[…]

BG-гр. Тервел

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ към ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ Шумен, обл. Добрич, общ. Тервел, гр. Тервел, ул. Св.Св. Кирил и Методий № 10, За: Димитър Жеков- ръководител счетоводен отдел, Република България 9450, гр. Тервел, Тел.: 05751 2271, E-mail: dlstervel@gmail.com, Факс: 05751 2024Място/места за контакт: ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ към ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ШуменИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dlstervel.dpshumen.bg.Адрес на профила на купувача: www.dlstervel.dpshumen.bg,http://dlstervel.dpshumen.bg/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%81-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Описание на предмета на поръчката за “Зареждане на касети с тонер и рециклиране”
1. Получаване на тонер касетата от адреса на възложителя, транспортиране до офиса на изпълнителя
2. Рециклиране – разглобяване, почистване. Смяна на всички износени части за сметка на изпълнителя – при необходимост.
3. Пълнене с качествен плътен тонер, сглобяване, тестване на принтер.
4. Доставка до адреса на възложителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30125120, 30125110Описание:
Тонер за фотокопирни машини
Тонер за лазерни принтери/факс машини

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

около 100 зареждания и рециклиране на тонер касетите на общо 14 бр.устройства

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Тервел

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към качеството на изпълнението:
При некачествен печат, т.е ако качеството на отпечатаните копия до достигане на брой равняващ се на мин. 80% от броя копия посочен от производителя на оригиналната касета, е по-лошо от качеството на първото копие, отпечатано след рециклирането и пълненето с тонер на съответната касета, възложителя има право от свое име и сметка на изпълнителя да предостави касетата за рециклиране и пълнене с тонер на избран от него изпълнител. Възложителя има право да прихване платените от него суми от задълженията си към изпълнителя.
В случай на некачествен печат или забавена заявка, Възложителя има право да прекрати договора и да издаде удостоверение за отрицателна оценка на изпълнението.

Качеството на извършената услуга се доказва чрез сравняване на разпечатка от принтера на показанията на брояча му към момента на поставяне на рециклираната и напълнена с тонер касета, и разпечатка на показанията на брояча на същия принтер, от която да е видно, че с поставената касета не е достигнат максималния броя на отпечатаните копия с необходимото качество (по –голям от 80% от броя копия посочен от производителя на оригиналната касета).
Срок за изпълнение на заявка
Срок за изпълнение на подадена заявка- до 24 часа от подаване на заявка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

“Зареждане на касети с тонер и рециклиране”
Срок на договора – 31.12.2015 г. с същия да бъде продължен при същите условия до изчерпване на финансовия ресурс на възложителя и сключването на нов договор през 2016 г.
Срок на валидност на офертите – не по-малък от 30 календарни дни от крайния срок за представяне на оферти;
Място на подаване на офертите – гр.Тервел,обл. Добрич, ул. « Св. Св. Кирил и Методий» № 10
Дата, час и място на отваряне на офертите – 11.00 ч.на 18.03.2015г. на адрес гр.Тервел,обл. Добрич, ул. « Св. Св. Кирил и Методий» № 10
Адрес на „Профила на купувача” http://dlstervel.dpshumen.bg
Офертата по образец се представя в запечатан непрозрачен плик с адрес за кореспонденция, телефон и факс или електронен адрес и наименование на поръчката.
Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП и декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
От участие ще бъдат отстранени участниците които не отговарят на изискванията на възложителя или ценовите предложения надвишават финансовия ресурс. Комисията може да проверява декларираните от участниците обстоятелства и да изискват представяне на доказателства. Ако избраният за изпълнител участник, не представи в срок необходимите за сключване на договор документи, възложителя може да сключи договор със следващия класиран участник.

Участниците следва да представят с офертата си документите посочени в списъка на представените документи.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015