Доставка на Хуман Фибриноген за УМБАЛ “Света Анна” – София АД по предварителна писмена заявка. Срокът за изпълнение[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ Света Анна – София АД, ж.к.Младост 1, ул. Димитър Моллов № 1, За: Боян Авджийски/Евгени Чалов, Република България 1750, София, Тел.: 02 9759011, E-mail: otdel.opd@abv.bg, Факс: 02 9759011Място/места за контакт: ж.к.Младост 1, ул. Димитър Моллов № 1Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sveta-anna.eu.Адрес на профила на купувача: http://www.sveta-anna.eu/OP.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на Хуман Фибриноген за УМБАЛ “Света Анна” – София АД по предварителна писмена заявка. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от подписването на договор при периодично извършващи се заявки, в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-голям от 4 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Оставащият срок на годност следва да не е по-голям от една година от датата на доставката. Крайната цена включва всички разходи до краен получател – УМБАЛ “Света Анна” – София АД.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33600000Описание:
Фармацевтични продукти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Участниците подават само една оферта за изпълнение на поръчката, като не се допуска представяне на варианти. Необходимото количество за срок от 24 месеца е до 80 флакона Хуман Фибриноген – 1 грам и трябва да отговаря на минималните изисквания на Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

47740 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УМБАЛ “Света Анна” – София АД

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертите на участниците да съдържат:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата;
2.Удостоверение за актуално състояние /ЕИК/;
3.Декларация за срок на валидност на офертата;
4.Административни сведения;
5.Декларация за запознаване с условията на поръчката;
6.Декларация за запознаване с проекта на договор;
7.Декларация за участие на подизпълнител;
8.Декларация за извършени доставки, идентични или сходни с предмета на публичната покана – същите да са изпълнени през последните 3 години назад, считано от датата на подаване на офертата; декларацията да съдържа списък с извършени доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, включително предмет, дата, стойност и получател на доставката;
9.Доказателства за извършени доставки, идентични или сходни с предмета на публичната покана, под формата на удостоверения или референции, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката;
10.Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено по реда на ЗЛПХМ, което разрешение да е валидно за целия срок на договора;
11.Техническо предложение за изпълнение на поръчката;
12.Ценово предложение;
13.Оторизация от производителя или от негови представителства, с правото на участие в процедурата в УМБАЛ “Света Анна” – София АД за целия срок на договора;
14.Сертификат ISO 9001:2008 на участника с обхват предмета на поръчката или еквивалент.
Всички посочени документи да се представят в оригинал или нотариално заверено копие. Документите, които са на чужд език се представят и в официален превод на български език.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в Деловодството на УМБАЛ “Света Анна” – София АД – град София, ж.к. Младост 1, ул. “Димитър Моллов” №1, в непрозрачен, запечатан плик, надписан, както следва:
•Име на участника
•Предмет на публичната покана
•Адрес за кореспонденция
•Телефон/факс
•Електронен адрес.
Достъп до документацията за участие ще бъде предоставен на всички заинтересовани участници на сайта на Възложителя – www.sveta-anna.eu.
Офертите ще бъдат отворени на 19.03.2015 г. от 11.00 часа в Административна сграда на лечебното заведение.
Отварянето на офертите /действията по чл.68, ал.4 и 5 от ЗОП / е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията е необходимо да представят следните документи: За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност. За упълномощените представители на участниците – документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно. За представителите на средствата за масова информация – служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие. За всички други лица – документ за самоличност.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015