“Организиране и провеждане на информационни събития сред различни групи бенефициенти като част от Национална[…]

BG-Кърджали

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Кърджали, бул.България 41, За: Антоанета Овчарова – мл.експерт сектор Общетвени поръчки, РБългария 6600, Кърджали, Тел.: 0361 67330, E-mail: sektor_op_kar@abv.bgМясто/места за контакт: сектор Обществени поръчкиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kardjali.bg.Адрес на профила на купувача: http://kardjali.bg/?pid=5,35&id_op=41.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Организиране и провеждане на информационни събития сред различни групи бенефициенти като част от Национална инициатива „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“ на мрежата от 28 Областни информационни центрове по Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-00012-С0001, проект с регистрационен номер 0066-ОКЖ-3.3 „Създаване на областен информационен център в град Кърджали”, финансиран по Оперативна програма “Техническа помощ””
Изпълнителят следва да извърши:
1. Подготовка на презентации и информационни материали за информационни събития
2. Обобощаване на резултатите от анкетата, проведена в седемте общини на Област Кърджали като част от националната инициатива.
3. Отпечатване на информационните материали за участниците в 7 –те информационни събития
4. Осигуряване на лектори за информационните събития
5. Осигуряване на зали и оборудване за провеждане на 7-те информационни събития в общините от област Къджали.
6. Осигуряване на кетъринг за участниците в информационните събития
7. Провеждане на 7-те информационни събития в 7-те общини от област Кърджали – Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград и Черноочене
8. Подготовка и провеждане на заключително събитие на открито под мотото „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“ на 09.05.2015г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79952000Описание:
Услуги, свързани с организирането на събития

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обща стойност на поръчката: до 11 266, 66 без ДДС, 13 520 лв. с ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

11267 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Кърджали

NUTS:

BG425

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Списък на изискуемите документи, съдържащи се в офертата – Приложение 2;2.Заявление – Приложение 3;3.Административни сведения за участника- Приложение 4;4.Заверено копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър или Декларация за регистрация по ЗТР – Приложение № 5; 5.Когато участникът е обединение/ консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език). 6.Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС (когато е приложимо).7.Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение № 6.8.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд – Приложение № 7.9.Техническо предложение – Приложение № 8. 10.Ценово предложение – Приложение № 9. 11.Декларация за участие/неучастие на подизпълнители – Приложение № 10.12.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, (когато е приложимо) – Приложение 11. 13.Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от подизпълнителите (когато е приложимо) – Приложение № 6.14.Декларация, съдържаща списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от дата на подаване на офертата – Приложение № 12.15.Доказателства за изпълнението на услугите, включени в декларацията – списък /Приложение 12/.16.Справка–декларация за лекторите, необходими за изпълнение на поръчката – Приложение 13.17.Автобиография на лекторите – Приложение 14.18.Декларация за ангажираност на лекторите – Приложение 15.19.Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата -Приложение 16.20.Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, чл. 107 и чл. 109, ал. 1, буква „а” и „б“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета на Европа – Приложение № 17.21.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – Приложение № 18.22.Декларация за конфликт на интереси – Приложение № 19.23.Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 20.24.Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 21 -(когато е приложимо).25.Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП – Приложение № 22.26.Декларация по чл. 55, ал.7 от ЗОП – Приложение № 23. 27.Пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата -(когато е приложимо).
Минимални изисквания: 1.Участникът следва да е изпълнил минимум 2 /две/ услуги с предмет еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка през последните три години, считано до датата на подаване на офертата.
Под сходен предмет следва да се разбира: дейности, свързани с организиране и провеждане на семинари и/или обучения за различни целеви групи и/или публични събития.Участникът доказва своя опит с прилагането на заверени копия на доказателства за изпълнение на услугите, описани в справката–декларация № 12. В доказателствата за изпълнение на услугите следва да бъде посочен предмета на услугата, стойността и периода на изпълнение.2.Участникът следва да разполага с екип за изпълнение на поръчката, включващ минимум 2-ма /двама/лектори за изпълнение на настоящата поръчка, които са с висше образование – бакалавър или магистър и които имат опит минимум 2 години като лектори на обучения и/или семинари и имат участие като лектори в поне едно обучение и/или семинар през последните три години на теми свързани с Кохезионната политика на ЕС и/или членството на България в ЕС и/или Оперативните програми и/или разработването и реализирането на проекти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи на тел. 0361/67330 – сектор “Обществени поръчки” . Лице за контакт: Антоанета Овчарова- мл.експерт в сектор „Обществени поръчки” .
Офертите следва да бъдат представени на адрес: гр.Кърджали, бул. “България” №41, “Информационен център” на Община Кърджали, до посочения в обявата срок.
Отварянето на офертите ще се извърши на открито заседание, което ще се проведе на 19.03.2015г.от 14:00 часа в стая 402 , на четвърти етаж в сградата на Община Кърджали.
Идентификационнен № 92-00-253/2015 – http://kardjali.bg/?pid=5,35&id_op=41

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015