Поръчката има за предмет разработването на функционалности на Унифицираната информационна система на Прокуратурата[…]

BG-гр. София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Прокуратурата на Република България – главен прокурор, бул. Витоша № 2,Съдебна палата, За: Георги Пламенов Бончев, Република България 1000, гр. София, Тел.: 02 9219295, E-mail: gbonchev@prb.bg, Факс: 02 9862270Място/места за контакт: бул. Витоша № 2,Съдебна палатаИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.prb.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/publichna-pokana-po-reda-na-glava-8a-ot-zop-s-pred/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поръчката има за предмет разработването на функционалности на Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Република България, съгласно Техническото задание, което е неразделна част от Публичната покана. Разработката се извършва на 2 етапа.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72000000Описание:
ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка са съгласно изискването на Приложението към настоящата покана и Техническото задание, което е част от приложението.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, бул. “Витоша” № 2

NUTS:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Срок на изпълнение на поръчката: 5 (месеца) месеца, считано от датата на подписване на договора за възлагане на услугата.
2. Срокът на гаранционна поддръжка е минимум 6 (шест) месеца, считано от датата на подписване на последния протокол за приемане на работата.
3. Изпълнението на поръчката включва разработване, тестване и внедряване на описаните в техническото задание функционалности в Унифицираната информационна система на ПРБ.
4. Авторските права върху разработените функционалности са на Възложителя.
5. Офертата задължително включва детайлизирано техническо предложение по всички точки.
6. След приключването на всеки етап се подписва двустранен протокол в три екземпляра- два за изпълнителя и един за възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели, относителната им тежест и методики за определяне на комплексната оценка на офертата за обособените позиции:
1. Показатели за оценяване
Показател П.1- Техническо предложение на участника – тежест в оценката 60%;
Показател П.2- Ценова оферта на участника – тежест в оценката 40%.
2. Определяне на оценките по всеки показател:
Показател П.1 Техническо предложение на участника
По този показател се извършва оценка на качеството на офертата – детайлност, прецизност, пълнота и обоснованост на описанието на предложената технологична процедура за изпълнение по всеки подпоказател, точно, ясно и конкретно посочване как ще бъде постигнат търсения резултат, съобразно поставените в техническите спецификации изисквания.
За всяка оферта, по всеки подпоказател комисията изготвя анотация на предложеното от участника в Техническото предложение като се изтъкват недостатъците и респективно преимуществата на предложението.
След приключването на прегледа на всички оферти, съгласно изготвените анотации, оценителната комисия аргументирано класира предложените оферти в низходящ ред отделно по всеки един от подпоказателите.
За всеки подпоказател, участникът класиран на първо място по този подпоказател получава максималния брой точки определени за този подпоказател, участникът класиран на всяко следващо място получава брой точки по формулата:
П.1.i = макс. брой точки / (0,7 х място на класиране).
Максималният сбор точки по този показател е 100, който е сбор от получените точки по следните подпоказатели:

Подпоказател 1.1. Проучване и проектиране. Описание: Комисията оценява качеството на офертата по отношение на процедурата за проучване на текущото състояние и проектиране на софтуерния продукт. Точки: 20
Подпоказател 1.2: Реализиране. Описание: Комисията оценява качеството на офертата по отношение на реализацията на дейностите от техническото задание. Точки 20;
Подпоказател 1.3. Внедряване. Описание: Комисията оценява качеството на офертата по отношение на процедурата за внедряване на разработения софтуер. Точки:20;
Подпоказател 1.4.: Документиране. Описание: Комисията оценява качеството на офертата по отношение на предложението за създаване и поддържане на документацията по проекта. Точки: 20;
Подпоказател 1.5. Управление на проекта и план за изпълнение. Описание: Комисията оценява качеството на офертата по отношение на предложеното управление на проекта и план, включващ профил на ресурсите и последователност при използването им. Точки: 20

Оценката по показател П.1 ще се изчислява по следната формула:
П.1 = П.1.1+ П.1.2+ П.1.3+ П.1.4+ П.1.5.

Показател П.2 – Ценова оферта на участника
Максималният брой точки за показателя е „100“. Оценката по показателя ще се изчислява на база предложената от участниците цена за изпълнение, по следната формула:
П2 = Cmin/Ci x 100, където:
Cmin – най-ниската предложена цена в лева от всички оферти, допуснати до оценка на ценова оферта и класиране;
Ci – цената, предложената от i–тата оферта
Оценките по П.1 и П.2 се закръглят до втория знак след десетичната запетая.
3. Определяне на комплексната оценка
КО – комплексна оценка
Комплексната оценка има максимална стойност 100 точки. Изчислява се по формулата:
КО = П1*0,6+ П2*0,4

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Източник на финансиране: Бюджет на Прокуратура на Република България.

2. Начин на плащане:
– 35% (тридесет и пет процента) от общата цена на договора, след изпълнението на първия етап.
– 65% (шестдесет и пет процента) от общата цена на договора, след изпълнението на втори етап.

3. Комуникацията с участниците ще се извършва по ел. поща или факс, освен ако участник писмено заяви желание за друг вид комуникация.

4. Офертите се подават всеки работен ден от 8.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа, в срок до 17.00 часа на 26.03.2015 г. включително, в „Информационен център“ на Прокуратурата на Република България, бул.”Витоша” № 2, Съдебна палата, партер, стая № 79, Регистратура на главен прокурор.

5. Дата, час и място на отваряне на офертите: 30.03.2015 г. в 10:00 ч. гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, Администрация на главния прокурор, ет. 4

6. Съдържание на офертата:

6.1. Данни за лицето, което прави предложението: посочване на единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;

6.2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – по образец;

6.3. Ценово предложение – по образец;

6.4. Попълнен образец на оферта с посочен срок на валидност на офертата – по образец;

6.5. Пълномощно на лицата, подписали офертата, в случай, че представителната им власт произтича от пълномощното.

6.6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – по образец;

6.7. Документите, посочени в раздел V – Изисквания към участниците:

6.7.1. Във връзка с минималното изискване на Възложителя, участникът да има изпълнени през последните 3 години (2012 г., 2013 г. и 2014 г.) минимум 2 (две) услуги, сходни с предмета на поръчката, следва да се представи попълнен Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП – по образец на основните услуги, сходни на предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, както и удостоверения, издадени от получателите или от компетентен орган, или да посочи публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.;

6.7.2. Във връзка с минималното изискване на Възложителя, участникът да има внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по ISO 9001:2008, или еквивалент с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката, следва да се представи заверено копие на валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008, или еквивалент, с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката;

6.7.3. Във връзка с минималното изискване на Възложителя, участникът да разполага с екип от експерти, които да притежават необходимото образование и опит за изпълнение на всички дейности, включени в обхвата на обществената поръчка и да са на разположение за целия период за изпълнение, следва да представи подписана от участникът Декларация-списък на служителите/експертите, които участникът ще използва при изпълнението на обществената поръчка – по образец.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/03/2015