Доставка на сметосъбиращ камион за сметоизвозване и сметосъбиране[…]

BG-с.Чупрене

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Чупрене, ул. Асен Балкански №55, За: Асен Джунински, Република България 3950, с.Чупрене, Тел.: 09327 2580, E-mail: ob_chuprene@abv.bg, Факс: 09327 2402Място/места за контакт: Община ЧупренеИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://chuprene.artipo.eu.Адрес на профила на купувача: http://chuprene.artipo.eu.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на сметосъбиращ камион за сметоизвозване и сметосъбиране на територията на община Чупрене- 1 /един/ брой

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34100000Описание:
Моторни превозни средства

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на 1 /един/ брой сметосъбиращ камион за сметоизвозване и сметосъбиране

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

41000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на община Чупрене

NUTS:

BG311

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Камионът- предмет на поръчката трябава да разполага най- малко със следните характеристики: – двигател- дизелов;
– лява дирекция за управление на волана
– специализирана надстройка за сметосъбиране и сметоизвозване
– Повдигащо устройство-Универсално за обслужване на кофи тип “Мева” и контейнер тип. “Бобър“
– Наличие на платформи за работниците;
– Наличие на система за обезопасяване и сигнализация;
Сметосъбиращият камион, който следва да предложи участникът, трябва да е с година на производство не по- късно от 10 години към момента на подаване на офертата. Реално изминатите километри на камиона не трябва да надвишават 300 000 км.
Сметосъбиращият камион да отговаря на изискванията за екологичност на двигателя по екологични категории и гранични стойности на вредните вещества- минимум ЕВРО 3.
В своята оферта участникът трябва да посочи гаранционен срок, в който да осигури поддръжка на оферирания камион- предмет на настоящата поръчка. Срокът, който ще бъде предложен от участника, не следва да бъде по- кратък от 1 /една/ година.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се състои на 19.03.2015 г., в 11.00 часа, в сградата на община Чупрене, етаж ІІ, стая № 27

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015