„ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА КЪМ СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ЧАВДАР“ – СЪБЛЕКАЛНИ, САНИТАРНО ТЕХНИЧЕСКИ ПОМЕЩЕНИЯ[…]

BG-Раковски

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Раковски, пл. България № 1, За: Тони Донев – Гл. специалист Общинска собственост и Мариета Димитрова – Ст. юрисконсулт в Община Раковски, Република България 4150, Раковски, Тел.: 0887 342058; 03151 2369, E-mail: oa@rakovski.bg, Факс: 03151 2361Място/места за контакт: гр. Раковски, Община Раковски, Област ПловдивИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rakovski.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.rakovski.bg/page.php?20.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА КЪМ СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ЧАВДАР“ – СЪБЛЕКАЛНИ, САНИТАРНО ТЕХНИЧЕСКИ ПОМЕЩЕНИЯ И СТАИ ЗА СЪДИИ”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45200000Описание:
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА КЪМ СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ЧАВДАР“ – СЪБЛЕКАЛНИ, САНИТАРНО ТЕХНИЧЕСКИ ПОМЕЩЕНИЯ И СТАИ ЗА СЪДИИ”

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

89142 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Белозем, Община Раковски, обл. Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в настоящата процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата обществена поръчка се представлява от своя представител по закон или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица.
Всеки участник има право да представи само една оферта. При подготовката на офертата всеки участник трябва да се придържа към условията, обявени от Възложителя. Всички документи следва да се представят в оригинал или копие със заверка с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето, представляващо кандидата и печат. Всички документи, представени от кандидата, трябва да бъдат на български език, а документи, референции или сертификати на чужд език трябва да бъдат в превод на български език. От участие в процедурата се отстраняват оферти, които не отговарят на предварително определените условия в публичната покана и в документацията. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: Списък на документите, съдържащи се в офертата, в оригинал, подписан и подпечатан от участника; Административни сведения, по образец, подписан и подпечатан от представляващия участника /Образец № 1/; Заверено копие на документ за регистрация или документ/декларация, съдържаща Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, тези документи се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Участникът прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай, че не е представил ЕИК. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър, с изключение на всички други обстоятелства невписани в Търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”; Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка (ако е приложимо) – оригинал или нотариално заверено копие. Когато обединението е регистрирано в регистър Булстат, се представя копие на документа за регистрация на обединението. Заверено копие на валиден към датата на отваряне на офертата сертификат ISO 9001 или по-нова версия за внедрена система за управление на качество, или еквивалент, с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката; Декларация /ии по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, изготвена/и по Образец № 2. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители тази декларация се представя за всеки от тях. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице тази декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /Образец № 3/. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в поръчката, делът на тяхното участие и дейността, която ще извършват, в случаите, когато участникът предвижда участието на подизпълнители, изготвена по образец № 4 и Декларация за съгласие за участие в поръчката като подизпълнител и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители, изготвена по образец № 4а /ако е приложимо/; Декларация от участника, че е съгласен с клаузите на проектодоговора /Образец № 5/; поради липса на символи – виж документацията.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Предложена цена – с максимална относителна тежест в комплексната оценка – 70 точки
Срок за изпълнение – с максимална относителна тежест в комплексната оценка – 30 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Текстът на чл. 101, буква “г”, ал. 3 препраща към чл. 68, ал. 3 от ЗОП:
“Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето”.
Отварянето на офертите в настоящата процедура по реда на Глава VІІІ “а” от ЗОП ще се проведе на 18.03.2015г. от 10:00ч. в стая 3, етаж ІІ.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015