Външен мониторинг на събитията и инициативите, финансирани[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Столична община, ул. „Московска” № 33, За: Таня Кирилова, България 1000, София, Тел.: 02 9377311, E-mail: tkirilova@sofia.bg, Факс: 02 9377467Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки и концесии, ул. Париж №3Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=23295&companyId=20779.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Външен мониторинг на събитията и инициативите, финансирани от Календара на културните събития на Столична община.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79320000Описание:
Услуги по изследване на общественото мнение

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Дейностите за изпъление на поръчката са описани в Заданието към настоящата покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнението са описани в Заданието към настоящата покана.

Изисквания към участниците:
1. Всеки участник трябва да има опит в извършването на подобни услуги: за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнили и/или участвал в изпълнението на минимум 2 услуги за извършване на изследвания, мониторинг, анализи в областта на културата, и/или общинските политики.
2. Всеки участник трябва да притежава валиден сертификат за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 с обхват извършване на изследвания, анализи в социалната или културна сфера.
3. Всеки участник следва да разполага с екип:
3.1.Ръководител на екипа. Минимални изисквания: висше образование – магистър хуманитарни науки , с миминум 5 (пет) години опит в областта на изследвания, мониторинг и анализи и участие в изпълнението на поне един договор/проект за изследвания, мониторинг и анализи в областта на културата.
3.2.Експерт „Систематизиране и обработка на данни”: висше образование – социология, статистика, с минимум 3 (три) години опит в областта обработка на социологически и статистически данни.
3.3.Експерт „Анкетьорска мрежа”: висше образование – хуманитарна специалност; с минимум 3 (три) години опит в организацията на работа и координацията на анкетьори, провеждане на изследвания, мониторинг.
3.4.Експерт „Културни политики“ – висше образование хуманитарна специалност; с минимум 3 (три) години опит в областта на анализите, мониторинга и изследването на културните политики, проекти и дейности на местно/национално и/или международно равнище.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценка:
T – Техническо предложение;
Ц– Цена за изпълнение (предложена от участника цена в лева без ДДС)
1. Техническо предложение – максимален брой – 50 точки
Т = ТА + ТБ, където:
Т – брой точки получени от участника по показателя „Техническо предложение”
ТА – брой точки получени от участника по показателя А. „Обосновка и стратегия”
ТБ – брой точки получени от участника по показателя Б. “Организация на дейностите и ресурсите, които участникът възнамерява да вложи при изпълнението на дейностите”

2. Цена за изпълнение – максимален брой – 50 точки
Ц –оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката, която за всеки участник се изчислява по формулата:
Ц = Цmin / Цn х 50, където:
Цmin – минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти
Цn – цената предложена в n-тата оферта
Ц се изчислява до втория знак след десетичната запетая.

3. Обща оценка
Общата оценка е сбор на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка:
Оn = Тn + Цn, където
Оn – общата оценка на n-тата оферта,
Тn – техническата оценка на n-тата оферта,
Цn – финансовата оценка на n-тата оферта.

Поради техническа невъзможност за изписване на пълната методика за оценка в настоящото поле, показателите за оценка са подробно описани в ” Методика за оценка” към настоящата покана.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Дата, час и място за отваряне на офертите – 20.03.2015г., 10:00 часа, ул. “Париж” №3, ет. 1, зала 109

2. Всяка оферта трябва да съдържа:
2.1. Oферта – Образец №1
2.2. Техническо предложение – Образец №2
2.3. Ценово предложение – Образец №3
2.4.Доказването на опита в извършването на услуги, сходни с предмета на поръчката се извършва с представяне на Списък (по Образец № 4) на услугите, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на оферта, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство (съгласно чл. 51, ал.4 от ЗОП) за извършената услуга.
2.5.Списък на ключовите експерти (по Образец № 5), в които са посочени образованието, професионалната квалификация, специфичен опит и др.
2.6. Декларация за ангажираност от експерта за периода на изпълнение на настоящата поръчка (Образец №5А)
2.6. Копие на сертификат за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 с обхват извършване на изследвания, анализи в социалната или културна сфера.

3.Заданието, Образци №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 5A, Методиката за оценка и проект на договор са публикувани на адреса на Профила на купувача.

4. Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик на ул. „Московска” №33, фронт-офис.Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес и наименование на процедурата.

При подписване на договора, се представя свидетелство за съдимост, декларация по чл.47, ал.5 и документ за гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора в една от следните форми:
– банкова гаранция или
– парична сума, внесена по банков път на името на Столична община, Дирекция “Финанси” по една от следните сметки: Сметка в лв (BGN)
IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301
BIC Code: SOMBBGSF
Наименование на банката: Общинска банка, клон Врабча, ул. ”Врабча” № 6.

Посочената прогнозна стойност е в лв без ДДС.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015