„Закриване и рекултивация на общинско депо за битови (неопасни) отпадъци в местността „Горни Партеш” в землището[…]

BG-Чипровци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Чипровци, бул.Петър Парчевич №45, За: Йорданка Замфирова, България 3460, Чипровци, Тел.: 09554 2828, E-mail: chiprovci@mail.bg, Факс: 09554 9613Място/места за контакт: бул.Петър Парчевич №45Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chiprovtsi.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.chiprovtsi.bg/buyer-profile/itemlist/category/27-obshtestveni-poruchki.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Закриване и рекултивация на общинско депо за битови (неопасни) отпадъци в местността „Горни Партеш” в землището на град Чипровци”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) по проект № DIR-51222031-1-173 „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци на територията на Р България, които не отговарят на нормативните изисквания”.
Подробно описание на дейностите и особеностите в предмета на поръчката се съдържат в техническа спецификация и количествена сметка – част от документацията на публичната покана.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000Описание:
Строителни и монтажни работи

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

10 800.00 куб.м. или 8 415.00 кв. м. (подробна разбивка съгласно приложена към документацията Количествена сметка)

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

252149 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Чипровци, област Монтана

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Право на участие в процедурата има всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединение, което: 1. Отговаря на обявените условия от Възложителя; 2.Не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс. 3.Не е обявен в несъстоятелност. 4.Не се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 5.Няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.
Участникът следва да притежава сключена, валидна към датата, определена в публичната покана като краен срок за подаване на офертите, застраховка за професионална отговорност на Участниците в строителството, съгласно чл. 171 ал.1 от ЗУТ или еквивалентен документ на стойност, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж, съответстващ на предмета процедурата.
Участникът следва да е изпълнил през последните 5 години в зависимост от датата на регистрация сходнo с премета на поръчката строителство.
Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от IV (четвърта) група, втора категория за строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „г“ – съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци
Участникът трябва да има: внедрена система за управление на качеството в строителството според международно признат стандарт ISO 9001 или еквивалент; внедрена система за управление на околната среда в строителството според международно признат стандарт ISO 14001 или еквивалент
Условие за допускане до участие е участникът да разполага с необходимата минимална за изпълнението на поръчката строителна техника, както следва:Багери – 2 бр.; Булдозер – 1 бр.; Челен товарач – 1 бр.; Автосамосвали – 3 бр.; Шиповиден валяк – 1 бр.; Грейдер – 1 бр., Колесен трактор с плуг, фреза, редосеялка, валяци, тороразпръсквач
Участникът трябва да разполага с екип, предвиден за изпълнение на обекта, който да бъде ангажиран с изпълнението на строително–ремонтните работи, който отговаря на следните условия:1.Технически ръководител на обекта да е с образователна степен магистър, специалност „Промишлено и гражданско строителство” или „Строителство на сгради и съоръжения” или специалност аналогична на изискваната с минимум 5 години професионален стаж и да е участвал в поне един проект в областта на отпадъците. 2.Координатор по безопасност и здраве с минимум 1 година опит като координатор на строителни обекти по ЗБУТ. 3.Инженер – геодезист с образователна степен магистър, пълна проектантска правоспособност по част „Геодезия“ и общ професионален опит минимум 5 години. 4. Експерт – еколог с образователна степен бакалавър или по-висока в областта на екологията, опазването на околната среда или аналогична с минимум 3 години общ професионален опит и опит в изпълнението на поне 1 обект в областта на отпадъците.
Участникът следва да представи предложение за изпълнение на поръчката, което подлежи на оценка и което трябва да съдържа описание на технологичната последователност на строителните процеси и управление на риска, чието минимално съдържание е описано в Методиката за оценка, част от документацията на публичната покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:
КО = П1х 20 %+ П2х 40 % + П3х 40 % , където: „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” = П1, „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” = П2, „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” = П3
П1 = (Сmin / Сi) х 100 = ………. (брой точки),
Където Сi е предложения срок на изпълнение съгласно Техническото предложение на съответния участник.
Където Сmin е минималният предложен срок на изпълнение съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.
П2 = А + Б, Където: А= Технологична последователност на строителните процеси (максим.60точки), Б = Управление на риска (максим.40 точки)
П3 = (Цmin / Цi) х 100 = ………. (брой точки),
Където Цi е предложената обща цена за СМР, в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник.
Където Цmin е минималната предложена обща цена за СМР, в лева без ДДС, съгласно Ценовите предложения на всички участници.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Достъп до Документацията за участие и всички приложения е осигурен на интернет страницата на Община Чипровци – http://www.chiprovtsi.bg/.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора, представена при сключването му в една от следните форми: банкова гаранция със срок на валидност най-малко 2 (два) месеца след изтичане на предвидения срок за изпълнение на договора или депозит на парична сума по следната сметка на Възложителя:Банка:”ДСК” ЕАД, Банков код (BIC): STSABGSF, Банкова сметка (IBAN): BG 88 STSA 9300 3300 7008 29

Публичното отваряне на постъпилите оферти за участие ще се извърши на 17.03.2015г. от 13:00 часа в малката заседателна зала в сградата на Общинска администрация Чипровци, гр.Чипровци, бул.Петър Парчевич № 45.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015