„Заснемане на телевизионна реклама/клип за популяризиране общия имидж на Рибарската Област на МИРГ Високи Западни[…]

BG-Доспат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Фондация Прима, л. Дельо Войвода 4, За: Снежана Орлова, България 4831, Доспат, Тел.: 087 7949490, E-mail: fondprima@abv.bgМясто/места за контакт: гр. СмолянИнтернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: http://www.flag-rhodope.bg/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Заснемане на телевизионна реклама/клип за популяризиране общия имидж на Рибарската Област на МИРГ Високи Западни Родопи – Батак, Девин, Доспат, като туристическа дестинация “. Изграден имидж на територията като цялостна туристическа дестинация, която потенциалните туристи свързват с наличието на чисти язовири, възможност за риболов и други преживявания в близост до природата, което ще допринесе не само за развитието на туризма, но и за изграждането на конкурентоспособност на дестинацията като цяло за увеличаване ползите на цялата Рибарската Област

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

92111200, 79341000Описание:
Услуги, свързани с производство на рекламни, пропагандни и информационни кино-, видеофилми и филми на цифров диск (DVD)
Рекламни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Продължителността на всеки клипа е 30 секунди, с кратки варианти – 10 и 20 секунди;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Доспат, гр. Девин, гр. Батак

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изпълнителят трябва да изработи един видеоклип;
2. Продължителността на всеки клипа е 30 секунди, с кратки варианти – 10 и 20 секунди;
3. Изпълнителят съгласува цялостната концепция, идейните проекти за видеоклиповете и графикът за производството им с екипа по проекта.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Техническата оценка на предложението с максимален брой 60 т.;
Финансовата оценка на предложението с максимален брой 40 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На горепосочения адрес за контакти.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015