“Доставка на консумативи за офис техника в това число: хартиени изделия и консумативи за принтираща техника;[…]

BG-Монтана

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ООД, ул.Александър Стамболийски №11, За: Наташа Стоянова-главен счетоводител, Р България 3400, Монтана, Тел.: 096 303528, E-mail: vikzop@optilinkbg.com, Факс: 096 303522Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vikmontana.com.Адрес на профила на купувача: http://vikmontana.com/publichni-pokani-i-protseduri-po-zop/publichni-pokani/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка на консумативи за офис техника в това число: хартиени изделия и консумативи за принтираща техника; канцеларски материали и печатни изделия”. Доставките ще бъдат извършвани на база месечни заявки от Възложителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000, 30191000, 30192000, 22000000Описание:
Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Офис оборудване, без мебелировка
Принадлежности за офиса
Печатни материали и свързани с тях продукти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството е в зависимост от нуждите и възможностите на Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административна сграда на “В и К”ООД, гр.Монтана

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Ценова оферта-посочване на единична цена в лева без ДДС, съгласно образец на Възложителя.
2. Място на доставка-франко административната сграда на “В и К” ООД гр. Монтана, ул. “Ал. Стамболийски” №11.
3. Срок за доставка след заявка;
4. Валидност на офертата 30 /тридесет/ календарни дни считано от крайния срок на подаване на оферти.
5. Срок на отложено плащане след доставка и издаване на фактура 30 /тридесет/ дни.
6. Стойност на обществената поръчка – общо до 66 000 лв. без ДДС.
7. Техническо предложение.
8. Изпълнителят да притежава търговски обект или офис в гр.Монтана.
9. Кандидатът да може да изработва формуляри по заявка и по образец като за целта трябва да разполага с печатница. Наличието на печатница следва да се докаже с договор за наем или документ за собственост.
10. Попълнен проект на договора без посочване на цени.
Участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя ще бъдат допуснати до оценка и класиране.
Участниците следва да представят цени за всички артикули, посочени в ценовото предложение в противен случай ще бъдат отстранени от участие.
При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Изборът на участник ще се извърши на база икономически най-изгодна оферта, съгласно методика за оценка по следните показатели: цена с относителна тежест- 60 точки и срок на доставка- 40 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата на всеки кандидат за изпълнител трябва да отговаря на нормативната уредба посочена в ЗОП- чл.101 в. Документацията за участие в настоящата публична покана , осъществена по реда на Глава”Осма”а от ЗОП са публикувани на следния сайт: http://vikmontana.com/publichni-pokani-i-protseduri-po-zop/publichni-pokani/. Офертите ще бъдат отворени на дата 20.03.2015г, час 14:00 в стаята на главния счетоводител на адрес: гр.Монтана, ул.”Александър Стамболийски” №11, ет.4, стая 406.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015