„Доставка на закуски и поевтиняване на обяд и закуски за учениците от І до ІV клас в СОУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“-[…]

BG-Перник

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СОУРИЧЕ Д-Р Петър Берон, гр. Перник,ул. Отец Паисий №10, За: Севделина Димитрова,Иванка Станкулова, България 2300, Перник, Тел.: 076 608670, E-mail: p.beron1403216@abv.bgМясто/места за контакт: гр. Перник,ул. Отец Паисий №10Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://soupetarberon.info.Адрес на профила на купувача: http://web-sp.emediaconsult.bg/.соу-д-р-петър-берон—перник-u41.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на закуски и поевтиняване на обяд и закуски за учениците от І до ІV клас в СОУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“- гр. Перник,съгласно Постановление № 308/20.12.2010 г. и Постановление № 186/07.09.2010 г. на Министерски съвет по две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Осигуряване на закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове на учениците от І до ІV клас, при прогнозни данни, както следва:
прогнозен брой ученици – 740, прогнозен брой учебни дни – 300
Обособена позиция 2: Осигуряване на обяд на учениците от І до ІV клас при прогнозни данни, както следва:
прогнозен брой ученици – 100 прогнозен брой учебни дни – 300
Участниците следва да подават оферти за двете обособени позиции.
По бособена позиция 2 училището финансира само поевтиняване на обяда и закуските.Поевтиняването е разлика между стойността на храната и цената,която заплащат учениците.
По обособена позиция 1 и 2 конкретният брой ученици за всяка ежедневна /за учебен ден/ доставка ще се уточнява предварително.
Източник на финансиране:в рамките на осигурени средства за СОУРИЧЕ “Д-Р Петър Берон” по постановление №308/20.12.2010г. за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на учениците от 1до 4 клас и постановление №186/07.09.2010г. на МС за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от 1 до 5 клас в държавните и общински училища

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55524000Описание:
Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По обособена позиция 1- прогнозен брой ученици – 640,прогнозен брой учебни дни – 300,прогнозно стойност 44280 лв. /четирдесет и четири хиляди двеста и осемдесет лева/ без ДДС.По обособена позиция 2 прогнозен брой ученици – 100,прогнозен брой учебни дни – 300,прогнозна стойност 8500 лв./осем хиляди и петстотин лева/.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

52780 EUR

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Перник,ул. “Отец Паисий” №10

NUTS:

BG414

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Основните параметри и изисквания,на които трябва да отговарят участниците за изпълнение предмета на поръчката по обособена позиция №1 и 2 са съгласно техническа спецификация на Възложителя – раздел 7 от Приложение към публична покана:
1.Храната да е висококачествена,пълноценна и безопасна като отговаря на всички изисквания на националното и европийското законодателство в тази насока.
2.Храната следва да се доставя от обекти,регистрирани по чл.12 от Закона за храните.
3.Да е приготвена от хранителни продукти,които отговарят на изискванията,предвидени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове от 16.09.2011 г. на Министерството на земеделието и храните за специфични изисквания към безопасността на храните , предлагани в детските заведения и училищата.
4.Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 37/21.07.2009 г. на Министерството на здравеопазването за здравословното хранене на учениците;
5. Да отговаря на изискванията, посочени в Нарредба № 9/16.09.2011 г.на Министерство на земеделието и храните за специфични изисквания към безопасността на храните, предлагани в детските зведение и училища.
6. Да отговаря на изискванията, посочени в наредба 23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението на Министерство на здравеопазването.
7.Да отговаря на изискванията на Наредба № 5/25.05.2006 г. за хигиената на храните.
8. Доставената храна следва да бъде приготвяна съгласно Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети, одобрени от МЗ и да спазват изискванията за съответната възрастова група на учениците.
9. Храната да се приготвя в деня на доставката, при спазване на предварително представеното от възложителя седмично меню.
10. Предлаганите продукти да не съдържаат генетично модифицирани организми.
11. Стоката следва да отговяра на опаковка и вид, отговарящ на българските стандартни норми и европейски изисквания.
12. Участникът следва да гарантира добър търговски вид на предлаганите готови храни.
7. Да отговаря на изискванията на Наредба № 5/25.05.2006 г. за хигиената на храната.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

– Сигурност на доставката – собствена база по чл. 12 от Закона за храните в близост до училището /Кб/ – 50 точки
– Предложена цена – /Кц/ – 30 точки
– Време за реакция след рекламация /кр/ – 20 точки
Всеки оферент може да получи комплексна оценка /К/ максимум 100 точмки.
Комплексната оценка на предложението по всеки един от показателите, отнесени към тежестта на всеки един от тях в комплексно оценяване и се изчислява по формулата:
К= Кб + Кц + Кр
Методиката е подробно описана в Приложението към публичната покана

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СОУРИЧЕ “Д-Р Петър Берон “предоставя достъп по електронен път до Приложението към Поканата съдържащо пълното описание на предмета на поръчката и изискванията към изпълнението, условията за подаване на офертата и сключване на договор. Тази информация може да бъде намерена на сайта на училището http://soupetarberon.info в рубриката “Профил на купувача” в самостоятелния раздел на поканата.
Отварянето на офертите е на 24.03.2015 г. в администрацията на СОУРИЧЕ “Д-Р Петър Берон ” гр. Перник,ул. “Отец Паисий” №10

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/03/2015