Осигуряване на пропускателен режим и физическа денонощна охрана на сградата, прилежащите терени и имуществото[…]

BG-Ямбол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОУ Йордан Йовков, гр. Ямбол, ул. Тимок № 3, За: Мима Кондова, Донка Грозданчева, РБългария 8600, Ямбол, Тел.: 046 669426; 046 669428, E-mail: iiovkov_92@abv.bg, Факс: 046 669426Място/места за контакт: Ямбол, ул. Тимок 3Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: yovkov.org.Адрес на профила на купувача: yovkov.org.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на пропускателен режим и физическа денонощна охрана на сградата, прилежащите терени и имуществото на ОУ „Йордан Йовков” – Ямбол

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000Описание:
Охранителни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осигуряване на пропускателен режим и физическа денонощна охрана на сградата, прилежащите терени и имуществото на ОУ „Йордан Йовков” – Ямбол. Като за периода от 15 септември до 15 юни през учебните дни да се осигурят поне двама охранители едновременно за обезпечаване пропускателния режим в сградата на училището.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

31500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Ямбол, ул. Тимок № 3

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Лиценз за извършване на частна охранителна дейност, издаден по реда на Закона за частна охранителна дейност, включващ дейността по чл. 5 или еквивалентен документ (за участници – чуждестранни лица), който дава право на участника да извършва охранителна дейност на територията на цялата страна или на община Ямбол
2. Списък на силите за реагиране при нужда, с които участникът разполага за изпълнение на поръчката – Приложение №7
3. Справка за оборудването и персонала, с които участникът разполага за изпълнение предмета на поръчката.
4. Документ за собственост или договор за наем, удостоверяващ наличието на стационарен базов център за силите за реагиране.
5. Декларация от участника с предложено време за реакция на силите за реагиране при нужда /в минути/.
Минимални изисквания: Персоналът, с който участникът разполага за изпълнение на поръчката следва да отговаря на изискванията на чл.27, ал.1 от Закона за частната охранителна дейност. Участникът трябва да разполага със стационарен базов център за силите за реагиране за своевременна реакция при нужда. Участникът трябва да предложи време за реакция на силите за реагиране не повече от 7 /седем/ минути.
Участникът следва да разполага с не по-малко от 5 охранители.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

КО= (Ктп*50%) + (Кц*50%)
Ктп – Технически показател с относителна тежест 50%;
Кц – предлагана цена, с относителна тежест 50%.
Ктп= К1+К2+К3, където
– К1 е: Предложение за организация на охраната, режим и сменяемост – 40 т.
– К2 е: План и схема за охрана на обекта – 30 точки
– К3 е: Разработен вариант за действия на охранителите при различни екстремни ситуации и насрещни предложения в полза на възложителя– 30 точки.
Показател Кц – Предложена месечна цена за един охранител, с максимален брой точки 100 /сто/;
Кц= Цмин/Цпц*100
Цмин е най-ниската предложена цена
Цпц е предложената цена от съответния кандидат

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

yovkov.org
Документи се приемат от 11.03.2015 г. до 19.03.2015 г. включително от 08,00 часа до 15,00 часа, всеки работен ден, в сградата на ОУ „Йордан Йовков” – гр. Ямбол, ул. „Тимок” №3 в деловодството

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015