Периодични доставки на катионна битумна емулсия и топла асфалтова смес тип АС 12,5 износващ В, за възстановяване[…]

BG-Разград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване-Дунав ЕООД гр. Разград, ул. Сливница №3А, За: Даниела Димитрова, Р.България 7200, Разград, Тел.: 084 611043, E-mail: mtsdunav@abv.bg, Факс: 084 662207Интернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: www.dunav-rz.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Периодични доставки на катионна битумна емулсия и топла асфалтова смес тип АС 12,5 износващ В, за възстановяване на пътни настилки след отстранени аварии по водопроводната мрежа за срок от една година.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44113600 (BC25) Описание:
Битум и асфалт
(На партиди
)

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Според необходимостите на Възложителя след предварителна заявка.
Ориентировъчни количества: асфалтова смес тип АС 12,5 – 400 тона; битумна емулсия – 4 тона

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

64000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Асфалтова база на изпълнителя на поръчката.

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания, на които трябва да отговарят стоките, предмет на поръчката:
1.1. Асфалтовата смес да бъде тип АС12,5 износващ В;
1.2. Да отговарят на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите му нормативни актове;
1.3. Асфалтовата смес да отговаря на стандарт БДС EN 13108-1/NA:2009, по-нов или еквивалент, а битумната емулсия на стандарт БДС EN 13808:2006/NA:2012, по-нов или еквивалент.

2. Изисквания към доставката на стоките, предмет на поръчката:
2.1. Доставката на стоките е франко асфалтова база на участника с МПС на Възложителя.
2.2. При натоварването асфалтовата смес да бъде с температура 160-180 °С;
2.3. Всяка доставка се придружава от експедиционна бележка;
2.4. Възложителят ще предостави регистрационните номера на автомобилите, имащи право да закупуват асфалтова смес и битумна емулсия при сключване на договора;
2.5. Срок на доставка – до пет работни дни, считано от датата на заявка, отправена по факс, електронна поща или по телефон.
3. Изисквания към участниците
3.1. Да имат необходимите ресурси за изпълнение на поръчката – собствена или наета асфалтова база, оборудване и др.;
3.2. Асфалтовата база на участника да се намира на не повече от 20 км от гр. Разград;
3.3. Асфалтовата база на участника да притежава сертификати за производствен контрол за асфалтова смес и битумна емулсия;
3.4. Да отговарят на изискванията на чл.47, ал.5 от ЗОП;
3.5. Да представят необходимите документи в съответствие с изискванията на Възложителя.
3.6. Да отговарят на изискванията на чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
4. Срок за плащане – до тридесет календарни дни, считано от доставката на стоката и надлежно оформена данъчна фактура.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие и образци на документи могат да бъдат изтеглени от интернет адреса на Възложителя www.dunav-rz.com в раздел “Профил на купувача” – Текущи ОП и ПП. Номер на процедурата – 102015
Отваряне на офертите – 23.03.2015 г. 10:30 часа в заседателна зала на Възложителя в гр. Разград,ул. “Сливница” №3А

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015