Предмет на поръчката: „Доставка чрез лизинг на един брой технически нов микробус“. Обществената поръчка не включва[…]

BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЕООД АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ, ул. Войвода Димитър Калъчлията № 8, За: Росен Стоянов Русев, Р България 9300, Добрич, Тел.: 058 660423, E-mail: trol_transport@abv.bg, Факс: 058 663826Място/места за контакт: град Добрич, ул. Войвода Димитър Калъчлията № 8Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://transport-dobrich.com.Адрес на профила на купувача: http://transport-dobrich.com/profil-na-klienta-avtobusentransport-dobrich.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката: „Доставка чрез лизинг на един брой технически нов микробус“. Обществената поръчка не включва обособени позиции.
Целта на доставката е осигуряване на технически нов микробус за нуждите на „Автобусен транспорт” ЕООД, град Добрич.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34121100Описание:
Автобуси за обществен транспорт

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Един брой технически нов микробус – пътнически с 21 + 1 места, от които минимум 10 седящи и минимум 11 правостоящи; Двигател – дизелов, 4 цилиндров, 16 клапана;
работен обем – максимум 2500 куб. см; мощност по DIN к.с. – максимум 136 к.с.; стандарт за отработени газове – ЕВРО 6; Трансмисия: 6-степенна механична.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

62000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Добрич

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставка чрез лизинг на един брой технически нов микробус – пътнически с 21 + 1 места, от които минимум 10 седящи и минимум 11 правостоящи; Двигател – дизелов, 4 цилиндров, 16 клапана;
работен обем – максимум 2500 куб. см; мощност по DIN к.с. – максимум 136 к.с.; стандарт за отработени газове – ЕВРО 6; Трансмисия: 6-степенна механична.

ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ КЪМ ОФЕРТАТА, КОИТО УЧАСТНИКЪТ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВИ:
1. Оферта за участие – Образец 1. Всеки участник може да представи само една оферта.
2. „Техническо предложение“ – Образец 2, и Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, когато е приложимо;
3. „Ценово предложение“ – Образец 3.
4. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица се представят:
Копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. /чл. 56, ал.1, т. 2 от ЗОП/
5. Пълномощно на лицето, подписало офертата и/или други заверени от него документи към офертата, с нотариална заверка на подписа на упълномощилото го лице, когато офертата не е подписана от законния представител на участника, в оригинал или нотариално заверено копие.
6. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”) от ЗОП – Образец 4;
7. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Образец 5;
8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – Образец 6;
9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец 7;
10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Образец 8;
11. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства (съгласно чл. 51, ал.4 от ЗОП) за извършената доставка – Образец 9).
Участниците трябва да имат успешно изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 (една) доставка, която е еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка. Под „сходни с предмета на настоящата поръчка” следва да се разбира: доставка на моторни превозни средства за превоз на пътници
Участникът следва да приложи доказателства за извършените доставки, съгласно чл.51, ал. 4 от ЗОП (Удостоверения, издадени от получателя или компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за доставката).
Участникът трябва да е оторизиран търговски представител на марката автомобили, която предлага и да има сервизни права за неговата поддръжка и ремонт.
Участникът трябва да представи документ от производителя или договор, който го оторизира да предлага марката автомобили, с която участва в процедурата.
Участникът трябва да представи документ или сертификат, който удостоверява сервизните права на участника за поддръжка и ремонт на предлагания автомобил.
За осъществяване на гаранционна поддръжка в гаранционния срок е необходимо участникът да представи списък на сервиз/ите за ремонт на стоките, предмет на настоящата процедура и посочване на лице, което да осъществява такъв сервиз, телефон, адрес и имейл за контакт с лицето (прилага се списък по образец на участника). Участникът следва да посочи минимум 1 /един/ сервиз и 1 /едно/ лице за осъществяване на гаранционна поддръжка в гаранционния срок.
Участникът да представи технически паспорт, документация или някакъв друг документ, доказващ съответствието на техническите характеристики на предложения автомобил с изискванията на Възложителя, описани в Техническите спецификации.
Участникът следва да удостовери техническите характеристики на автомобила и изискванията за качество, нормативно приети в Република България и сертификат за качество по европейските норми и стандарти, както и с изисквания описани в настоящата покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

П 1 Предложена цена – тежест 50 %
П 2 Гаранционен срок и обслужване – тежест 10 %
П 3 Срок за изпълнение на доставката – тежест 40 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие на интернет- страницата на „Автобусен транспорт“ ЕООД на адрес http://transport-dobrich.com/, раздел „Профил на купувача” – http://transport-dobrich.com/profil-na-klienta-avtobusentransport-dobrich

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, лично, по пощата или чрез куриерска служба в деловодството на “Автобусен транспорт” ЕООД, град Добрич, ул. Войвода Димитър Калъчлията № 8, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа, до изтичане на посочения в публичната покана срок.
Върху плика се посочва наименование на участника, предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП от 10:00 часа на 19.03.2015 г. в административната сграда на „Автобусен транспорт“ ЕООД, на адрес: град Добрич, ул. „Войвода Димитър Калъчлията“ № 8. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи: • За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност • За упълномощените представители на участниците – документ за самоличност и пълномощно • За представителите на средствата за масово осведомяване – служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015