„Доставка на вафелни кърпи“, съгласно изискванията на техническата спецификация. Платът е 100 % памук, тегло 260[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавно предприятие Радиоактивни отпадъци, бул. Г. М. Димитров № 52 а, ет. 6, За: Биляна Драгомирова-Динкова, Република България 1797, София, Тел.: 02 9035123, E-mail: bilyana.dragomirova@dprao.bg, Факс: 02 9625078Място/места за контакт: бул. Г. М. Димитров № 52 а, ет. 6Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dprao.bg.Адрес на профила на купувача: http://dprao.bg/public-procurement.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на вафелни кърпи“, съгласно изискванията на техническата спецификация. Платът е 100 % памук, тегло 260 гр/кв.м. и цвят избилино бял. Размерът на готовото изделие да бъде 1000/600 мм, тегло за един брой – не по-малко от 156 гр.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39500000Описание:
Текстилни изделия

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

36 хиляди броя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

59400 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СП “РАО-Козлодуй” и СП “ИЕ 1-4 блок”, площадката на АЕЦ Козлодуй, гр. Козлодуй

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. Изисквания към изпълнението: поръчката трябва да се изпълни общо на три периодични доставки за срок от 9 месеца.Стоката, предмет на поръчката, трябва да отговаря на техническите характеристики, посочени в техническата спецификация.
ІІ. Изисквания към офертата: офертата трябва да съдържа данни за участника (наименование, адрес, ЕИК, представляващо лице) и други изисквания, посочени в указанията към участниците, техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в спецификацията, ведно с 2 броя мостри, ценово предложение, срок на валидност на офертата, който следва да бъде не по-кратък от 40 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.
ІІІ. Други изисквания към доставката:
1. Място на изпълнение – СП “РАО-Козлодуй” и СП “ИЕ-Козлодуй” , гр. Козлодуй.
2. Начин на плащане – съгласно условията, съдържащи се в проекта на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Указания към участниците, спецификация и проект на договора, могат да бъдат намерени в профила на купувача на посочения в настоящата покана интернет адрес, както и в офиса на предприятието на посочения адрес.
Източник на финансиране – договор с МИЕ.
Крайният срок за получаване на офертите е указан в настоящата публична покана, място за получаване: гр. Козлодуй, АЕЦ Козлодуй, ЕП – 1, Офис – протокол на ДП “РАО”.
Отварянето на офертите ще се състои на 19.03.2015 год. от 10:30 часа в гр. Козлодуй, АЕЦ Козлодуй, ЕП -1, Офис – протокол на ДП “РАО”.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015