“Доставка на готова храна на болни по диети за нуждите на “МБАЛ-Айтос ЕООД-гр. Айтос” при следните параметри: Менюто[…]

BG-Айтос

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ-Айтос ЕООД, ул.Шейново №4, За: Георги Колев, Република България 8500, Айтос, Тел.: 0558 22731, E-mail: mbal_aitos@abv.bgМясто/места за контакт: МБАЛ- Айтос ЕООДИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://aytos.bg/mnogoprofilna-bolnica-aktivno-lechenie-530.html.Адрес на профила на купувача: http://aytos.bg/profil-kupuvacha-544.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка на готова храна на болни по диети за нуждите на “МБАЛ-Айтос ЕООД-гр. Айтос” при следните параметри:
Менюто за един храноден на един болен включва закуска, обяд – основно ястие, вечеря – основно ястие.
Конкретният брой болни за всяка ежедневна доставка ще се заявява предварително.
Доставката на храна се осъществява всеки ден от седмицата, три пъти на ден: – сутрешна закуска от 7:30 до 8:00 ч. в съответния ден; топъл обяд от 11:30 до 12:00 ч. в съответния ден, вечеря от 17:00 до 17:30 часа на съответния ден.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55523000Описание:
Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозен брой хранодни /пълно меню за целия ден/- 15150

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

59000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

“МБАЛ-АЙТОС” ЕООД

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Менюто за един храноден на един болен включва закуска, обяд – основно ястие, вечеря – основно ястие.
Доставката на храна се осъществява всеки ден от седмицата, три пъти на ден: – сутрешна закуска от 7:30 до 8:00 ч. в съответния ден; топъл обяд от 11:30 до 12:00 ч. в съответния ден, вечеря от 17:00 до 17:30 часа на съответния ден.
Закуската да се приготвя не по-рано от 12 часа преди доставката. Обядът и вечерята да се приготвя в деня на доставката. Не се допуска доставка на храна приготвена извън упоменатите срокове.
На 1 и 15 число на месеца изпълнителят на поръчката е длъжен да представя на диетолога на болницата за утвърждаване меню за следващите две седмици, което да включва храни в необходимите количества, видове, съдържание, начин на приготовление и съхранение в пълно съответствие на всички приложими нормативни актове. Приготвяните и доставяни от изпълнителя храни трябва да включват храни в необходимите количества, видове, съдържание, начин на приготовление и съхранение в пълно съответствие на всички приложими нормативни актове. Ако по обективни причини се налага промяна в утвърденото дневно меню, изпълнителят е длъжен да съгласува това с диетолога на болницата.
Конкретният брой болни за всяка ежедневна доставка ще се заявява предварително. Броят на болните, за които ще трябва да се доставя храна, се уточняват с управителя на болницата или с определен от него служител до 8:00 ч. в деня на самата доставка. Порциите трябва да са съобразени с дневните норми на прием на хранене и със специфичните потребности на хранещите се.
Изпълнителят следва да съхранява и предоставя при необходимост документи за произход на вложените в храната продукти, както и контролна порция от обедното меню и закуската за срок от 36 часа.
Изпълнителят следва да доставя храната в собствени индивидуални опаковки за еднократна употреба, за всяка порция.
Изпълнителят се задължава да гарантира добър търговски вид на предлаганите готови храни, да гарантира пълна подмяна на приготвената храна при констатирани отклонения от качеството.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015