Настоящата публична покана се провежда по реда на чл.14, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане[…]

BG-Плевен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Плевен, пл.Възраждане №2, За: Камелия Горненска – началник отдел ИОП; Христина Балинова – главен специалист в отдел ИОП, България 5800, Плевен, Тел.: 064 881273; 064 881226, E-mail: k.gornenska@pleven.bg, Факс: 064 822414Място/места за контакт: Община ПлевенИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pleven.bg.Адрес на профила на купувача: http://eservices.pleven.bg/procurement.aspx?ProviderID=422ce1ea-7fa8-4708-9af4-be7f4d708f14&Guid=ffe19ff5-121e-4122-acfb-d1f54780a2d5.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата публична покана се провежда по реда на чл.14, ал.4 от ЗОП с предмет:
„Доставка на оборудване и обзавеждане за детските градини по проект BG06-233 „Подпомагане подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години, чрез подобряване достъпа до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен”. Предметът на обществената поръчка включва доставка на оборудване и обзавеждане както следва:
1. Детско легло 140/70/50 см-101 бр.
2. Матрак размер 140/70 см-101 бр.
3. Детска маса правоъгълна-6 бр.
4. Детска маса трапец-6 бр.
5. Шкаф за играчки и пособия-1 бр.
6. Гардероб за спално бельо-2 бр.
7. Детски кът за игра, „Магазин”, „Кухня”, „Меки кубове”-1 бр.
8. Кухненски плот, топлоустойчив, размер 130/63 см-1 бр.
9. Планетарен миксер-1 бр.
10. Конвектомат с пара-3 бр.
11. Плот с четири котлона-1 бр.
12. Плот с два котлона-1 бр.
13. Мултимедиен проектор-2 бр.
14. Мобилен екран за мултимедиен проектор-2 бр.
15. Преносим компютър-2 бр.
16. Аспиратор-1 бр.
Прогнозна стойност на доставката: до 24 012,76 лева без ДДС.
*Оборудването и обзавеждането ще бъде доставено на място упоменато от Възложителя, на територията на детските градини:
ЦДГ 12 „Ралица“- гр. Плевен
ОДЗ 4 „Първи юни“ – гр. Плевен
ЦДГ „Вит“ – с. Дисевица, Община Плевен
ОДЗ „Девети май“ – гр. Славяново
2. Финансирането на договора е осигурено от одобрения бюджет на проекта – бюджетен ред 3.2, Договор BG06-233/Д03-365/25.07.2014 г., сключен между Община Плевен и Министерството на образованието и науката – Програмен оператор на програмата, финансирано със средства от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009 – 2014, Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Компонент 2 „Деца в риск“.
Конкретните условия и параметри за изпълнение на посочената услуга по проекта са подробно описани в Техническата спецификация.
3.Възложителят се задължава да изплаща уговорената цена за изпълнение на договора в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на двустранно подписан приемно-предавателен протокол между двете страни и издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводството. Във всеки разходо-оправдателен документ следва да бъде цитирано: „Разходът е по проект № BG06-233, ФМ на ЕИП, Договор BG06-233/Д03-365/25.07.2014 г.
Крайният срок за изпълнение на доставката е до 30.04.2016 г., като срока за изпълнението на доставката, кандидатите декларират в Образец 4. Техническо предложение.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39200000, 31000000, 39700000Описание:
Обзавеждане
Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление
Домакински уреди

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на обществената поръчка включва доставка на оборудване и обзавеждане както следва:
1. Детско легло 140/70/50 см-101 бр.
2. Матрак размер 140/70 см-101 бр.
3. Детска маса правоъгълна-6 бр.
4. Детска маса трапец-6 бр.
5. Шкаф за играчки и пособия-1 бр.
6. Гардероб за спално бельо-2 бр.
7. Детски кът за игра, „Магазин”, „Кухня”, „Меки кубове”-1 бр.
8. Кухненски плот, топлоустойчив, размер 130/63 см-1 бр.
9. Планетарен миксер-1 бр.
10. Конвектомат с пара-3 бр.
11. Плот с четири котлона-1 бр.
12. Плот с два котлона-1 бр.
13. Мултимедиен проектор-2 бр.
14. Мобилен екран за мултимедиен проектор-2 бр.
15. Преносим компютър-2 бр.
16. Аспиратор-1 бр.
Прогнозна стойност на доставката: до 24 012,76 (двадесет и четири хиляди и дванадесет лева и седемдесет и шест стотинки) лева без ДДС или 28 815,31 (двадесет и осем хиляди осемстотин и петнадесет лева и тридесет и една стотинки) лева с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

24013 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Плевен, ЦДГ 12 „Ралица“- гр. Плевен,ОДЗ 4 „Първи юни“ – гр. Плевен, ЦДГ „Вит“ – с. Дисевица, Община Плевен, ОДЗ „Девети май“ – гр. Славяново

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата трябва да съдържа:
1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
2.Представяне на участника – Образец №1, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата
2.1.При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия.
2.2.Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Чуждестранните юридически лица представят еквивалентен документ за съдебна регистрация от държавата, в която са установени.
2.3. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в отношенията му с Възложителя, не е негов представител по закон.
3. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител. За целта посоченият подизпълнител следва да попълни и подпише приложената към настоящата документация декларация, съгласно Образец №2.
4. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, чл. 107 и чл. 109, ал.2 буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета на ЕС, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС – Образец №3.
5. Техническо предложение – Образец №4.
* За позициите 1, 2, 3, 4, 5 и 6, участникът представя цветови мостри и/или каталог на цветовете, от които Възложителят може да направи избор.
* За позициите 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, Участникът посочва търговска марка, модел, технически характеристики и гаранционен срок на оборудването, в колона Предложение на участника.
6. Ценово предложение – Образец №5.
С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.
Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице:
1. документът по т.2 се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението
2. документът по т.4 се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението
Когато участникът в обществената поръчка е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т.2. се представя в официален превод съгласно ДР от ЗОП, § 1, т.16а, а документите по т.4., които са на чужд език, се представят и в превод.
Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

неприложимо

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

При сключване на договор класираният на първо място участник представя:
1. документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на Възложителя, и
2. декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
3. гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора в лв. без ДДС:
– гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платима по следната банкова сметка на Община Плевен: Банка: “Инвестбанк” АД, IBAN BG38 IORT 7380 3338 0000 01, BIC IORTBGSF,
или
– оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя, със срок на валидност до 31.05.2016 г. вкл.
Срок на валидност на офертите – 60 (шестдесет календарни дни).
Публичната покана, Указания за участие, Техническата спецификация, Проекта на договор, както и образците на документи: Образец 1 – Представяне на участника, Образец 2 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, Образец 3 – Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, чл. 107 и чл. 109,ал.2, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета на ЕС, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, Образец 4 – Техническо предложение, Образец 5 – Предлагана цена са публикувани на профила на купувача на адрес: www.pleven.bg.
Оферти се подават до 17.00 часа на 23.03.2015 г. в Център за административно обслужване на граждани на Община Плевен, пл.”Възраждане” №4, град Плевен п.код 5800.
Всяка оферта трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът следва да посочи предмета на поръчката, наименование на фирмата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Дата, час и място на отваряне на офертите: 25.03.2015 г., 15:00 часа в Община Плевен, пл. “Възраждане” №2, Заседателна зала, ет. 3.
Обменът на информация между участниците и Възложителя се извършва по факс, с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез
куриерска служба или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/03/2015