“Доставка на хранителни продукти за ЦДГ на територията[…]

BG-Венец

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Венец, ул. Кирил и Методий 24, За: Зюбейде Кьосева, Р. България 9751, Венец, Тел.: 05343 2191, E-mail: obs_vn@abv.bg, Факс: 05343 8980Място/места за контакт: с. Венец, ул. Кирил и Методий 24Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.venets.bg.Адрес на профила на купувача: www.venets.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка на хранителни продукти за ЦДГ на територията на Община Венец, по предварителни заявки”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000, 15300000Описание:
Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на община Венец, ЦДГ-та.

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минималните изисквания за технически възможности и квалификация на участника:
5.1. Участникът да е изпълнил поне 1 /една/ услуга сходна с предмета на поръчката през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата или в зависимост от датата, на която е учреден ;
* под сходни с предмета на поръчката следва да се разбира доставки на хранителни продукти.;
Доказва се с: Списък /Образец №3/, приложен към документацията, с описание на изпълнените услуги през последните три години (считано от датата на подаване на офертата) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Списъкът трябва да съдържа информация за стойностите, датите и получателите и да е придружен от удостоверение/я, издадено/и от получателя или от компетентен орган, или да се посочи публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата/ите.
5.2. Да има регистрация по Закона за храните като производител и/или търговец за продуктите които са предмет на обществената поръчка;
Доказва се с: Документ за регистрация по чл.12, ал.2 от Закона за храните, издаден от БАБХ;
5.3. Участникът да разполага със собствена и/или наета складова база или помещение.
Доказва се с: . За доказване на изискването участникът представя:
– Списък-декларация на обектите на разположение за изпълнение на поръчката;
– Документи за собственост или договор/и за наем за складовата база или помещението;
– Необходимите разрешителни за производство и/или съхранение на съответните хранителни продукти;
5.4. Участникът да разполага с екип, отговорен за приемането и подготовката/разфасовката на заявките подадени от Възложителя;
Доказва се с: Участникът следва да представи Списък-декларация за наличния персонал, който ще отговаря за изпълнение на поръчката придружен с необходимите документи.
5.5. Участникът да притежава Сертификат HASSP и/или еквивалентен за внедрена Система за управление на безопасността на храните.
Доказва се с: Заверено копие на сертификата.
5.6. Участникът трябва да има собствен или нает транспорт за целия срок на договора, удостоверен с разрешително за превоз на хранителни продукти.
Доказва се с: Участникът следва да представи Списък-Декларация за всички транспортни средства, които са на разположение на участника за срока на договора. Към декларацията да се приложат четливи, заверени копия на регистрационни талони, удостоверяващи собствеността. В случай, че транспортните средства не са собствени, се прилага договор за наем или договор за лизинг, в който да е удостоверено, че те ще са на разположение на участника за срока на договора. Товарните автомобили трябва да имат издадено на името на участника „Удостоверение за регистрация” или еквивалентен документ на транспортното средство от БАБХ за превоз на хранителни продукти от животински или неживотински произход.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от изискванията.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/03/2015