Обществена поръчка с предмет: „Възлагане на застрахователни услуги : Сключване на застраховка “Живот и злополука”[…]

BG-с.Стоките, общ. Севлиево, местност Лъгът

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ- град Габрово, ТП ДЛС Росица, с. Стоките, общ.Севлиево, местност Лъгът, За: ГИНКА ТАТЕВА, Република България 5462, с.Стоките, общ. Севлиево, местност Лъгът, Тел.: 067305 350, E-mail: rositsa@scdp.bg, Факс: 067305 350Място/места за контакт: офис ТП ДЛС -РОСИЦАИнтернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: http://scdp.bg/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществена поръчка с предмет: „Възлагане на застрахователни услуги : Сключване на застраховка “Живот и злополука” на служители /24 броя/, изпълняващи функции по опазване на горските територии в рамките на територията на СЦДП ТП ДЛС – Росица, съгласно изискването на чл. 192 от Закона за горите”:
Застраховка на служебните автомобили на ТП ДЛС Росица-“Гражданска отговорност”,”Автокаско”,”Злополука на лицата в МПС
застраховка “Гражданска отговорност при използвне на служебното оръжие от страна на служителите в ТП ДЛС Росица.
Застраховка “Имущество на 19 броя сгради
Застраховка “Трудова злополука по реда на наредба за задължително застраховане на работниците и служителите.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000Описание:
Застрахователни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмет на обществената поръчка е сключване на застрахователни договори по обособени позиции, както следва:
1.1„Застраховане на служебните моторните превозни средства на СЦДП-ДП-Габрово, ДГС “Росица” със застраховки „Автокаско” 2015/2016г.,
1.2 Застраховка на служебните автомобили със застраховка „Злополука на лицата в МПС” за 2015/2016г.;
1.3Застраховка „Гражданска отговорност” за 2015/ 2016г.
1.4 Застраховка „Гражданска отговорност” при използване на служебно оръжие от страна на служителите в ДЛС”Росица”;
1.5.Застраховка ”Живот и злополука на работещите в ДЛС”Росица”.
1.6.Застраховка “Имущество ” на 19 броя сгради
1.7.Застраховка “Трудова злополлука” по реда на наредба за задължително застраховане на работниците и служителите

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

11200 GBP

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

село Стоките, община Севлиево, обл.Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

съгласно документацията за участие

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие може да бъде получена всеки работен ден от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа до датата за подаване на оферти от Деловодството на ДЛС – Росица на адрес:село Стоките , местност “Лъгът” ДЛС”Росица”. Стойността на документацията е 5 лв. без ДДС и може да бъде платена в брой на горепосочения адрес в Деловодството.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015