„Избор на изпълнител, който да извършва превоз на хемодиализно болни на територията на общините Благоевград[…]

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград АД, ул. Славянска № 60, За: Д-р О.Митев – Изп.Директор, Р.България 2700, Благоевград, Тел.: 073 8292/329/, E-mail: mbal_bl@abv.bg, Факс: 073 884129Място/места за контакт: д-р Огнян Митев – Изп.ДиректорИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: mbalblagoevgrad.com.Адрес на профила на купувача: mbalblagoevgrad.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител, който да извършва превоз на хемодиализно болни на територията на общините Благоевград и Симитли от дома им до „МБАЛ-Благоевград” АД и обратно.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60100000 (EA26) Описание:
Пътни транспортни услуги
(За пациенти
)

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно публичната покана

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ -Благоевград АД, гр. Благоевград, ул. Славянска № 60

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Плик № 1 с надпис “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”
В плика се поставят следните документи:
1.Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.
2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълнен образец (Образец) от настоящата документация;
3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).
– При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
– Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите се представят съобразно изискванията на чл. 56, ал. 3 от ЗОП.
4. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП – ( образец).
5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – /в случаите, когато участникът предвижда участие на подизпълнител/. (Образец)
6. Декларация за приемане на условията в проекта на договора, изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация, подписана от участника (Образец).
7.Доказателство за икономическо и финансово състояние на участника:
8.1. Информация и списък на основните договори за изпълнени подобни доставки от участника през последните три години /в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си/ с посочване на стойности, място, срок на договора и клиенти, с приложени минимум три референции от възложители, с подписи на изп.директори, управители и печати;
8.2. Справка за оборота от изпълнение на дейности, сходни с предмета на поръчката (свързани с доставка на канцеларски материали) за три години., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
9. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на кандидата или участниците:
9.1. Списък със собствени или наети автомобили, в това число и високопроходими /доказва се материално-техническа обособеност за изпълнение на поръчката/;
10. Списък на документите, съдържащи се в офертата. Списъкът трябва да е подпечатан с печата на участника и подписан от неговия законен представител или упълномощеното лице, списъкът се прилага най-отгоре на документите.
11. Точни сведения за кандидата (Образец).

Плик № 2 с надпис “ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

В плика се поставят документи свързани с изпълнение на поръчката:
1. Срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-кратък от 90 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите;
2. Начин на изпълнение: брой коли, които ще обслужват Възложителя в зависимост от натовареността на работа на отделението по Хемодиализа.
3. Начин за плащане – в български лева по банкова сметка отложено до 60 дни;

Плик № 3 с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”

Ценово предложение – поставя се в отделен и запечатан, непрозрачен плик. Ценовото предложение трябва да съдържа ед.цена с ДДС до втория знак след запетаята за пробег на километър.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация за преписката може да бъде получена на интернет страницата -Профил на купувача на възложителя: mbalblagoevgrad.com.
Офертите ще бъдат отворени на 18.03.2015г. от 10:00 часа в 513 зала, ет.5, Административна сграда на “МБАЛ- Благоевград” АД.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2015