„Извършване на услуга по заявка за зареждане на касети с тонер за копирна офис техника, собственост на ТП Държавно[…]

BG-с.Цонево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение Държавно горско стопанство Цонево към СИДП ДП Шумен, ул.Хр.Трендафилов №54, За: Ивайло Димов- счетоводител при ТП ДГС Цонево, РБългария 9261, с.Цонево, Тел.: 0886 000521, E-mail: dgsconevo@abv.bgМясто/места за контакт: ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.Адрес на профила на купувача: http://dgsconevo.dpshumen.bg/?p=215.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на услуга по заявка за зареждане на касети с тонер за копирна офис техника, собственост на ТП Държавно горско стопанство Цонево за 2015 година, съгласно техническа спецификация”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30125100Описание:
Касети с тонер

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност за изпълнение на настоящата обществена поръчка е в размер на 1000 лв. ( хиляда лева) без вкл. ДДС и не може да бъде надвишавана. За посочената сума се сключва договор, но Възложителят не се ангажира с усвояване в пълен обем.
Всички допълнителни разходи по извършване на услугите са за сметка и се извършват от участника -определен за изпълнител.
Начин на плащане: Стойността на услугата се заплаща в левове по банков път с платежно нареждане, в 10(десет) дневен срок след получаване на данъчна фактура. Данъчна фактура се издава ., като към нея се прилага двустранно подписан месечен приемо-предавателен протокол за извършените услуги за предходния месец .

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на изпълнение за приемане на празни касети за зареждане и предаване на заредените касети: Административна сграда на ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнител може да бъде всяко физическо лице или търговец по смисъла на Търговския закон, както и техни обединения(не се изисква обединението да има определена правна форма, за да може да подаде оферта); Участникът да разполага с необходимата техническа обезпеченост за изпълнение предмета на поръчката; Отстраняване на участници: при изготвяне на офертата не е изпълнил обявените от възложителя условия; представил е непълна и/или несъответстваща на изискванията на Възложителя оферта и/или ценовото му предложение надвишава финансовия ресурс на Възложителя.
Срок на валидност на предложението- не по- малко от 30 дни от крайният срок за депозиране на оферти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА СЕ ПРИЕМАТ в деловодството на ТП „ДГС Цонево” , с. Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54 всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа , в срок до 12.03.2015г. в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост върху който участникът посочва предмета на поръчката и идентификационни данни за подателя: наименование на участника, ЕИК/Булстат, адрес за кореспонденция, електронен адрес. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл. 101в от ЗОП : данни за лицето, което прави предложението, , както и следните писмени доказателства: 1. Оферта ( по образец) 2.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; за чуждестранните юридически лица – еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, в официален превод; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. . 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката 4. Ценово предложение в съответствие с образеца. Ценовото предложение не може да надхвърля пределната стойност , посочена от възложителя и следва да включва всички разходи по изпълнението на поръчката 5. Декларация за запознаване с условията в документацията по приложен образец; 6. Декларация за ЕИК;7. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП; 8.Декларация за по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА-. Срок на валидност на офертата не по-малко от 30 дни. ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Офертите ще бъдат разгледани от Комисия на 13.03.2015г. от 11.00 часа в административната сграда на ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ: Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка , участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 , т.1 и декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП , в срок от 7 /седем/ календарни дни от уведомяването му, че е определен за изпълнител.Дкументите се представят под формата на оригинал или нотариално заверен препис

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2015