Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ-Стара[…]

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение на Националния осигурителен институт град Стара Загора, бул.”Руски” № 44, За: Златка Колева, Кочо Коев, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 615390; 042 615374, E-mail: zlatka.koleva@starazagora.nssi.bg, Факс: 042 615340Място/места за контакт: гр. Стара ЗагораИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http: / /www.noi.bg/.Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/stz/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=79&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fstz%2F2014%2F24%2D2015%2D40&RecSrc=%2Ftp%2Fstz%2F2014%2F24%2D2015%2D40.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ-Стара Загора- работни столове- 61 бр.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39000000Описание:
Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ-Стара Загора- работни столове- 61 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4167 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП на НОИ, гр. Стара Загора,бул.”Руски” № 44 -административна сграда на ТП

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на поръчката включва доставка и монтаж на офис обзавеждане – работни столове 60 /шестдесет/ бр. и един брой директорски стол до адреса на Възложителя- гр. Стара Загора, бул.”Руски” № 44.
Доставката се осъществява със собствен транспорт и за собствена сметка на Изпълнителя
Изпълнението на поръчката се осъществява в рамките на работното време на ТП на НОИ-Стара Загора-всеки работен ден от 8:30ч. до 17:00ч.
Приемането на офис обзавеждането се документира с подписване на двустранен приемателно-предавателен протокол.
Изпълнителят се задължава да достави офис обзавеждането /работни столове и директорски стол/, което е фабрично ново, не е използвана и сглобявано вкл., като мостра и да го сглоби в посочено от възложителя работно помещение на административната сграда на ТП на НОИ-Стара Загора.
Срок за изпълнение на поръчката- 30 дни /тридесет дни/ от датата на подписване на договора/
Гаранция за доставеното офис обзавеждане не по-малко от 24/двадесет и четири/ месеца от датата на доставката, съгласно приемателно-предавателния протокол.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържание на офертата:
1.Административни сведения- образец № 1;
2.Заявление и списък на документите, съдаржащи се в офертата, подписан от представляващия участника – образец № 2
3.Декларация относно срока на валидност на офертата – образец № 3
4.Техническо предложение – образец № 4
5.Ценово предложение – образец № 5
6.Документ (надлежно заверено ксерокопие) декларация, посочващ единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и / или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникъте установен, както и адрес, вкл. електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.
Избраният за Изпълнител участник е длъжен да се яви в срок от 7 /седем/ работни дни, считано от уведомяването му, за сключване на договор, представейки необходимите по смисъла на чл. 101 е от ЗОП документи.
Участникът, с който Възложителят ще сключи договор, се задължава към момента на сключването да внесе сума в размер на 5 % от стойността на договора, като гаранция за изпълнение на същия. Гаранцията за изпълнение може да бъде под формата на парична сума или банковата гаранция за сума в лева в размер на 5 % от стойността на договора, като задължително трябва да бъде със срок на валидност – най-малко 15 (петнадесет) календарни дни след изтичане на гаранционния срок на доставеното офис обзавеждане. Гаранцията за изпълнение на договора (парична сума или банкова гаранция) се освобождава в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след писмено искане от страна на изпълнителя по договора, при кумулативното наличие на следните условия: прекратяване на договора, изтичане на гаранционния срок на офис обзавеждането и след уреждане на всички финансови отношения между страните
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва Отварянето на офертите ще се проведе на 23.03.2015г. от 10:00 часа на адрес: гр. Стара Загора, бул. “Руски” № 44, етаж 3, зала № 2

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/03/2015