„Залесяване на дървета в Добрич – за 2 събития по Проект „Природата около нас” – съвместна програма за неформално[…]

BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община град Добрич, ул. България № 12, За: Силвия Енчева, Даниела Сивкова и Николай Великов, Р. България 9300, Добрич, Тел.: 058 600001, E-mail: dobrich@dobrich.bg, Факс: 058 600166Място/места за контакт: Община град добрич, град Добрич, ул. България № 12Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrich.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.dobrich.bg/bg/info_pages/88.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Залесяване на дървета в Добрич – за 2 събития по Проект „Природата около нас” – съвместна програма за неформално екологично образование в областите Добрич, България и Констанца, Румъния”, по Договор № 47315/26.06.2014, MIS CODE 331, финансиран по Програма за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.

Град Добрич е избран за основен обект на възстановителни залесителни дейности. За града естественият „зелен коридор“ следва течението на р. Добричка, която преминава през целия град в направление от юг на север. В значителна част от урбанизираната градска зона, речното корито е изгубило своя естествен облик и растителността не е запазена. Точно там следва да се насочат усилията за попълващо залесяване.
В предмета на поръчката се включват 2 събития, всяка от които включва: залесяване на 300 дървета, наем на автобус за 1 ден (превоза ще е в рамките на град Добрич), обяд за 35 човека, разходи за техник озеленител /лесовъд/.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

77231600Описание:
Услуги по залесяване

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В предмета на поръчката се включват 2 събития, всяка от които включва: залесяване на 300 дървета, наем на автобус за 1 ден (превоз в рамките на град Добрич), обяд за 35 човека, разходи за техник озеленител /лесовъд/.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

51145 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Добрич

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Подробно са описани в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.
Изисквания към дървесната растителност: Растенията трябва да бъдат механично здрави, без плевели, вредители и болести. Кореновата система трябва да бъде добре развита, да съответства на вида, възрастта, почвените условия и темповете на растеж на растението. Не се допускат усукани основни корени или физиологични повреди. При работа или транспортиране на невкоренени растения, не се допуска изсушаване на корените. Дървесната растителност предвидена за засаждане в обектите по т. 1 и 2 могат да бъдат размери 120-150 см. височина или 140-180 см. Дърветата предвидени за попълване на улици и булеварди да бъдат с размери 250-300 см. височина и обиколка (см), измерена на височина 100 см над нивото на почвата 16-18 и 18-20 см. Короната да е формирана на минимална стъблена височина 220 см.
Препоръчани схеми за залесяване: Препоръчително е залесяването да се извършва по схеми, които се използват в паркоустройството за постигане на близък до естествения облик на растителността. Такива са:
• При по-големи полигони: Създаване на разновидово насаждение, засаждане на дърветата в групи по 15-30 от един вид, редуване на групите с избягване на симетрични или правилни форми. Засаждане на малки групи /5-11 броя/ пред или между големите групи, които да са от различни видове от тези в основната група и да бъдат като акцент.
• При по-малки полигони: засаждане на дърветата в групи по 3-10 от един вид.
• При попълване на съществуващо улично озеленяване следва да се спазва вече приложената схема.
Средна гъстота в групите: 4-5 бр./ 100 кв. м.
Като препоръчителни видове за град Добрич могат да се посочат:
• Цер (Quercuscerris)
• Летендъб (Q. robur)
• Благун (Q. frainetto)
• Планинскиясен (Fraxinus excelsior)
• Явор (Acer campestre)
• Шестил (Acerplatanoides)
• Дребнолистбряст (Ulmuspumila)
• Дребнолистналипа (Tiliacordata)
• Мъждрян (Fraxinusornus)
• Черен бор (Pinusnigra)
Изпълнителят следва да осигури залесителен материал, който в по-голямата си част (80%) да се придържа към препоръчаните видове. В случай, че не могат да бъдат осигурени препоръчителните видове, Изпълнителят се задължава да съгласува допълнителен списък с видове с Възложителя.
Подготовка на почвата: Преди засаждане на растителността в площите предвидени за засаждане в масиви, е необходимо да се подготви почвата. Предварителната подготовка включва следните манипулации – изораване, подравняване, почистване на площите от камъни, плевели и други.
Засаждането на растенията да се извърши в дупки 50/50/50 см.
При попълване на насаждения по улици и булеварди да се засаждат в дупки 70/70/70 см., като изкопаната почвата се подменя с обогатена почва с оборски тор и пясък. Засадените улични дървета да се укрепят с колчета.
Изпълнителят на поръчката се задължава да поддържа засадената растителност и обработва площите през целия гаранционен срок, съгласно Техническото предложение на Изпълнителя. По време на гаранционното поддържане изпълнителят е длъжен да окопава /два пъти месечно/ и полива дървесната растителност /минимум веднъж седмично/. Тревните площи да се окосяват минимум два пъти месечно, включително събиране на окосената трева и торене.
Избраният Изпълнител преди подписване на договора трябва да представи Сертификати за произход на дърветата, които ще бъдат засадени! Договорът за обществената поръчка няма да бъде сключен с участника определен за изпълнител, който преди подписване на договора не представи Сертификати за произход на дърветата.
Продължава в раздел Допълнителна информация:

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценка – икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка:
Финансов показател:
А – Обща цена за изпълнение на поръчката – тежест 80 % – максимален брой точки 80.

Технически показател:
В – Срок за изпълнение – тежест 20 % – максимален брой точки 20.

Всеки от показателите се изчислява като съотношение по посочените по – долу формули:

I. А – ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Оценява се общата предложена цена в лева без ДДС.

A = OC min / OC участник * 80

където:
ОС min – е най-ниската предложена цена в лева без ДДС сред всички допуснати до оценка предложения;
ОС участник – е предложената цена в лева без ДДС на оценявания участник.

Забележка: Общата предложена цена не може да надвишава осигурения финансов ресурс за обществената поръчка, който е до 51 144,95 /петдесет и една хиляди сто четиридесет и четири лева, деветдесет и пет стотинки/ лева без ДДС!

II. В – СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Оценява се предложения срок за изпълнение на предмета на поръчката в календарни дни.

B = СИ min / СИ участник * 20

където:
СИ min – е минималният предложен срок за изпълнение сред всички допуснати до оценка предложения;
СИ участник – е срок за изпълнение предложен от оценявания участник.

Забележка: Срокът за изпълнение на поръчката не може да е по-кратък от 15 /петнадесет/ календарни дни и да надвишава 45 /четиридесет и пет/ календарни дни.

III. КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА = А + В /максимален брой точки 100/

Забележка: Получените след изчислението точки се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките от комплексната оценка, получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка!

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от раздел Изисквания за изпълнение на поръчката:
ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ КЪМ ОФЕРТАТА, КОИТО УЧАСТНИКЪТ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВИ:1. Оферта за участие – Образец 1; 2. „Ценово предложение“ – Образец 13; 3. „Техническо предложение“ – Образец 12; 4. Регистрационни документи на участника:
4.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен. 4.2. Копие от документа за самоличност, когато Участникът е физическо лице. 5. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица се представят: Копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. /чл.56 ал.1 т. 2 от ЗОП/. 6. Пълномощно на лицето, подписало офертата и/или други заверени от него документи към офертата, с нотариална заверка на подписа на упълномощилото го лице, когато офертата не е подписана от законния представител на участника, в оригинал или нотариално заверено копие. 7. Представяне на участника – Образец 2; 8. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”) от ЗОП – Образец 3; 9. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Образец 4; 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – Образец 5; 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец 6; 12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Образец 7; 13. Списък на изпълнените услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга – Образец 8;14. Списък на лицата (собствени или наети) и ангажирани за изпълнение предмета на поръчката – Образец 9, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за услугата.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: 1. Участниците трябва да имат опит през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, в залесяването на минимум 600 дървета. Участникът следва да приложи доказателства за извършените услуги, съгласно чл.51, ал. 4 от ЗОП (удостоверения, издадени от получателя или компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за услугата). 2. Всеки участник трябва да разполага с експерти за изпълнението на описаните в Техническите спецификации задачи, като минимум: – Един Техник озеленител /лесовъд/, отговарящ на следните минимални изисквания: да притежава средно образование по специалност Озеленител /лесовъд/ или Горско стопанство или еквивалент.Участникът следва да представи за експерта – Техник озеленител /лесовъд/: автобиография (в оригинал) (Образец 10) и Декларация за ангажираност (Образец 11).
– Десет работници. Участникът следва да представи за 10 работници: Декларация за ангажираност (Образец 11).
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, лично, по пощата или чрез куриерска служба в деловодството на Община град Добрич, Център за услуги и информация /ЦУИ/, град Добрич, ул.България №12, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа, до изтичане на посочения в публичната покана срок. Върху плика се посочва наименование на участника, предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП от 09:00 часа на 19.03.2015 г. в Община град Добрич, етаж II, Заседателна зала. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни надлежно упълномощени представители, чиито оферти са приети и регистрирани, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015