„Доставка на електрическа енергия за нуждите на Спортно училище „Тодор Каблешков“, гр.Стара Загора“ В рамките[…]

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Спортно училище Тодор Каблешков, кв. КОЛЬО ГАНЧЕВ, ул. Градинарска №16, За: Стоянка Василева, РБългария 6006, Стара Загора, Тел.: 042 607400, E-mail: soutksz@abv.bgМясто/места за контакт: канцеларияИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sportno-sz.com.Адрес на профила на купувача: http://www.sportno-sz.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на електрическа енергия за нуждите на Спортно училище „Тодор Каблешков“, гр.Стара Загора“
В рамките на поръчката следва да се извърша доставка на електрическа енергия за задоволяване потребностите на Спортно училище „Тодор Каблешков“, гр.Стара Загора, находящо се на адрес кв. “Кольо Ганчев”, ул. “Градинарска” №16, гр. Стара Загора за срок от 1 /една/ година. Електрическата енергия следва да е с качество отговарящо на нормативните изисквания съгласно Закона за енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия. Цената да е с включени небаланси за сметка на доставчика. Спортно училище „Тодор Каблешков“, гр.Стара Загора, следва да бъде включено в балансираща група, като непряк член, съгласно ПТЕЕ.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09310000Описание:
Електрическа енергия

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозното количество електрическа енергия, което ще се доставя за срока на договора, е
определено на база консумираната енергия през последната календарна година 12 и възлиза общо на 167 000 КWh.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Стара Загора

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да представят следните документи:
1. Данни за лицето, което прави предложението – административни сведения по образец;
2. Заверено копие на удостоверение за актуално състояние, или посочен ЕИК, в случай на регистрация или пререгистрация съгласно ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; за ФЛ – заверено копие от документ за самоличност. Когато участникът е обединение се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият;
3.Документ – договор или споразумение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединение /консорциум/, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия. Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение. Същият следва да бъде в оригинал или нотариално заверено копие и от него следва да бъде видно/видни/ лицето/ лицата/, които го представляват.
Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:
Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;
Е определен представляващият обединението/ консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно;
Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;
Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;
Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.
Е направено разпределение на дейностите, които ще извършва всеки от членовете на обединението.
Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.
4.Декларация за участието/неучастието на подизпълнител (Приложение);
5. Декларация за съгласие на подизпълнител (в приложимите случаи) (Приложение);
6. Списък на доставките (Приложение), които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. (Приложение);
7. Заверено копие от валиден Лиценз по смисъла на чл. 39 от Закона за енергетиката, включващ дейността „координатор на балансираща група” – заверено копие.
8. Документи или други доказателства удостоверяващи, че участникът притежава изградена система за мониторинг на измервателна точка, достъпна за възложителя – on line.
9. Декларация от участника, че възложителят ще бъде включен в балансираща група, като непряк член, съгласно ПТЕЕ. (Свободен текст);
10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – по образец;
11. Ценово предложение по образец със срок на валидност на офертата, не по-малко 60 (шестдесет) дни, считано от крайния срок за получаване на офертите – по образец.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците.
1) Участникът да има изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за получаване на офертите най-малко една доставка еднаква или сходна с предмета на поръчката, а именно – доставка на ел. енергия.
2) Участникът трябва да е лицензирани като търговец на електрическа енергия съгласно чл. 39, т.13, във връзка с чл. 69 и чл. 69а от Закона за енергетиката (ЗЕ) и координатор на стандартна балансираща група.
3) Участникът следва притежава изградена система за мониторинг на измервателна точка, достъпна за възложителя – on line.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията технически възможности и/или квалификация се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, като документи, доказващи, съответствие с поставените минимални изисквания се представят само от участника в обединението, чрез когото обединението доказва съответствието си с критерия за подбор, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

Посочената прогнозна стойност е без ДДС.
Образци на декларации, ценово и техническо предложение, проект на договор и техническо задание са достъпни на горепосоченият интернет адреса на Възложителя.
Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
Срок за изпълнение на договора: : Договорът влиза в сила при условие, че Купувачът е регистриран като търговски участник на пазара на балансираща енергия и след регистрацията си е придобил статут „активен” търговски участник. Договорът е със срок на действие 1 /една/ година, считано от подаване на първия график или до достигане на сумата от 40 000 /шестдесет и шест хиляди лева/, без ДДС, което от двете настъпи по рано.
Офертите се подават в канцеларията на СУ “Тодор Каблешков”
Отварянето на офертите ще се проведе в дирекцията на СУ “Тодор Каблешков” на 19.03.2015г. от 14:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015