Периодични доставки на биопродукти, ин витро диагностични консумативи и среди /диагностични серуми, антибиотични[…]

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Регионална здравна инспекция- Бургас, ул. Александровска № 120, За: д-р Павел Харизанов, Багряна Пенкова, Павлина Цонева, България 8000, Бургас, Тел.: 056 807206, E-mail: rzi@rzi-burgas.com, Факс: 056 816261Място/места за контакт: ул. Александровска № 120Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rzi-burgas.com.Адрес на профила на купувача: http://www.rzi-burgas.com/obshtestveni%20porachki.htm.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Периодични доставки на биопродукти, ин витро диагностични консумативи и среди /диагностични серуми, антибиотични дискове, диагностични бактериологични тестове, сухи хранителни среди и готови за употреба среди- среди за клинична микробиология, среди за санитарна микробиология, среди за обща употреба, ампулирани среди, тестове за вирусологични и паразитологични изследвания/, необходими за нуждите на лабораториите в отдели „Микробиология и вирусология”, „Санитарни микробиология” и „Паразитология” при РЗИ-Бургас за работата им през 2015 г., съгласно приложен списък – спецификация с 325 отделни продукта, всеки от които представлява отделна позиция.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33694000Описание:
Диагностични реактиви

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

325 отделни продукта, всеки от който представлява отделна позиция. Видът на продуктите, предпочитаната им разфасовка, мерна единица, количество и специални изисквания, са изчерпателно посочени в списък- спецификация. Количествата са ориентировъчни, изготвени въз основа на прогноза за обема на дейността в лабораторията и финансовите възможности на РЗИ- Бургас и Възложителят не се задължава да ги изпълни в пълен обем и стойност.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

51000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Регионална здравна инспекция –Бургас, гр. Бургас, ул.“Александровска“№120

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Начин на изпълнение на поръчката – чрез периодични доставки, съгласно изготвен график. Всички предвидени по графика продукти следва да бъдат доставени до седалището на РЗИ- Бургас в срок до десет /10/ календарни дни след получаване на заявка направена по телефон, факс от представител на възложителя. Начин на плащане – в левове по банков път, срок до 30 /тридесет/ работни дни след получаване на продуктите, представяне на фактура и двустранно подписан приемо- предавателен протокол.
Всеки участник може да подава предложения за всички, за една или няколко позиции от спецификацията, като отбелязва номера на продукта, под който той се води в приложения списък.
Участниците следва да представят към офертата си копия от сертификати за качество и годност на всеки едни от продуктите, за които правят предложение, както и Разрешение за търговия на едро или за производство на/ с лекарствени продукти, разрешение за употреба от Изпълнителната агенция по лекарствата– относно ин витро диагностични медицински изделия.
Останалите изисквания към предмета на поръчката, както и образци на документите за кандидатстване, са посочени в Раздел „Профил на купувача” на интернет сайта на РЗИ-Бургас http://www.rzi-burgas.com/obshtestveni%20porachki.htm

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://www.rzi-burgas.com/obshtestveni%20porachki.htm

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/03/2015