Основен ремонт на Първо вътрешно отделение на МБАЛ „ Рахила Ангелова“ АД, включващ строително монтажни работи[…]

BG-Перник

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ Рахила Ангелова АД ,град Перник, ул. Брезник №2, За: Диана Христова, Надя Боянова, Станислава Стоицева, Република България 2300, Перник, Тел.: 076 68832, E-mail: mbalpk@abv.bg, Факс: 076 601360Място/места за контакт: ЮристиИнтернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: http://bolnicapernik.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Основен ремонт на Първо вътрешно отделение на МБАЛ „ Рахила Ангелова“ АД, включващ строително монтажни работи по приложена Количествена сметка

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45215140Описание:
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на болнични помещения

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно количествена сметка, неразделна част от документацията .

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

170000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ ” Рахила Ангелова” АД – Първо вътрешно отделение

NUTS:

BG414

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертите се събират под формата на писмени предложения в отговор на публичната покана на възложителя. Всяка оферта следва да съдържа:
1. Наименование на участника, съгласно регистрацията му; документ за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
2.Представяне на участника – приложение № 1;
3.Техническо предложение – приложение № 2;
4.Протокол за посещение на обекта и оглед – приложение № 3;
5.Ценово предложение – приложение № 4;
6.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – приложение № 5;
7.Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелства по чл. 8, ал.8 ,т.2 от ЗОП – приложение № 6;
8.Декларация за съгласие с условията на процедурата – приложение № 7;
9.Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват – първа група, втора категория, съгласно чл. 137 от ЗУТ .Документът се представя в заверено от участника копие.
10. Оригинал на банкова гаранция за изпълнение или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума;
11. Подробен линеен график за изпълнение на поръчката по видове СМР и диаграма на работната ръка – по образец на участника;
12.Проект на договор – приложение № 8

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на постъпилите предложения – икономически най-изгодната оферта.Икономически най-изгодна оферта е офертата получила най-висока стойност на крайната комплексна оценка по показателите посочени по-долу в документацията .
1. Най-ниската цена / в лева без ДДС/ – 60 точки Тежест на показателя- 60 точки Показателят представлява реална цифрова стойност и се формира на база предложените от участниците в процедурата цени.Ценовото предложение задължително следва да включва целия обем дейности по техническата спецификация на възложителя.Предложената цена за изпълнение на всички дейности по техническата спецификация не може да надвишава 170 000 лв. без ДДС.
Показателят се изчислява по следната формула :
Пц =Пц min х 60
—————————
Пц уч.

2. Време за реакция при повреда в рамките на гаранционните срокове /в часове/ – 20 точки . Предложеното време за реакция следва да бъде кръгло число.

Показателят се изчислява по следната формула :
П гар.срок =П гар.срок max х 20
—————————
Пгарц.срок уч.

3. Срок за изпълнение на поръчката /в календарни дни/ – 20 точки. Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да надвишава 60 / шестдесет/ календарни дни.

Показателят се изчислява по следната формула :
П изпълнение = П изпълнение min х 20
—————————
Пизп. уч.

Комплексната оценка на офертите се определя по следната формула : К.обща = К1 + К2+ К3

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху, който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и описание на поръчката.Отваренето и оценката на офертите ще се проведе на публично заседание на 25.03.2015 г.в 11:00 ч. в сградата на лечебното заведение : град Перник , ул.” Брезник” № 2 Олед на обекта се извършва на 20.03.2015г. от 13:00 часа до 16 :00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/03/2015