Извършване на услуга по текущо зареждане на тонер-касети за налична офис техника, собственост на ТП ДЛС Черни[…]

BG-Попово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр. Попово към СИДП ДП гр. Шумен, бул. Михаил Маджаров № 68, За: инж.Стела Атанасова, Р.България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105Място/места за контакт: ТП ДЛС Черни Лом гр. ПоповоИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dlschernilom.dpshumen.bg.Адрес на профила на купувача: http://dlschernilom.dpshumen.bg/?p=194.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на услуга по текущо зареждане на тонер-касети за налична офис техника, собственост на ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово за 2015 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30125100Описание:
Касети с тонер

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Необходимите за извършване услуги са посочени в утвърдената техническата спецификация , която е приложена към документацията на публичната покана и същата е видна в сайта на Възложителя с адрес: http://dlschernilom.dpshumen.bg, в раздел:ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА . Участниците в настоящата публична покана трябва да имат възможност от извършване на зареждане на тонер – касетите за наличната офис техника посочена в т.1 от Техническа спецификация и трябва да имат възможност за зареждат тонер-касетите с качествен, плътен тонер, в пълен обем, гарантиращ максимален брой копия за съответния марка/модел офис техника посочена в т. 1 от Техническа спецификация.
Услугите предмет на настоящата публична покана ще се извършват единствено и само след заявка за извършване на същите от страна на Възложителя за възникнала необходимост по посочената техника в т.1 от Техническа спецификация в рамките на предвидения от Възложителя финансов ресурс, а именно не повече от 1 000,00 лв(хиляда лева ) без вкл. ДДС .

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

административната сграда на ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово, с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, бул.Михаил Маджаров № 68.

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Подробно описаните минимални изисквания за изпълнение на услугите предмет на настоящата поръчка могат да бъдат получени от деловодството на ТП ДЛС Черни Лом гр. Попово с адрес: гр.Попово, обл. Търговище, бул.Михаил Маджаров № 68 всеки работен ден за времето от 08,00-12,00 и от 13,00-16,30 часа вкл. в срока посочен като срок за получаване на офертите и на сайта на ТП ДЛС Черни Лом гр. Попово с адрес :http://dlschernilom.dpshumen.bg в раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА;
2.Условия и начин на плащане:заплащането на всяка отделна заявка за изпълнение на услугите ще се извършва въз основа на единични цени в лева без вкл. ДДС съгласно ценовото предложение на участника, като същите са фиксирани и не подлежат на завишаване през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от възложителя финансов ресурс;
– Плащанията ще се извършват по банков път и съгласно условията на договора, в срок до 30 (тридесет) дни след извършена услуга и представена фактура от страна на Изпълнителя.
3. Критерии за оценка на офертите- предложена обща крайна цена в лева без вкл. ДДС за извършване на услугите.Предложена обща крайна цена в лева без вкл.ДДС включва и всички разходи на Изпълнителя, свързани с изпълнението на услугите, като същата не подлежи на завишаване през периода на изпълнение на договора.
4.Оферти за участие се приемат в деловодството на ТП ДЛС Черни Лом гр. Попово с адрес: гр.Попово, обл.Търговище,бул. Михаим Маджаров № 68 всеки работен ден от 08,00-12,00 и от 13,00-16,30 часа вкл. в срока указан като срок за получаване на офертите.
5.Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл.101 в от ЗОП, а именно:
5.1.Данни за лицето, което прави предложението( Представяне на участника-образец);
5.2.Техническо предложение-образец;
5.3. Ценово предложение- образец;
5.4. Декларация за приемане условията на проект на договор- образец;
5.5.Срок на валидност на офертата.
6.Сключване на договор: Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник. При сключване на договор, класираният на първо място участник представя:
6.1.документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата в която е установен предвижда включване на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя и 6.2.декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.
Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при същите условия с участника класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора:- откаже да сключи договор;- не представи някои от документите по чл.47, ал.1, т.1 и чл.47, ал.5 от ЗОП.
7.Срок на договора- от датата на сключване до 31.12.2015г. вкл.
8.Срок на валидност на предложението- 90(деведесет ) дни от крайния срок за получаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията по настоящата публична покана е публикувана на сайта на поделението с адрес: http://dlschernilom.dpshumen.bg в раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА.
Получените оферти ще се разглеждат на 25.03.2015г. от 10:00 часа в заседателната зала на административната сграда на ТП ДЛС Черни Лом гр. Попово, с адрес: гр. Попово, обл. Търговище, бул. Михаил Маджаров № 68

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/03/2015