„Доставка на тест-набори за химичен анализ за фотометри Spectroquant®, „Pharo” 100 и “NOVA”60; общо химикали за физико-химични[…]

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

В и К ООД, бул.Трети март № 6, За: инж.Евангелина Косева, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, E-mail: office@vik-gabrovo.com, Факс: 066 801178Място/места за контакт: бул.Трети март № 6Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik-gabrovo.com.Адрес на профила на купувача: http://op.vik-gabrovo.com/vsichki-obshtestveni-porachki/83.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на тест-набори за химичен анализ за фотометри Spectroquant®, „Pharo” 100 и “NOVA”60; общо химикали за физико-химични изпитвания и консумативи за изпитване на питейни води по микробиологични показатели за нуждите на „В и К” ООД – град Габрово по седем обособени позиции“.
Поради големия обем, подробна техническа спецификация е достъпна в профила на купувача като самостоятелен текстови файл с наименование “ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 2015”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33696500Описание:
Лабораторни реактиви

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

според заявките на възложителя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

27000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЛИК лаборатория на “ВиК” ООД в град Габрово, бул.”Трети март” № 6, етаж 5

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставката трябва да е придружена със сертификат за качество, информационни листове за безопасност на български език, оригинални заводски опаковки с обявен срок на годност.
Срокът на годност на доставяните продукти – минимум 75 % от остатъчния срок на годност.
Място на доставката – ЛИК при „В и К” ООД – Габрово, бул. „Трети март” № 6, ет. 5. Опаковките с доставяните продукти се отворят и проверяват (за състоянието и броят им) от представители на куриерската фирмата и лабораторията. При нередности се сигнализира веднага на фирмата – доставчик на продуктите и се предприемат адекватни мерки съгласно договора.
Срок на доставката – до пет календарни дни, считано от заявката на възложителя, изпратена по факс или електронна поща на изрично посочено от изпълнителя лице.
Предложените цени са бъдат франко мястотто на доставка без включен ДДС.
Плащането от страна на възложителя се извършва в срок от 30 календарни дни, считано от датата на доставката и представянето на данъчна фактура за стоката.
Срокът на договора за доставка (търговска продажба) е една година, считано от датата на влизането му в сила, посочена в договора.
Останалите изисквания са посочени в проекта за договор, достъпен на профила на купувача.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФЕРТАТА

Всяка оферта трябва да отговаря на изискванията на чл.101в от ЗОП и да съдържа:
1. Обща оферта по образец на възложителя;
2. Техническа оферта по образец на възложителя;
3. Ценова оферта по образец на възложителя;
4. Документ удостоверяващ, че участникът е оторизиран представител на производителя на предлаганите продукти.
5. Документ, че реактивите са със степен на чистота GR за прилагането им в работата по ISO стандартите.
6. Техническа спецификация задължително съдържаща каталожен номер и име на производителя;
7. Каталог с посочените каталожни номера на оферираните продукти;
8. Сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001 – 2008 или еквивалентна за търговия с предлаганите продукти.
Участниците посочват цена без ДДС, срок на доставката, посочен в календарни дни, които не могат да са повече от 5, считано от датата на заявката.
Посочва се срок на валидност на офертите, който не може а бъде по-малък от 30 дни.
Офертите трябва да бъдат запечатани в непрозрачен плик с надпис, задължително съдържащ фирмата на участника, телефон, факс и предмета на поръчката.
Офертите ще се отворят на 20.03.2015г. в 13.30 часа в офиса на дружеството в град Габрово, бул.„Трети март“ № 6, при условията на чл.68, ал.3 от Закона за обществените поръчки.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015