Доставка на технециев генератор, китове за сцинтиграфски изследвания и китове за радиоимунологични изследвания[…]

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Комплексен онкологичен център – Бургас ЕООД, бул.Стефан Стамболов № 73, Хирургичен корпус на МБАЛ-Бургас АД, етаж 7, За: Румяна Комитова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 866404, E-mail: odisp@abv.bg, Факс: 056 859830Място/места за контакт: бул.Стефан Стамболов № 73, Хирургичен корпус на МБАЛ-Бургас АД, етаж 7Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.onkobs.bg.Адрес на профила на купувача: http://onkobs.bg/?p=2034.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на технециев генератор, китове за сцинтиграфски изследвания и китове за радиоимунологични изследвания на туморни маркери, по приложена спецификация.
В спецификацията са посочени степен на активност, съдържание – брой флакони в опаковка, брой определения, прогнозно количество и прогнозна стойност.
Всеки отделен артикул от спецификацията представлява самостоятелно обособена позиция. Всеки участник може да подава предложение за изпълнение на поръчката за една, за няколко или за всички обособени позиции от спецификацията.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33600000, 33140000Описание:
Фармацевтични продукти
Медицински консумативи

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

прогнозно количество – общо 148 опаковки, разпределено по отделни обособени позиции, съгласно техническата спецификация. Прогнозните количества не задължават лечебното заведение да ги закупи. Изпълнението на поръчката ще бъде съобразно реалните нужди на Отделението по нуклеарна медицина.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Отделение по нуклеарна медицина на „КОЦ-Бургас” ЕООД.

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срок за изпълнение на поръчката – до 31.03.2016 г.Заплащането ще се извършва със собствени средства на Възложителя, с преводно нареждане, по банкова сметка на Изпълнителя, указана в договора, след извършване на доставката. В съпътстващата всяка доставка фактура, освен задължителните по ЗСч, ЗДДС и ППЗДДС реквизити, задължително се вписва и срока на годност на доставения продукт.Доставката се счита за извършена след издаване на приемателен опис и заверяване на фактурата – оригинал, от представител на Възложителя.Срокът на възможно отложено плащане на всяка доставка е не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на извършването й. Оферираните радиоактивни медицински консумативи, попадащи в приложното поле на Закона за медицинските изделия, да отговарят на изискването на този закон.Оферираните радиоактивни лекарствени продукти да отговарят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Радиоактивните лекарствени продукти да бъдат включени в Позитивния лекарствен списък. Предложената цена за радиоактивни лекарствени продукти да не превишава стойността на опаковка, изчислена на база референтна стойност, посочена в Позитивния лекарствен списък, актуален към датата, определена като краен срок за представяне на оферти. Към датата на всяка доставка, остатъчният срок на годност на продуктите следва да не бъде по-малък от 50%(петдесет процента) от обявения от производителя. В случай на доставка на продукти с по-кратък от посочения срок, Изпълнителят ще дължи неустойка, както следва: от 49,99 до 30%- 5 % върху стойността на доставката;от 29,99 до 20% – 20 % върху стойността на доставката; под 20% – 90 % върху стойността на доставката.Оферираните от участниците изотопи да бъдат с качество, позволяващо реални резултати на изследването, както и с ненарушена цялост на реактивите и работните епруветки.Доставките да се извършват в срок, както е описано в проекта на договора – чл.4./1/, приложен към поканата.Участникът, определен за изпълнител, ще трябва да извърши подмяна на доставени изотопи за своя сметка, в едномесечен срок от уведомяването, при рекламация относно скрити недостатъци, водещи до непригодност на доставените изотопи или влошено качество, неотговарящо на изискванията на Възложителя. Възложителят ще може да предявява такива рекламации пред Изпълнителя през целия срок на годност на изотопите, като за целта ще се съставя двустранно подписан протокол.При предявена претенция от страна на Възложителя за липсващи количества и недокомплектованост на доставката, Участникът, определен за изпълнител, ще трябва да достави за своя сметка, в едномесечен срок от уведомяването, липсващото количество.За неизпълнение на задълженията относно сроковете на доставка, качеството и комплектността на доставените изотопи, Участникът, определен за изпълнител, ще дължи неустойка, определена върху стойността на неизпълнението.Възложителят ще има право да извършва прихващане на неустойките от дължимите към участника, определен за изпълнител, суми.Срок за валидност на офертите – 90 календарни дни от крайния срок за подаване на офертата. Оценяването на подадените предложения се извършва по отделни обособени позиции. В ценовото си предложение участникът оферира единична крайна цена (с ДДС) на всеки отделен изотоп. Сравняват се оферираните единични крайни цени на изотопите, за които е подадено предложение. На първо място се класира участник, оферирал най-ниска единична крайна цена за съответния вид изотоп.До оценяване се допускат предложения на участници, представили всички изискващи се от Възложителя документи и отговарящи на посочените изисквания на Възложителя. При сключване на договор, определеният за изпълнител ще бъде длъжен да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 и декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП, както и гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора без ДДС, в една от формите по чл.60, ал.1 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да сдържа:1. Представяне на участника – образец № 3; 2. Копие на Разрешение за производство на лекарствен продукт, или разрешение за търговия на едро с лекарствен продукт, или разрешение за внос – издадени по реда на ЗЛПХМ, когато участникът оферира доставка на лекарствен продукт;3. Копие на Удостоверение или разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от Изпълнителния директор на ИАЛ, когато участникът оферира доставка на медицински изделия; 4. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, което прави предложението, в случай, че това не е законният представител на участника – нотариално заверено пълномощно; 5. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, по образец № 2, подписан от участника;6. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – образец № 4;7. Декларация за участие или не на подизпълнители и Декларация от подизпълнителите за съгласие – образец № 5, № 6;8. Оферта по образец № 1.9. Техническо предложение – Техническото предложение на участника да съответства на посочените изисквания на Възложителя и да съдържа: предложен срок за валидност на офертата, срок за изпълнение на договора, срок на годност на продуктите, начин на подаване на заявката за доставка и начин за изпълнение на поръчката;10. Ценово предложение – Предложената единична цена на всеки вид изотоп да е формирана като крайна, с включени в нея всички данъци(ДДС), такси, мита, опаковка, застраховка и транспорт, франко Отделението по нуклеарна медицина на “КОЦ-Бургас” ЕООД и съобразно посочените в спецификацията за всяка обособена позиция: степен на активност, съдържание на флакони и за брой определения. Ценовото предложение да бъде закръглено до два знака след десетичната запетая. Предложената цена за радиоактивни лекарствени продукти да не превишава държавната регулирана цена.
Ценовото предложение се подписва от законния представител на лицето, което подава предложението или упълномощен представител. В случай на използване на подизпълнители, се представят документи от т.1.,2.,3. за всеки от тях.
Документите в офертата да се представят като оригинали или заверени от участника копия, на български език или официален превод.Съдържанието на офертата следва да се представи в запечатан, непрозрачен плик, надписан с получател, подател(с данни за адрес, телефон, факс), предмет на поръчката и за кои обособени позиции се отнася. Възложителят предоставя пълен достъп до документацията на сайта на „КОЦ-Бургас” ЕООД – http://onkobs.bg/?p=
Място, ден и час за отваряне на офертите – В „КОЦ-Бургас”ЕООД, в гр. Бургас, бул.”Стефан Стамболов” № 73, Хирургичен корпус на МБАЛ-Бургас АД, етаж 7, на 18.03.2015 г., от 09.00 часа. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015