1. Комплексното измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК- Сливен обхваща: външно измиване на автомобила[…]

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НЗОК чрез РЗОК – Сливен, ул.Самуил 1, За: Веселин Иванов, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 615247, E-mail: sliven@nhif.bg, Факс: 044 615203Място/места за контакт: гр.Сливен, ул.Самуил 1Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nhif.bg/web/guest/606.Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/606.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1. Комплексното измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК- Сливен обхваща: външно измиване на автомобила , комплексно измиване на автомобила / външно и вътрешно, измиване на двигател – 1 брой годишно, пране на тапицерия – 1 брой годишно.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000, 50100000, 50110000, 50112000Описание:
Услуги по ремонт и поддръжка
Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване
Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване
Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Комплексното измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК- Сливен обхваща: външно измиване на автомобила , комплексно измиване на автомобила / външно и вътрешно, измиване на двигател – 1 брой годишно, пране на тапицерия – 1 брой годишно.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на гр. Сливен Автомивка на Изпълнителя

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Комплексното измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК- Сливен обхваща: външно измиване на автомобила , комплексно измиване на автомобила / външно и вътрешно, измиване на двигател – 1 брой годишно, пране на тапицерия – 1 брой годишно.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържанието на офертата, съгласно чл.101в от ЗОП, се представя в запечатан, непрозрачен плик. Ценовата оферта трябва да бъде в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена” поставен в плика с офертата.
Пликът трябва да адресиран, както следва:
гр. Сливен 8800
ул. “Самуил” № 1, ет.5
Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ – Сливен

„Комплексното измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК- Сливен”
Върху плика с офертата се записват: името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и e-mail.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015