Предмет на настоящата публична покана е: „Извършване на функционален анализ на системите на администрацията[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция за социално подпомагане, ул. “Триадица” №2, За: Г-жа Евгения Лакова, България 1051, София, Тел.: 02 8119612, E-mail: e.lakova@asp.government.bg, Факс: 02 9861198Място/места за контакт: Дирекция “Човешки ресурси”Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.asp.government.bg.Адрес на профила на купувача: www.asp.government.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата публична покана е: „Извършване на функционален анализ на системите на администрацията на Агенцията за социално подпомагане, съгласно Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и провеждане на съпътстващи дейности“ във връзка с изпълнение на проект „Агенцията за социално подпомагане – добре функционираща държавна администрация”, съгласно договор №14-11-5/27.08.2014 г. по приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/14/1.1-08 по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71620000, 79131000, 80522000Описание:
Услуги, свързани с анализи
Услуги по подготовка и изготвяне на документи
Семинари за обучение

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В поръчката се включва изпълнението на следните дейности:
Дейност 1: Провеждане на функционален анализ.
Дейност 2: Организационно развитие и оптимизиране на функции и процеси.
Дейност 3: Съпътстващо обучение и работни групи.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

61800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България – гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата на участника следва да отговаря на изискванията на чл.101в от ЗОП, както следва:
1. данни за лицето, което прави предложението;
2. техническо предложение за изпълнение на целия предмет на обществената поръчка /по образец/, заедно със съответните приложения към него: 2.1.Списък на екипа за изпълнение на поръчката, придружен с декларации, че съответните лица са на разположение на участника за изпъление на поръчката, автобиографии, доказателства за образователен ценз; 2.2. Концепция за провеждане и организиране на дейностите, съгласно изискванията на документацията на поръчката, включваща Методология за изпълнение на дейностите, План за извършване на дейностите / Организация и план за изпълнението и План за идентифициране и управление на риска.
3. ценово предложение – съгласно приложен образец;
4. срок на валидност на офертата;
5. декларации – съгласно приложени образци към документацията на публичната покана /по чл. 3,т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим; по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари; по чл. 57, чл. 106, ал. 1, чл. 107 и чл. 109, ал. 1, б. “а” и “б” от Регламент /ЕО, Евратом/ № 966/2012; по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и по чл. 8, ал 8, т. 2 от ЗОП; по чл. 47, ал. 9 от ЗОП/;
6. Доказателства за квалификация и технически способности – всеки участник следва да представи данни, удостоверяващи наличието на необходимия потенциал за изпълнение на поръчката, както следва:
6.1. Участникът трябва да има през последните три години считани от датата на подаване на офертата (или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си самостоятелно или в консорциум/обединение) изпълнени съответно минимум три услуги, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка дейности. Доказва се с данни в Списъка на услугите еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени от участника – Образец №6, придружен с доказателства за извършените услуги, предоставени под формата на удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнената услуга.
„Сходни дейности“ са извършване на функционален анализ на структури от администрацията на изпълнителната власт, съгласно Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и провеждане на съпътстващи дейности или еквивалент.
6.2. Участникът трябва да разполага с Екип от експерти, притежаващи посоченото минимално изискуемо образование и професионален опит, съответстващ на спецификата на поръчката (доказва се с данни попълнени в Образец №7, Образец №8 и Образец №9), както следва:
6.2.1. Ръководител на екипа – съгласно посочени по-долу изисквания в раздел “Допълнителна информация”;
6.2.2. Експерт „Юрист“ – съгласно посочени по-долу изисквания в раздел “Допълнителна информация”;
6.2.3. Експерт „Икономист“- съгласно посочени по-долу изисквания в раздел “Допълнителна информация”;
6.2.4. Лектор обучение – съгласно посочени по-долу изисквания в раздел “Допълнителна информация”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на офертите, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат допуснати до разглеждане, се извършва на база на получената от всяка оферта „комплексна оценка”, изчислена като сума от индивидуалните оценки на определените показатели, представени по-долу и формула КО = П1 + П2 .
Показател 1 (П1) – Концепция за провеждане и организация на дейностите и изпълнение на поръчката – максимално възможна оценка до 70 точки, по формулата П1=К1+К2+К3, където:
Подпоказател К1 – Методология за изпълнение на дейностите до 30 т.
Подпоказател К2 – Организация и план за извършване на дейностите / Организация и план за изпълнението до 20 т.
Подпоказател К3 – План за идентифициране и управление на риска до 20 т.
Показател 2 (П2) – Цена – максимално възможна оценка до 30 точки.
С ц min
П2 = ————– х 30, където:

“Сц min” – най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката от всички допуснати до участие оферти;
“30” – максимален брой точки за критерия;
“Cц” – предложена от участника стойност на оценяваната оферта;
“П2” – точките, които получава участника по оценявания критерий.

Оценката по долуописаните показатели ще се извърши въз основа на представените от участниците документи и офертата за участие.
На първо място се класира офертата с най-голяма стойност на комплексната оценка. Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред на стойностите на комплексните оценки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участникът трябва да разполага с екип от експерти, притежаващи посоченото минимално изискуемо образование и професионален опит, съответстващ на спецификата на поръчката (доказва се с данни попълнени в Образец №7, Образец №8 и Образец №9), както следва:
1. Ръководител на екипа: образование – висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на администрацията и управлението, икономиката или правото, или еквивалент, съгласно ПМС №125/24.06.2002 г.; професионален опит – най-малко 5 г. управленски опит и участие в извършване на най-малко 3 бр. функционални анализа на структури от администрацията на изпълнителната власт, съгласно Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация.
2. Експерт „Юрист“: образование – висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на правото или еквивалент, съгласно ПМС №125/24.06.2002 г.; професионален опит – най-малко 3 г. юридически опит и участие в извършване на най-малко 3 бр. функционални анализа на структури от администрацията на изпълнителната власт, съгласно Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация.
3. Експерт „Икономист“: образование – висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на администрацията и управлението или икономиката, или еквивалент, съгласно ПМС №125/24.06.2002 г.; професионален опит – най-малко 3 г. управленски и/или организационен опит и участие в извършване на най-малко 3 бр. функционални анализа на структури от администрацията на изпълнителната власт, съгласно Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация.
4. Лектор обучение: образование – висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на администрацията и управлението, икономиката или правото, или еквивалент, съгласно ПМС №125/24.06.2002 г.;
– професионален опит – най-малко 3 г. опит в организиране и провеждане на обучения и участие в извършване на най-малко 3 бр. функционални анализа на структури от администрацията на изпълнителната власт, съгласно Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация.
Допълнителна информация и всички публикувани документи и образци могат да бъдат изтеглени от официалния сайт на Агенция за социално подпомагане на адрес www.asp.government.bg, в раздел “Профил на купувача”, в електронното досие на обществената поръчка. Разглеждането на подадените оферти ще се проведе на публично заседание на 17.03.2015 г. от 14:00 ч. в административната сграда на АСП в гр. София, ул. “Триадица” №2, Голяма зала “Партер”. На него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други заинтересовани лица, съгласно ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015