Охрана на общински обекти със СОТ техника за град Обзор.Процедурата има за цел да се избере изпълнител за извършване[…]

BG-Несебър

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Несебър, ул. Еделвайс 10, За: Митошка Великова, България 8230, Несебър, Тел.: 0554 29362, E-mail: opnessebar@abv.bgМясто/места за контакт: отдел Правно обслужванеИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://nessebarinfo.com/.Адрес на профила на купувача: http://tax.nesebar.bg/frmAOP.aspx.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Охрана на общински обекти със СОТ техника за град Обзор.Процедурата има за цел да се избере изпълнител за извършване на охранана обектите на община Несебър, гр.Обзор от противоправни посегателства върху тях за срок на договора – две години от датата на подписване.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79711000Описание:
Услуги чрез сигнално-охранителни системи

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

към настоящият момент обектите в гр.Обзор са 15 на бр., съгласно приложен списък към заявлението за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Обзор, община Несебър

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Оферта може да подава всяко заинтересовано лице, което отговоря на изискванията на Възложителят. За участие в процедурата следва да се подаде: 1. заявление за участие/образец/;2.копие от ЕИК по Булстата;3.лиценз за извършване на частна охранитлена дейност съобразно чл.5,ал.1,т.2 от ЗЧОД/лиценза следва да е валиден и участника да не е в процедура по отнемането му/;4.лиценз от Комисия за регулиране на съобщенията за селищата на община Несебър;5.за доказване на техническите възможности следва да се представи:- списък на служителите с описание на образователната и професионална квалификация, които ще отговарят за изпълнението на поръчката – заверени копия на дипломи или удостоверения за професионална квалификация.6.участникът да разполага най-малко с една патрулна кола – това се доказва с талон/и на автомобила/и и с разпечатка на GPS устройствата за 10 дни назад, считано от датата на публикуване на публичната покана;7.ценово предложение- по образец.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всеки участник трябва да се придържа точно към изискванията на възложителят.Участник,който не приложи изисканите документи, не е попълнил точно даденият образец ще бъде отстранен от процедурата.Всички изискани документи се слагат в непрозрачен плик с надпис: име на участника,с посочен адрес,телефон, факс или e-mail,предмет на обществената поръчка; до: отдел Правно обслужване, при община Несебър и се входират в ЦАИО №1,гише№1 на община Несебър. Отварянето на офертите ще се извърши на 16.03.2015г от 11:00часа в сградата на община Несебър, етаж 1. Право да присъстват имат участниците в процедурата, техни упълномощени представители,както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, като се спазва режима за достъп до сградата на община Несебър.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015