„Ежедневно почистване на помещенията в административната сграда на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5, За: Дамян Войновски, Мариана Китова, Стоил Нацев, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308810; 02 9308818, E-mail: dvoynovski@rta.government.bg, Факс: 02 9818115Място/места за контакт: Изпълнителна агенция Автомобилна администрацияИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.rta.government.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Ежедневно почистване на помещенията в административната сграда на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и доставка на санитарни консумативи за ежедневно ползване”. Дейностите, включени в предмета на поръчката са посочени в приложеното към документацията за провеждане на процедурата “Задание за изпълнение” (Приложение № 2).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90911200Описание:
Услуги по почистване на сгради, без жилищните

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прлиблизителна площ за почистване – 2600 кв.м. Помещенията от административната сграда на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, по отношение на почистването на които се провежда настоящата процедура са: външни входове, фоайета, коридори, стълбищна клетка, работни помещения на втори, трети, шести и седми етаж, изпитен център и деловодство на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” (ИААА), находящи се на партернен етаж, както и прилежащи към сградата тротоари. Административната сграда на ИААА е с адрес в гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5
Оглед на подлежащите на почистване помещения може да бъде извършен всеки делничен ден в срока за получаване на офертите, определен с настоящата покана, от 09.00 до 17.30 часа, след предварителна заявка, направена на тел: 02 9308810.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

38000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Поръчката да се изпълни при спазване на изискванията на възложителя, посочени в приложение № 2 (Задание за изпълнение) от документацията за провеждане на процедурата.
2. Изпълнителят следва да е изпълил или да изпълнява към момента представяне на офертата си най-малко три договора с аналогичен предмет на предмета на поръчката.
3. Към офертата си всеки участник следва да представи документите, посочени в Приложение № 5 от документацията.
При подписване на договора за възлагане на изпълнението, участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора. Същата може да бъде представена под формата на парична сума или банкова гаранция. Формата на гаранцията се избира от участника, определен за изпълнител. Ако избраната от участника форма на гаранцията е парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на ИААА:
Уникредит Булбанк, клон Батенберг
IBAN: BG75UNCR96603320607314
BIC: UNCRBGSF

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка на всяка оферта ще бъде сбор от получените точки по следните показатели:
• „най-ниска предложена цена”;
• „предложени допълнителни дейности/услуги”;
• „интензитет/брой пъти/честота на извършване на дейностите по почистване”;
• „качество на използваните средства за почистване”.
Показателите и тяхната относителна тежест при оценяването на офертите са съгласно Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите (Приложение № 3 от документацията за провеждане на процедурата).
На първо място се класира участникът, чиято оферта е събрала най-много точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията, свързана с процедурата е публикувана на интернет страницата на ИААА, Раздел “Профил на купувача”.
Офертата трябва да съдържа документите посочени в Приложение № 5 от документацията. Всички документи в офертата следва да бъдат представени на български език или съответно да са представени допълнително в превод на български, написани на пишеща машина или компютър, с номерирани страници, без поправки и/или изтривания. Всички документи от офертата трябва да се представят в запечатан непрозрачен плик, върху който оферентът следва да посочи предмета на поръчката, фирмата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът с офертата трябва да е надписан, както следва:
До: Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр. София – 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5, Оферта за участие в процедура по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет „Ежедневно почистване на помещенията в административната сграда на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и доставка на санитарни консумативи за ежедневно ползване”.
Офертата трябва да е със срок на валидност не по-малко от 60 дни след срока за получаване на оферти.
Офертата се представя от оферента или упълномощен от него представител лично, по пощата с препоръчано писмо или чрез куриер. Оферти, подадени по пощата или чрез куриер следва да бъдат получени в деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” преди изтичането на крайния срок за получаване на офертите, посочен в публичната покана.
Ценовото предложение на участника трябва да включва всички разходи за изпълнение на поръчката, в това число стойността на количеството санитарно-хигиенни консумативи (тоалетна хартия, течен сапун и тоалетни ароматизатори), посочени в Заданието за изпълнение (Приложение № 2 от документацията за провеждане на процедурата), както и разходите, свързани с осигуряването (при необходимост) на допълнителни машини и съоръжения.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/03/2015