„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор” с две обособени позиции: Обособена позиция[…]

BG-с. Венец

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ВЕНЕЦ, ул. Кирил и Методий №24, За: Левент Ахмедов, Р. България 9751, с. Венец, Тел.: 05343 2191, E-mail: obs_vn@abv.bg, Факс: 05343 8980Място/места за контакт: с. Венец, ул. Кирил и Методий №24Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.venets.bg.Адрес на профила на купувача: http://profilnakupuvacha.com/ОБЩИНА ВЕНЕЦ,10419.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор” с две обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”,
Обособена позиция 2: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64200000, 64211000, 64212000Описание:
Далекосъобщителни услуги
Обществени телефонни услуги
Мобилни радиотелефонни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.Прогнозна стойност на поръчката:
Прогнозната стойност на възлаганата обществена поръчка е 60 000 лв без вкл. ДДС /шестдесет хиляди лв./, финансирани от бюджета на Община Венец, разпределени както следва:
– за обособена позиция 1 – 43 000,00 лв. без вкл. ДДС
– за обособена позиция 2 – 17 000,00 лв. без вкл. ДДС

2. Източник на финансиране:
Средствата за обществената поръчка ще бъдат осигурени от Общинския бюджет.

3. Количество и обем на обществената поръчка – съгласно техническата спецификация:
Обем на поръчката за обособена позиция №1: 95 сим карти.
Посоченият брой е ориентировъчен с възможност за увеличаване и намаляване на броя на абонатите от групата по искане на Възложителя в рамките на срока на договора.
Обем на поръчката за обособена позиция №2: 30 телефонни поста.
Посоченият брой е ориентировъчен с възможност за увеличаване и намаляване на броя на телефонните постове по искане на Възложителя в рамките на срока на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Венец

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Изисквания към участниците
Участници в обществената поръчка могат да бъдат български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, или обединения между тях, които следва:
1. Да притежават валидно разрешение за извършване на дейност, съгласно предмета на поръчката, издадено от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС).
3. Да имат внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен или еквивалентни мерки.
4. Да имат внедрена система за управление на информационни услуги ISO 20000-1:2011 или еквивалентен или еквивалентни мерки.
5. Да имат внедрена система за информационна сигурност ISO 27001:2005 или еквивалентен или еквивалентни мерки.

II. Срок на валидност на офертите:
Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

III. Гаранция за изпълнение
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три на сто) от максимално допустимата стойност на договора без ДДС.
Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

ОБ.ПОЗИЦИЯ №1„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с нац. покритие“. Класирането се извършва на база комплексен коефициент КО – комплексно, получено от сумата на стойностите на оценката по съответните пок-ли по следната формула: КО=К1×70%+К2×30%. Уч-кът получил най-висок резултат по посочените кр-и се класира на първо място. Пок-ли с тяхната относ. тежест: К1 Тарифен план–относ. тежест 70%, К2 Брой базови станции –относ. тежест 30%. А.)Тарифен план-K1=Ц1+Ц2: 1.Мес. абонам. такса–Ц1 с относ. тежест, в точки-50 т.; 2.Цена на минута нац. разговор за Тарифен план 2 към всички мрежи в страната–Ц2 с относ. тежест, в точки-50 т. Ц1-Мес. абонам. такса–макс. точки по пок-ля-50 т. Този пок-л се получава при следната формула: Ц1=50 х (Цма / Цма n), където Цма–най-ниската предл. комплексна мес. абонам. такса в лева измежду предл-ята на уч-ците; Цма n–комплексна цена в лева, на уч-ка, чието предл-е за мес. абонам. такса се разглежда и се изчислява по формулата: Цма n= Цт1*28%+Цт2*55%+Цт3*17%, където: Цт1 e предл. цена за мес. абонам. такса за тарифен план 1 с включени в мес. такса за един месец за една СИМ карта: – 44640 минути за разговори към всички мобилни и фиксирани мрежи в РБ, 100 минути международни разговори към всички мобилни и фиксирани мрежи в Европ. страни и в Р. Турция, 50 SMS съобщения към всички мобилни мрежи в РБ, ползване на неограничен достъп до интернет, като първите 1000 MB са на макс. скорост, а след това да не се налага ограничение на скоростта под 128Kbps; Цт2 e предложена цена за мес. Абон. такса за тарифен план 2 с включени в мес. такса за един месец за една СИМ карта: – 200 минути за разговори към всички мобилни и фиксирани мрежи в РБ, – 44640 минути за разговори към абонати на корпор. група, – 50 SMS съобщения към всички мобилни мрежи в РБ; Цт3 e предложена цена за мес. абон. такса за тарифен план 3 с включени в мес. такса за един месец за една СИМ карта: – 44640 минути за разговори към абонати на корпор. група. Ц2 – Цена на минута национ. разговор за Тарифен план 2 към всички мрежи в страната, след изчерпване на включените в тарифния план 200 минути – максимум точки по показателя – 50 т. Този пок-л се получава при следната формула: Ц2 = 50 х (Цнац min / Цнац n), където: Цнац min – най-ниската предл. цена за една минута разговор към абонати на фиксирани и мобилни мрежи в РБ; Цнац n – конкретното предл-е на уч-ка, чието предл-е се разглежда, за минута разговор към абонати на фиксирани и мобилни мрежи в РБ; Б.) К2 Брой базови станции – брой въведени в експл-ция 2G (GSM) базови станции (сайтове) към 31.05.2013 г., съобразно изискванията на издаденото от КРС разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 900 MHz и 1800 MHz за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа. За доказателство ще се приема удост-е издадено от КРС или декл-я. Възложителят си запазва правото при предоставянето на декл-я да изисква при необходимост доп. доказателства. К2 – Брой базови станции – максимален брой точки – 100 т. Уч-к въвел в експл-ция към 31.05.2013 г. най-голям брой базови станции получава макс. брой точки, а всеки следващ уч-к предложил по-малък брой базови станции към тази дата, получава с 50 % по-малко точки от предходния уч-к. ОБ.ПОЗИЦИЯ №2 „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа“. Класирането се извършва на база комплексен коефициент КO-комплексно, получено от сумата на стойностите на оценката по съответните пок-ли по следната формула: КО=МА+МД+МБ. Уч-кът получил най-висок резултат по посочените кр-и се класира на първо място.Пок-ли с тяхната относ. тежест: МА-Цена на мес. абонамент за 1 телефонен пост, в лв. без ДДС–макс. точки по пок-ля–45 т., МА=45х(MAmin /MAn), където MAmin–най–ниска предл. абонам. цена в лева, МАn–мес. абонам. цена на уч-ка, чието предл-е се оценява;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от раздел “Показатели за оценка на офертите”: МД – Брой безплатни минути месечно за 1 телефонен пост към всички фиксирани мрежи в РБ–макс. точки по пок-ля-30 т., МД=30х(МДn/MДmax), където МДn–брой безплатни минути на уч-ка, чието предложение се оценява за една разговорна линия, MДmax–най-голям брой безплатни минути на разговорна линия; МБ–Средна цена на минута изходящ разговор към нац. мобилни и фиксирани мрежи в страната извън включените безплатни минути, в лв. без ДДС–макс. точки по пок-ля-25 т. В ценовото предл-е да бъдат посочени:-цена за минута разговор към абонати на мобилни мрежи,-цена за минута селищен разговор към абонати на фиксирани мрежи,-цена за минута междуселищен разговор към абонати на фиксирани мрежи,-цена за първоначална такса свързване, МБ=25х(МБmin/МБn), където МБmin–най-ниската предл. цена за нац. разговори, МБn–конкретното предл-е на уч-ка за нац. разговори, чието предл-е се разглежда.

1. Място и срок за подаване на оферти: Офертите за участие се подават в стая № 22, в сградата на Община Венец, на адрес: – с. Венец, Община Венец, Област Шумен, ул. ”Кирил и Методий” №24, п.к. 9751 всеки работен ден най-късно до часа и датата, посочени в публичната покана.
2. Съдържание на офертата: 2.1. Оферта, попълнена по образец – Образец № 1 и Списък на док-тите, съдържащи се в офертата, подписан от уч-ка. 2.2. Копие на документ за рег-ция или документ за издаден ЕИК – декл-я за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към док-ята, съгласно чл. 23 от ЗТР 2.3. Нотар. заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява уч-ка в общ. поръчка (когато уч-кът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно док-тите му за регистрация). 2.4. Спор-е/договор за обединение (когато уч-кът е обединение, което не е юрид. лице), а когато в договора не е посочено лицето, което представлява уч-ците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият – в оригинал с нотариална заверка. 2.5. Валидно разрешение за извършване на дейност, съгласно предмета на поръчката, издадено от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) – заверено копие. 2.6. Копие от сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен или еквив. мерки – заверено копие; 2.7. Копие от сертификат за внедрена система за управление на информационни услуги ISO 20000-1:2011 или еквивалентен или еквив. мерки – заверено копие; 2.8. Копие от сертификат за внедрена система за информационна сигурност ISO 27001:2005 или еквивалентен или еквив. мерки – заверено копие; 2.9. Декларация за приемане условията в проекта на договор (Образец № 3) оригинал. 2.10. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за използването на подизпълнител – (Образец № 4). 2.11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – (Образец № 5). 2.12. Техн. предл-е – (Образец № 6). 2.13. Цен. Предл-е – (Образец №7);
3. Дата, час и място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП на 12.03.2015 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Венец на адрес – с. Венец, ул. Кирил и Методий №24.
Документацията и условията за участие в обществената поръчка са публикувани на официалната интернет страница на община Венец – www.venets.bg – раздел “Профил на Купувача” – http://profilnakupuvacha.com/ОБЩИНА ВЕНЕЦ,10419

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2015