2. Предмет на поръчката: “Периодична доставка на консумативи за машина HP Indigo 3050, собственост на Русенски университет[…]

BG-Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Русенски университет Ангел Кънчев, ул. Студентска, № 8, За: Стефка Стоянова Станчева – гл. експерт обществени поръчки, Република България 7017, Русе, Тел.: 082 888448, E-mail: PRocurement@uni-ruse.bg, Факс: 082 888570Място/места за контакт: Русенски университет Ангел Кънчев, Ректорат, ІІ етаж, кабинет 1,330Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.uni-ruse.bg/.Адрес на профила на купувача: http://www.uni-ruse.bg/procurements..

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

2. Предмет на поръчката: “Периодична доставка на консумативи за машина HP Indigo 3050, собственост на Русенски университет “Ангел Кънчев”.
Предмет на доставка са всички необходими за експлоатацията на машината оригинални консумативи или еквивалентни на оригинални, включително т.нар. имиджинг продукти – мастила Elektronik (C, M, Y, B, O, V), BIDs, PIP, printing blankets, inaging oil и др., изрично непосочени в договора, но необходими за експлоатацията на машината, както и доставка на консумативи и части за операционно обслужване и поддръжка, които са дефинирани в ръководството за употреба на Indigo – продукти по предварителни заявки за срока на договора.
Отчитането на употребените по време на договора брой кликове (отпечатъци чрез които еднократно или с наслагване се постига исканата черно-бяла или цветна визия върху използваната хартия), по цените съответстващи на предложените от участника единични цени за клик (за една страница с формат на печатаемо поле 308 mm/450 mm) в лева, съответно:
• за един цвят
• за два цвята
• за три и повече цвята
се извършва по показанията на вградения в машината електронен брояч.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22610000Описание:
Печатарско мастило

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В настоящата процедура са заложени условни количества кликове, които ще послужат при оценяване и съпоставяне на офертите на участниците
за един цвят = 1 000 000 клика
за два цвята = 25 000 клика
за три и повече цвята = 1 500 000 клика

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставката ще се извършва на адрес: в гр. Русе, ул.”Студентска” № 8, Университетски издателски център.

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно документацията за участие, която е публично достъпна на профила на купувача:http://www.uni-ruse.bg/porachki/o_porychki.php

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши на 11.03.2015 г. от 15:30 часа в Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе, ул. Студентска“ №8, (Ректорат, втори етаж, стая № 330) по реда на чл.101г, ал.3 от ЗОП и при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2015